id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir
فایل اقدام پژوهی کاهش مشكلات بیش فعالی و کم توجهی .

فایل اقدام پژوهی کاهش مشكلات بیش فعالی و کم توجهی .

 این فایل در مورد فایل اقدام پژوهی کاهش مشكلات بیش فعالی و کم توجهی . و هم اکنون در فروشگاه daryafile موجود می باشد.
  دسته بندی: علوم انسانی
 وب سایت:فایل سل
 قیمت:3,500
اشتراک گذاری:

Facebook

Twitter

Google+

linkedin

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشكلات بيش فعالي و كمبود توجه ريحانه را كاهش داده و او را به درس و كلاس علاقه مند سازم ؟

قدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 23

مقدمه

کودکانبیش فعالیکهدچار نقصتوجههستند، در تحصیلبا مشکلمواجهند. دامنهِ توجهدر آنها بسیار محدود استو بههمینعلتنمیتوانند تمرکز لازمرا حیندرس خواندنداشتهباشند. اینکودکانبه سرعتحواسشانپرتمی شود و بهکوچکترینمحرکبیرونیواکنشنشانمی دهند. در نتیجهعملکرد تحصیلیآنانپایینمیآید و در یادگیریدچار مشکلمی شوند.

از لحاظاجتماعی، کودکانبیش فعالتأثیر مثبتیبر دیگراننمی گذارند و مرتبمورد انتقاد قرار می گیرند. آنها به دلیلدقتپایین، اغلبدچار اشتباهمی شوند و انتقاد دیگرانرا نسبتبهخود برمیانگیزانند. اینبچهها بهجزئیاتمسائلتوجهیندارند. حتیدر بازیها نیز با دشواریرو به رو می شوند و در ارتباطخود با بچه هایدیگر مشکلپیدا می کنند. اغلباز دستورالعملها پیروینمیکنند و از عهدهتکالیفمدرسهو سایر کارها و وظایفبرنمیآیند.آناناز درگیر شدنبا تکالیفیکهمستلزمتلاشذهنیمداوماست، میپرهیزند. اغلب، وسایلخود را گممیکنند و دچار فراموشکاریاند. به طور افراطیحرفمی زنند و پیشاز تمامشدنپرسشها، پاسخمیدهند. منتظر نوبتماندنبرایشاندشوار استو بسیاریاوقاتمزاحمکار دیگرانمی شوند. در برخي موارد مشكلات همراه با اين اختلال در سراسر زندگي شخص ادامه مي يابد. گرچه اين كودكان در دوره بزرگسالي همه علايم مربوط به بيماري را ندارند و از پرتحركي آنها كاسته شده است ولي مشكلات توجه و تمركز و رفتارهاي تكانشي آنها ادامه مي يابد. در عده اي از اين كودكان نيز با رسيدن به سن 12 سالگي علايم آنها بهبود مي يابد و عملكرد طبيعي در حوزه هاي مختلف رفتاري، اجتماعي و تحصيلي پيدا مي كنند. در كساني كه بيماري ادامه مي يابد نياز به ادامه درمان نيز وجود دارد. به نظر مي رسد عمده مشكلات اين كودكان با ورود به مدرسه آغاز مي شود، مكاني كه در آنجا انتظار نظم، انضباط، پيشرفت تحصيلي، ارتباط مناسب با همسالان، پيروي از دستورات معلم و انجام تكاليف مدرسه مي رود. از آنجا كه مطالعه، خواندن و نوشتن، گوش فرادادن به صحبت هاي معلم نيازمند تمركز، توجه، قرار و آرامش كافي دارد و اين كودكان در اين زمينه ها مشكل دارند، در نتيجه درس خواندن براي آنها تبديل به معضلي مي گردد كه به راحتي قابل حل نيست، ساعات انجام تكاليف درسي در منزل ساعات طولاني كشمكش بين والد و كودك است. كودكي كه ساعت هاي زيادي را به بازي و فعاليت مي پردازد، از نيم ساعت نشستن روي تكاليف درسي بيزار است. در كلاس درس زماني كه ساير دانش آموزان مشغول يادگيري مطالب جديد هستند و به صحبت هاي معلم گوش مي دهند، آنها مشغول حرف زدن با بغل دستي، بازي كردن و يا ور رفتن با کتاب، مداد و ساير وسايل هستند. • اقدام پژوهی
 • چگونه
 • توانستم
 • مشکلات
 • بیش فعالی
 • و کمبود توجه ریحانه را ک
 • اهش داده
 • و او را
 • به درس
 • و کلاس
 • علاقه مند
قیمت محصول
3,500
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
daryafile
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.