پلاسفا | plusfa

پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول

پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول هدف از این پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد می باشد مشخصات فایل تعداد صفح

35,000

قیمت

فایلینا

فروشگاه

پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول
 

توضیحات >>

پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول

هدف از این پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات197
حجم424/635 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه توقیف اموال غیر منقول می باشد. برای بررسی توقیف اموال در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد به نظر می رسد، شناخت اولیّه و اجمالی «معنا، ماهیّت و اقسام توقیف» ضروری است.به همین دلیل اهمیّت موضوع چنین ایجاب می نماید، که در این نوشتار موضوعات را در چهار مبحثبه شرح ذیل تحلیل کنیم.

مبحث اوّل؛ پس از بیان معنای توقیف در لغت و در اصطلاح؛ توقیف را در محاکم قضایی و غیر قضایی با شرح و تشریح کامل مورد بحث قرار داده؛

مبحث دوّم؛ در باب مبانی توقیف اموال و اهمیّت و ضرورت آن به تفصیل مورد برسی قرار می گیرد؛

مبحث سوّم؛ موضوعات توقیف از حیث انواع اموال، اعم از منقول و غیر منقول با تقسیم بندی خاص هریک از نظر جامعه حقوقی، منابعو دکترین بیان خواهم نموده؛

مبحث چهارم؛ از این فصل با ذکر اوصاف مال، شرایط توقیف و چگونگی توقیف سخن را به پایان خواهیم رسانید.

فهرست مطالب
توقیف اموال غیر منقول
مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف 8
گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف 8
بند اوّل: معنای توقیف 8
الف) در لغت 8
ب) توقیف در اصطلاح 9
بنددوّم: ماهیّت 11
بند سوّم: اقسام توقیف 11
الف) توقیف شخص 11
ب) توقیف تأمینی 15
ت) توقیف اجرایی 16
گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی 16
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 17
بند دوّم: اجرای تأمین خواسته 21
بند سوّم: اجرای دستور موقت 27
الف) اهداف دستور موقت 30
ب) موارد دادرسی فوری 31
ج) مراجع صدور دستور موقت 32
بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری 33
گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی 37
بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار 38
بند دوّم: اداره ثبت 42
الف) اسناد قابل صدور اجرائیه 46
ب) مراجع صدور اجرائیه 47
بند سوم: اداره مالیاتها 51
الف) اداره امور مالیاتی 53
ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی 53
ج) شورای عالی مالیاتی 54
د) اجرائیات اداره دارایی 55
بند چهارم: تأمین اجتماعی 57


مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال 60
گفتار اوّل: حفظ حقوق دادبرده 60
گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف 62
گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال 63
گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 65


مبحث سوّم: موضوع توقیف 68
گفتار اوّل: اموال منقول 69
بند اوّل: اموال منقول مادی 71
الف)اشیاء 74
ب) اسناد بهاء دار 76
بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است 77
الف) حقوقی که موضوع آن پول است 79
ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی 79
ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری 83
بند اوّل: غیر منقول ذاتی 88
الف) غیر منقول ثبت شده 89
ب) غیر منقول ثبت نشده 91
بند دوّم: غیر منقول تبعی 93
الف) سرقفلی 93
ب)حق کسب پیشه و تجارت 98
ج) پروانه های بهره برداری 101


مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف 103
گفتار اول: اوصاف مال 103
بند اول: مالی بودن 105
بند دوم: قابل توقیف بودن 105
بند سوم: متعلق حق غیر نبودن 106
گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف 107
بند اول: در خواست توقیف 107
بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف 110
الف) موسسات و شرکت های دولتی 111
ب ) شرکت تعاونی 112
ج) شرکت تجاری 113
ح) نماینده 114
بند سوم: معرفی مال 119
بند چهارم: تعیین مال 122
گفتار سوم: چگونگی توقیف 123
بند اول : عملیات توقیف 123
الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده: 124
ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده: 127
ح)توقیف عوائدو منافع 128
ج) توقیف محصولات، وباغات؛ 128
الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ 133
بند سوم: آثار توقیف 134
الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه 139

فهرست منابع"
مفهوم، ماهیت و اقسام توقیف با نگاهی به توقیف اموال غیر منقول
مفهوم، ماهیت و اقسام توقیف با نگاهی به توقیف اموال غیر منقول
هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات92حجم354/690 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل توقیف معانی مختلفی دارد، بخصوص در حقوق و رویه ق
پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول
پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول
هدف از این پایان نامه بررسی توقیف اموال غیر منقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات197حجم424/635 کیلوبایت فرمت فایل اصلی
پایان نامه رفع توقیف اموال غیر منقول
پایان نامه رفع توقیف اموال غیر منقول
هدف از این در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات98حجم424/627 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل هدف از این پایان نامه
پایان نامه تشریح اموال منقول و غیر منقول
پایان نامه تشریح اموال منقول و غیر منقول
هدف از این می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات64حجم341/857 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل با نگاهی به قانون مدنی آشکار است، که موضوع اموال و تقسیم بندی ها
رفع توقیف اموال غیر منقول و شرایط آن در مراجع قضایی و غیرقضایی
رفع توقیف اموال غیر منقول و شرایط آن در مراجع قضایی و غیرقضایی
هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات59حجم329/320 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل معنای رفع توقیف همان رفع اثر از توقیف است یعنی اقدامی
توقیف اموال غیر منقول در مراجع قضایی و غیرقضایی
توقیف اموال غیر منقول در مراجع قضایی و غیرقضایی
هدف از این پایان نامه تشریح می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات92حجم354/651 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این پایان نامه در مورد توقیف اموال و با عنوان ت
 بررسی مقتضیات رفع توقیف اموال و مراجع و مقامات صالح در رفع توقیف
بررسی مقتضیات رفع توقیف اموال و مراجع و مقامات صالح در رفع توقیف
هدف از این پایان نامه می باشد.  مشخصات فایل تعداد صفحات58حجم325/927 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل رفع توقیف از اموال بازداشتی در اجرای احکام دادگاهها
بررسی مصادره اموال غیر منقول
بررسی مصادره اموال غیر منقول
فهرست مطالب عنوان صفحه «كلید واژه» 3 «دیباچه» 3 سیر تكامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر 9 «باب نخست – تاریخچه مصادره در
دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص
دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص
فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 115 صفحه مصادره اموال غیر منقول تحقیق و نگارش: «سیده رابعه رضوی علوی» استاد راهنما: دكتر عباس نظیف

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa