id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir
جوشکاری و برشکاری لیـزر

جوشکاری و برشکاری لیـزر

 این فایل در مورد جوشکاری و برشکاری لیـزر و هم اکنون در فروشگاه ghalamdoc موجود می باشد.
  دسته بندی: فنی و مهندسی
 وب سایت:فایل سل
 قیمت:32,000
اشتراک گذاری:

Facebook

Twitter

Google+

linkedin

captcha
captcha"
تعداد صفحات : 153 صفحهقیمت : 15000 توماناین فایل قابل ویرایش میباشدمقدمه:

قرن حاضرقرن جهش وپيشرفت عظيم علم وصنعت است.بسياري از روي داده هاي اين قرن که درگذشته نزديک به افسانه و غير قابل امکان جلوه ميکرد .اينک به حقيقت پيوسته است.شکافتن اتم که قرن ها غير قابل تجربه ناميده مي شد عملي شده ودر خدمت انسان قرار گرفته است.دانشمندان به آرزوي خود براي دستيابي به کيهان رسيده اند و کشتي هاي فضايي راهي آسمان ها شده اند ميتوان اطمينان داشت که زمان آن رسيده است که منتظر رد پاي انسان در صحابي هاي دور دست باشيم. ماشين هاي الکتروني جديد امکانات وسيعي براي کار کردن در زمينه هاي صنعتي وحتي فکري به وجود آورده است.
در سال 1960 يکي ديگر از اين افسانه ها به حقيقت پيوست وبراي اولين بار دستگاه مولد نوري مرسوم به ليزر ساخته شد که از حرف اول کلمات
Light Amplification by Stimulated Emission of Radioationبر گرفته شده است در حالي که قبل از آن نيز Maserکه حرف اول آن از کلمه Micro wave است بر گرفته شده است .
اشعه ليزر قادر است بدون آنکه تا دماي خورشيد گرم شود,شدتي معادل با ميليون ها برابر شدت خورشيد توليد کند وکاربرهاي زيادي در زمينه هاي پزشکي،صنعت،مخابرات و....دارد .اساس کار آنها ايجاد واروني جمعييت است. در اينجا به تفصيل با اساس واصول کار ليزر و کاربرد هاي آن در جهان وبه خصوص در صنعت مکانيک آشنا خواهيم شد.
2-1 . شناخت ليزر
نور ليزر نوع کاملا جديدي از نور است،درخشان ترو شديد تر از هر چه که در طبيعت يافت مي شود . مي توان نور ليزري آن چنان قوي باشد که هر ماده شناخته شده در روي زمين را در کسري از ثانيه بخار کند . مي توان سخترين فلزات را سوراخ يا به راحتي جسم سختي مثل الماس را سوراخ کند و از ان بگذرد.
بر عکس ، باريک هاي کم قدرت وفوق العاده دقيق انواع ليزر را ميتوان براي انجام دادن کار هاي بسيار ظريف مثل جراحي چشم انسان بکار برد. نور ليزر را ميتوان خيلي دقيق ترکنترل کرد و به صورت باريکه مداومي به نام موج پيوسته يا انفجارهاي سريعي به نام تپ (پالسپ)در آورد .
اگر چه اصول بنيادي ليزر را در 40 سال پيش شناخته شده بود ، نمايش اولين ليزر دريچه اي را به طرف يکي از هيجان انگيز ترين وپر دامنه ترين پيشرفت هاي تکنولوژي قرن بيستم گشود در ظرف چند سال پس از نمايش اولين ليزر ،انواع بسيار گوناگون به کار گرفته شدند ،وهمان طور که خواهيم ديد ،ليزر ها تکنولوژي واقعا انقلابي جديدي را پديد آوردند وتاثير آنها بر زندگي ما در آينده نيز ادامه خواهد داشت .

فهرست :

.آشنايي با ليزر
1-1 .مقدمه
2-1 .شناخت ليزر
3-1 .ليزر چگونه کار مي کند
2 .از ليزر تا ميزر
1-2 .مقدمه
2-2 .ميزر نوري
3 .اصول بنيادي
1-3 .امواج نور وفوتون ها
2-3 .فرميون ها بوزون ها
3-3 .همدوسي نوري
1-3-3 .امواج نوري نا منظم
2-3-3 . همدوستي قبل از ظهور ليزر
3-3-3 . همدوسي شديد تابش ليزر
4-3 . محيط فعال
1-4-3 .ايجاد جمعيت وارونه
2-4-3 . تقويت نور در يک محيط فعال وارونه
3-4-3 . روش هاي ايجاد جمعيت وارونه
5-3 . طرح هاي اصولي پمپاژ
6-3. نوسان ليزر در محفظه مشد نور از نشر خود به خود تا نوسان ليزري
7-3 . آينه‌هاي ليزري
1-7-3 . آرايش آينه‌هاي ليزر
2-7-3 . آرايش موازي تخت مشدد ليزر
3-7-3 . آرايش شعاع بزرگ مشدد ليزر
4-7-3 . آرايش هم‌کانون مشدد ليزر
5-7-3 . آرايش هم مرکز مشدد ليزر
6-7-3 . آرايش نيم کروي مشدد ليزر
7-7-3 . مشدد ليزري ناپايدار
8-7-3 . محفظه تشديد نور
4 .انواع ليزر
1-4 . تشريح ليزر و روشهاي پمپاژ
2-4 . ليزرهاي حالت جامد
3-4 . ليزر ياقوتي
4-4 . ليزر Nd.YAG
5-4 . ليزرهاي ديودي نيم رسانا
1-5-4 .ارتعاشات خوب
2-5-4 . ليزرهاي ديودي در عمل
3-5-4 . کنترل در خط
4-5-4 . محدويتهاي طيف بيني با ليزر ديودي
5-5-4 . خروجي پر انرژي
6-5-4 . حسگرهاي تار نوري
6-4 . ليزر هاي شيشه اي
7-4 . ليزر الکترون آزاد
1-7-4 .مقدمه
2-7-4 . سينماتيک اندرکنش الکترون آزاد- فوتون
3-7-4 . شرط همزماني (The synchrcnism crndition)
4-7-4 . نشر خود به خودي و بهره در FEL
5-7-4 . مزايا وکاربردهاي FEL
8-4 .ليزر هاي تجزيه فوتوني
1-8-4 . ليزر هاي اتمي ويوني
2-8-4 . ليزر هليم نئون
3-8-4 . ليزر آرگون
9-4 . ليزر هاي دو اتمي تحريک شده (EXCIMER )
10-4. ليزر هاي الکترو يونيزاسيون
11-4 . ليزرهاي گازي ديناميک
12-4 . ليزر هاي شيميايي
1-12-4 . ليزر هاي شيميايي دوتريم فلورايد
13-4 . ليزرهاي نيمه هادي
14-4 . ليزرهاي تزريقي
5 .کاربرد هاي ليزر درصنعت مکانيک
1-5 .مقدمه
2-5 .تاثير بر روي مواد
3-5 . ماشين‌كاري به كمك ليزر
4-5 . روند رو به رشد ساخت و توليد ميکروني(Micromanufacturing is Growin)
5-5 . جوشکاري با ليزر
1-5-5 . اصول كار و انواع ليزرهاي مورد استفاده در جوشكاري
2-5-5 . مزاياي جوشكاري ليزر
3-5-5 . محدوديت ها و معايب جوشكاري ليزر
6-5 . آثار حرارتي ليزر
1-6-5 . برش با ليزر
2-6-5 . سوراخ کردن با اشعه ليزر
7-5 . ليزر مستقيم در ساخت سيلندر رتوگراور
1-7-5 . روش ليزر مستقيم، بدون تماس‌
6 . کاربرد ليزر در اندازه گيري و بازرسي
1-6 . هم محور کردن
2-6 . مسافت سنجي
1-2-6 . طرز کار فاصله ياب ليزري
2-2-6 . مزايا و اشکالات فاصله ياب هاي ليزري
3-6 . سرعت سنجي
4-6 .اصول بازرسي جوش
1-4-6 .مقدمه
2-4-6 . قبل از جوشکاري
3-4-6 . نقاط نگهداري
4-4-6 . روشهاي جوشکاري
5-4-6 . مونتاژ اتصالات
6-4-6 . حين جوشکاري
7-4-6 . بعداز جوشکاري
5-6 . بازرسي با استفاده از راديوگرافي
1-5-6 .مقدمه
2-5-6 .منابع تابش
3-5-6 . تجهيزات راديوگرافي وروال کار
4-5-6 . ويژگي هاي فيلم
5-5-6 . تفسير عيوب جوشکاري
6-5-6 . پرتونگاري از جوش محيطي لوله ،انواع جوش هاي صنعتي وقطعات صنعتي
7-5-6 . انواع سيستم راديو گرافي ديجيتالي وموارد استفاده آن142
6-6 .بحث ونتيجه گيري
1-6-6 .مقدمه
2-6-6 . اهداف جديد ليزر در جهان امروزه
3-6-6 .پيشنهادات
واژه هاي کليدي
منابع و مآخذ


...
قیمت
32,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
ghalamdoc
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.