id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir
دانلودمقاله سرمایه گذاری کوچک و عملکردهای بزرگ ، تروریسم ، رسانه و اقتصاد

دانلودمقاله سرمایه گذاری کوچک و عملکردهای بزرگ ، تروریسم ، رسانه و اقتصاد

 این فایل در مورد دانلودمقاله سرمایه گذاری کوچک و عملکردهای بزرگ ، تروریسم ، رسانه و اقتصاد و هم اکنون در فروشگاه 7maghale موجود می باشد.
  دسته بندی: کتاب ، جزوه
 وب سایت:فایل سل
 قیمت:4,700
اشتراک گذاری:

Facebook

Twitter

Google+

linkedin


چکیده :
این مقاله ، به نقش رسانه در تأثیر تروریسم بر اقتصاد می پردازد . یک داده ی منحصر به فرد از مقاله های روزنامه که حمله های تروریستی را در سال 2002 گزارش می کند ، تأثیر آن ها را بر معاوضه ی آتش کردن تلاویو بررسی می کند . یک تحلیل از دید اقتصادی به منظور فهمیدن اینکه چطور یک روزنامه تصمیم می گیرد که حمله ی تروریستی را پوشش دهد ، انجام می شود .
شمار مقاله ها ، موقعیت مقاله ها ، چه شامل عکس ها و سایز تیترها باشند یا نه . فهمیده شده است که پوشش رسانه یک کانال مهم است که تروریسم ، صدمات اقتصادی وارد می کند . یافته ها همچنین نشان می دهد که صدمات اقتصادی با افزایش یکنواخت حمله های تروریستی تا میزان پوشش رسانه ، ایجاد می شود . همچنین دریافت شده است که تأثیر اقتصادی پوشش رسانه طی زمان کاهش یافته است .

مقدمه :
تحقیق اخیر در مورد تأثیرات اقتصادی تروریسم نشان داده است که حملات تروریستی تأثیر نسبتاً بزرگی بر اقتصاد دارند که تخمین زده شده که دامنه ی بزرگی از لحاظ اقتصادی دارد . گرادیزابل در سال 2003 دریافت که تروریسم در کشور باسکو به میزان 10 % کاپتیا را کاهش می دهد در حالیکه تسیدون در سال 2004 تخمین زده است که 5 % نقصان در GDP در اسرائیل اتفاق افتاده است . GDP (محصولات خانگی) . مل نیک در سال 2004 ( که از این پس با EM مشخص می شود ) تخمین زده است که 30 % نقصان در ارزش سهام اسرائیل اتفاق افتاده است . به هر حال یک سئوال بدون پاسخ این است که چرا تروریسم تأثیر زیادی بر اقتصاد دارد . تحقیقات تجربی حاضر در این موضوع ، از متدهای وسیعی و اطلاعات و منابع اطلاعاتی زیادی استفاده کرده است و با مدل های اقتصادی از نوع کاهش تولید شده است ، و ناتوان است برای پاسخگویی به این سئوال . هدف این مقاله پر کردن این نقصان با تلاشی برای یافتن مکانیزم کار است . محرک روم برای این تحقیق ، توضیح این مطلب است که چرا دامنه ی تأثیرات تروریسم بر اقتصاد متناوب با مقدار کمی از منابع بازیابی با تروریسم است . یکی از توضیحات ممکن برای موفقیت تروریسم توانایی تولید عملکرده اقتصادی در سرمایه گذاری خیلی کوچک می باشد . فهمیدن مکانیسم تولید چنین تأثیر متناسبی ممکن است منجر شود به استراتژی های کارآمدتر برای کوچک کردن صدمات اقتصادی تروریسم . این نوع استراتژی ها تحریک تروریسم را کاهش می دهند و یک واحد اندازه گیری تروریسم مهم را شکل خواهند داد . خیلی از مطالعات در مورد تروریسم ، پیشنهاد کرده اند که پوشش رسانه ای تروریسم نقش کلیدی در توانایی تروریسم برای دستیابی به اهدافش بازی می کند . براستی ، تصور کردن دستیابی تروریسم به اهدافش بدون رسانه ، سخت می باشد . حدس ها این است که تأثیر رسانه به مقدار پوشش رسانه بستگی دارد که به طور پایه ای برای سازمان های آزاد تروریسم تهیه می شود . دستیابی که ما در این جا به آن نائل شده ایم برای اندازه گیری پوشش رسانه که با تروریسم تولید می شود برای ارزیابی هزینه های فرصت (OC) بر پوشش آزاد رسانه بدنبال حملات تروریستی است . مقدار پوشش رسانه با پاسخگویی به این سوال ایجاد شد . هزینه ی خرید مقدار پوشش رسانه که با سازمان های ترور به دست می آید چقدر خواهد بود ؟ فکر کردن به اینکه چقدر بن لادن پرداخت کرده است برای مثال به CNN برای همه ی پوشش تلویزیونی اش در مورد حمله 11 سپتامبر مفید می باشد . برای ارزیابی تأثیر تروریسم بر اقتصاد ، ما ارتقای اقتصادی در EM را ادامه می دهیم و اقتصاد را با ارزش کلی سهام تل آویو معرفی می کنیم . که به طور انحصاری در اسرائیل وجود دارد . جریان غیر شمارشی چک نشان می دهد که قیمت سهام دیدگاه سرمایه گذاران از دستاوردهای تعاونی آینده را منعکس می کند . براین مبنا ، اگر حملات تروریستی به طور منفی بر انتظاراات شرکت ها و توانایی منفعتی آنان تأثیر بگذارد و قیمت سرمایه را به دلیل افزایش نا امنی افزایش می دهد ، سپس قیمت های تسهیم شده کاهش خواهد یافت . در این مقاله ، ما تأثیر تروریسم بر رسانه را آنالیز خواهیم کرد و سپس تأثیر پوشش رسانه ای بر سهام را بررسی می کنیم ما مایلیم که این موارد را بررسی کنیم :
1- آیا پوشش رسانه ای مهم ترین کانالی است که تروریسم آسیب اقتصادی را ایجاد می کند ؟
2- آیا آسیب های اقتصادی که با تروریسم ایجاد می شود با مقدار پوشش رسانه ای افزایش می یابد؟
3- آیا تأثیر اقتصاد بر پوشش رسانه ای تروریسم ، در طی زمان کاهش می یابد؟
این مقاله به این صورت ساختاربندی شده است : بخش 2 داده های پوشش رسانه ای و ترور و ساختار متغیرهای OC را توصیف می کند . بخش 3 تأثیر تروریسم بر استفاده ی رسانه در آنالیزهای اقتصاد سنجی را مشخص می کند . مدل تئوری و روش اقتصادسنجی در فصل 4 شرح داده می شوند . فرضیه ها و نتایج در فصل 5 و بحث در فصل 6 می باشد .

2- داده ها و هزینه ی فرصت :
به منظور آزمایش فرضیه ها ، یک مجموعه منحصر به فرد داده شامل 3045 مقاله در سال 2002 در مهمترین روزنامه ی اسرائیل منتشر شد . داده ها شامل شمار کلی مقاله های منتشر شده (AP) ، شمار مقاله های منتشر شده در صحنه ی مقدمه (FP) و شمار مقاله ها با تیتر درشت (TI) و شمار عکس های منتشر سده (PI) در روزهای حملات تروریستی و دو روز بعد از آن بود . کلکسیون داده ها در مورد پوشش رسانه ای در دو مرحله بود : اولی شامل یک تحقیق کامپیوتری از مجموعه ی I fat بود که از کلیدواژه ها و اطلاعات حملات تروریستی استفاده کرده بود . در دومین مرحله ، داده ها برای شمول مقاله هایی که مستقیماً در حملات در طی دو روز داده شده بود ، ذخیره شده بود . در این مرحله ، ما اندازه ی مقاله را اندازه گیری کردیم ، مقعیت روزنامه و اینکه آیا یک تصویر اضافه شده بود و تیترهای بزرگ استفاده شده بود یا نه را ارزیابی کردیم . به علاوه ، ما مقاله های نامربوط را حذف کردیم و مقاله هایی را اضافه کردیم که در تحقیقات کامپیوتری تعریف نشده بود . داده های ترور شامل 180 حمله ی تروریستی بود که در سال 2002 انجام شده بود . آنالیزهای حاضر ، بر ویژگی های حملات تروری که EM یافته است برای بزرگترین تأثیر بر اقتصاد ، متمرکز شده است : شمار حملات در هر روز (AT) ، حملاتی که در گرین لاین رخ داده است ، شمار حملات خودکشی (SU) ، شمار مرگ و میر (KI) و شمار افراد زخمی شده (IN). مرحله ی آخر ، اطلاعات رسانه که با اطلاعات حملات تروریستی از پایگاه داده ها یکی شده بود ، می باشد . شیوه ی زمان بندی در آنالیزهای تجربی ، مهم می باشد . یک حمله ی تروریستی می تواند در هر زمانی اتفاق بیفتد ، اطلاعات رسانه ای مرتبط با روز داده شده ، و داده های سهام مربوط به تغییرات در فاصله ی داده شده می باشد . پایگاه داده ها شامل زمان دقیق حمله ی تروریستی می شود و سپس مشاهدات برای روز t تعریف شده به عنوان همه ی حملاتی که بین نزدیک تجارت سهام در t-1 و نزدیک تجارت در t اتفاق افتاده بود . مشاهدات سهام برای t ، تفاوت ثبت شده در ضمیمه ی TA می باشد . مشاهدات رسانه برای t ، شمار مقالاتی است که حملات تروریستی در صبح t قبل از بازگشایی تجارت در 9:30 می باشد است . از آنجائیکه هیچ تجارتی در سهام در جمعه و شنبه انجام نشد ، داده های حملات تروریستی در 5 روز هفته بود . حملات تروریستی که اتفاق افتاد در این روزها در ساعت 5 بعدازظهر شمال داده ها برای شنبه بود و انتظار می رفت که تأثیری بر تغییرات در ارزش سهام بین شنبه تا سه شنبه داشته باشد . یک مسئله ی مشابه که با اطلاعات رسانه ای اتفاق می افتد از آنجائیکه روزنامه ها در جمعه منتشر شد ( وقتی هیچ تجارتی وجود ندارد ) و هیچ روزنامه ای منتشر شده ای در پنج شنبه وجود ندارد . روزنامه ها در شنبه و جمعه منتشر شدند و مشمول داده های شنبه هستند . آنالیزهای تجربی همچنین احتیاج دارند که تأثیر حملات تروریستی طی ساعات تجارت در روز t بتواند انعکاس دهنده ی قیمت هر روز یا روز بعدی باشند (t+1) . برای دستیابی به این موضوع ، ما داده های حملات را به کار گرفتیم و عقب ماندن در همه ی بازگشت ها را در نظر گرفتیم . عقب ماندهای اضافی در بازگشت ها سعی می کردند اما فهمیده شد که آمارها ناچیز هستند که شامل یافته ها در EM هستند . مسئله ی جدی تر وجود دارد برای حملات تروریستی که بین باز و بسته شدن تجارت در t اتفاق می افتد و در داده های رسانه ای برای t به نظر نمی رسد . این حملات با رسانه ای در t+1 پوشش داده می شود اما به طور پتانسیلی بر مقدار سهام در t تأثیر می گذارد . این 25 حمله ی تروریستی که در این دسته است و آنالیزهای اقتصاد سنجی ، این مسئله را آدرس دهی می کند . OC تخمینی کلی در مورد پوشش رسانه ای با تخمین OC حملات طی همه ی روزنامه ها به دست آمد ، طول توجهات ، موقعیت روزنامه ، اندازه ی تیتر و اینکه آیا عکس ها مشمول بودند یا نه ؟ تخمین که برای 2002 بدست آمد 0.5 میلیون بود . در این تخمین برای اینکه برای داشتن مقدار زیادی بزرگنمایی استفاده شود ، مفید می باشد ؟ یک راه برای پاسخگویی به این است توجه به این حقیقت است که مبارزه ی رسانه ای سایز نسبتاً مشابه در دنیای ما 11 میلیون دلار هزینه دارد . این جمع ، دو برابر اندازه ی بودجه ی تبلیغاتی گامبل می باشد . سه بار که GM و ده بار که بودجه ی تبلیغاتی کوکا کولا ، و دو شرکت جهانی مشهور که تجارتشان را بر مبارزات عمومی قوی پایه نهاده بودند . فرض درستی است که تبلیغات در این معیار ، قابلیت تولید تأثیر خیلی بزرگ اقتصادی را دارد . شمار کلی مقاله های منتشر شده 3045 بوده است ، به طور میانگین ، هر حمله ، 9/16 مقاله . شمار مقاله هایی که در صفحه ی اول بوده اند 466 ، شمار عکس ها 2441 و شمار تیترهای بزرگ 981 بوده است . بنابراین هر حمله ی تروریستی به طور میانگین ، 6/2 مقاله تولید کرده است . در صفحه ی ابتدایی ، 6/13 عکس و 5/2 تیتر بزرگ . 483 نفر کشته شده اند و 2066 نفر در 180 حمله زخمی شده اند . هر حمله به طور میانگین 4/2 مرگ و میر و 5/11 زخمی داشته است . در حمله ی گرین لین ، شمار میانگین صدمات ، 6/5 کشته و 9/34 زخمی بوده است. حملات خودکشی بزرگترین نتیجه ی مرگبار در 2/6 کشته و 3/40 زخمی به طور میانگین بوده است. حملات خودکشی در سال 2002 باعث 55 % مرگ ها و 76 % زخمی ها بوده است . برای ساختار سازی متغیر OC ، ما از هزینه ی تبلیغات در هر روزنامه در نمونه ی خود استفاده کرده ایم که طبق موقعیت و اندازه ، متفاوت بودند . هزینه ی صفحه ی ابتدایی از 2 تا 4 بار بزرگتر از صفحات کناری می باشد . یک تابع قیمت گذاری متن برای هر روزنامه وجود داشت و هر مقاله را فراهم می کرد . با جمع OC روزانه ی همه ی مقاله ها ، ما زمان حضور ارزش های اقتصادی را به دست آوریم در قیمت های 2002 از پوشش رسانه ای حملات تروریستی که در شکل 1 دیده می شود . تجمع OC متن منتشر شده 0.25 میلیون بود که میانگین روزانه ی 39/1 میلیون بود . OC ماکزیمم 7/8 میلیون بود .


3- تأثیر تروریسم بر رسانه :
در این بخش ، ما تابع تولید OC و تابع هایی برای توضیع ویرایشگرهای روزنامه را تخمین زده ایم که چطور خیلی از مقاله ها منتشر می شود که مقاله را در صفحه ی ابتدایی چاپ می کنند سایز تیتر و عکس ها نیز مهم است . T یک بردار است که شامل همه ی ویژگی های حملات تروریستی است (SU, KI, IN, GL, AT) و i=1-5 , Mi ، متغیرهای پوشش رسانه ای است (OC, AP, FP, PI, TI) ، مدل تخمین زده بصورت زیر است :

که چند جمله ای در اپراتور سمت افت می باشد و توزیع اتفاقی است .
نتایج در جدول 3 است . نسبتاً بزرگ است برای معادل شدن با ویژگی های ترور گوناگون بین 60 % تا 70 % همه ی متغیرها در پوشش رسانه ای آمارهای DW نشان می دهد که غیاب رابطه ی سریالی در باقیمانده ها وجود دارد . فقط دو پس افت برای چند جمله ای نیاز بود و هیچ برای نیاز نبود .
به بیان دیگر ، تصمیمات ویرایشگران را تعریف می کرد KI, GL, AT بودند . در ابتدا آنها شامل بازگشت بودند . SU, IN معادل نبودند . این یافته ها نشان داد که از زمانیکه شمار افراد زخمی همزمان با شمار حملات خودکشی هاست شمار بیشتری از افراد کشته می شوند ، متغیر KI به طور آماری تأثیر این سه را نشان می دهد . معادله ی OC می تواند به عنوان تابع محصول معرفی شود . با معرفی پوشش رسانه ای ، خروجی با ورودی های ویژگی های ترور تولید می شود . با این قضیه ، یک حمله ی ترور اضافی ، 0.38 میلیون ارزش پوشش رسانه ای تولید می کند ، 15/1 میلیون حمله با گرین لند و هر فرد کشته 0.22 میلیون می باشد .

4- مدل تئوری و روش اقتصاد سنجی :
برای تست این فرضیه ، ما از نسخه های توسعه ی یافته ی مدل ارتقا یافته ی EM استفاده کرده ایم . معادله ی پایه چنین است :

که یک متغیر است که ثبت بازار اسرائیل در ضمیمه TA است ، احتمال انحراف است که با ثبت تفاوت 500 S,P و مشخص می شود و نوآوری مفید می باشد . این ذکر خصوصیات آزاد کردن بازار ویژه ی خانگی اسرائیل را منعکس می کند ، آزادی اقتصاد اسرائیل برای ارتقا و شمار زیادی از سهام که همزمان در اسرائیل و بازار us تجارت می شود . جدول 4 و 5 نتایج تجربی حمایت از این ذکر خصوصیات را نشان می دهد . جدول 4 نتایج غیر سازمانی دیکی فولر را برای ریشه های واحد استفاده روزانه های داده های اسرائیل نشان می دهد و نشان می دهد که حضور ریشه ی واحد نمی تواند پس زده شود برای ثبت سطوح و برای تفاوت های اولیه پس زده می شود .
باقیمانده ی ، نوآوری مفید می باشد . اپراتور تفاوت اولیه که با D ذکر می شود ، بدین صورت است :

تأثیر تروریسم با تجزیه شدن نوآوری به دو جزء به دست می آید :

که نوآوری پیوسته با حمله های تروریستی و نوآوری خالص است با مدل سازی ، ما می توانیم تخمین بزنیم بردار پارامترهای که تأثیر ویژگی های گوناگون حمله ی تروریستی بر اقتصاد طی تأثیراتش بر بازار سهام را نشان می دهد . در بازارهای موثر، اطلاعات در مورد حمله ی تروریستی بایه فورا در قیمت بازارها اثر کند که گنجایش پس افت اضافی غیر ضروری است . این ویژگی در EM استفاده شد برای قسمت کارآمدی بازار سهام اسرائیل . در مدل جاری ، ما سمت افقی را برای معادل کردن با دو دلیل معرفی کرده ایم . اولی تکنیکی است ، نظر به اینکه اگر فرض شود که حمله ی تروریستی تأثیر انتقال غیر سازمانی بر بازار داشته باشد ، یکی اینکه به طور دائم در قیمت های بازار تأثیر ندارد ، سپس تأثیرات پس افت ، نقض تأثیر موقعیت حمله ی تروریستی بدون تأثیر تخلف را نشان می دهد . دلیل دوم این است که اثر اسرائیل در بعضی از راه ها به حمله ی تروریستی ربط داشته باشد ، اطلاعات جدیدی معرفی می شود که تاثیر خواهد گذاشت بر قیمت های بازار و سپس در تأثیرات پس افت ها .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنیدقیمت محصول
4,700
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
7maghale
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.