پلاسفا | plusfa

بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت

بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت هدف از این پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد

145,000

قیمت

فایلینا

فروشگاه

بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت
 

توضیحات >>

بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت

هدف از این پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات216
حجم2210/310 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت


چک‍یده
تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از تعداد محدودی از نسبت های مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان بوده است. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم‌گیرنده بسیار جالب است. در سال های اخیر برای شناسایی چنیین فاکتور هایی، بیشتر از تحلیل‌های سنتی استفاده شده است.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بالقوه میان عملکرد واحد تجاری و نسبت‌های مالی بااستفاده از الگوریتم درخت تصمیم به عنوان روشی جایگزین است. جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل نمونه‌ای از 110 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به صورت شرکت-سال طی دوره زمانی 1380-1390 می باشد. در این راستا متغیر های وابسته بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام و متغیرهای مستقل نسبت‌های مالی درنظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا تحلیل عاملی انجام شده است، سپس الگوریتم درخت تصمیم برای کل شرکت های نمونه و سپس برای هریک از صنایع منتخب به تفکیک اجرا شده است. نتایج تحلیل نشان داد که مهم‌ترین نسبت های مالی به ترتیب نسبت سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود خالص و سود هر سهم هستند و صنعت تاثیر چندانی بر نتایج نداشت.


کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد، شاخص های شرکتی، الگوریتم درخت تصمیم، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام.


مقدمه
تحقيقات بسيار زيادي در سال‌هاي اخير در مورد ماهيت و روش اندازه‌گيري عملکرد شرکت ‌ها انجام شده است. نتايج اين تحقيقات از آن جهت ارزشمند است که مي‌توان وضعيت فعلي شرکت ‌ها را درک نمود و چالش‌هاي آينده در زمینه اندازه‌گيري عملکرد را مورد بررسي قرار داد. امروزه صاحب‌نظران حوزه مديريت بر اهميت مدل‌هاي ارزيابي عملکرد به‌عنوان يکي از معتبرترين شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي شرکت ‌ها تأکيد مي‌ورزند. از اين رو، يکي از دغدغه‌هاي اساسي شرکت ‌هاي امروزي، دستيابي به يک شيوه ارزيابي کارا و انعطاف‌پذير است تا با آن بتوان کليه ابعاد عملکردي شرکت را مورد بررسي قرار داد. اگر اندازه‌گيري عملکرد را فرايند کمّي‌سازي کارايي و اثربخشي يک فعاليت تعريف کنیم، از جمله راه‌هاي تجزيه و تحليل گزارش‌هاي مالي که از طريق آن مي‌توان حجم بالاي اطلاعات موجود در گزارش‌هاي مالي را خلاصه نمود و همزمان جنبه‌هاي مختلف فعاليت شرکت را مورد بررسي قرار داد، تهيه نسبت‌هاي مالي از اطلاعات گزارش‌هاي مالي است.


نسبت‌هاي مالي، بيان‌کننده ارتباط بين دو يا چند رقم از ارقام صورت‌هاي مالي است که به صورت جزئي از کل يا درصدي از آن بيان مي‌شود. زماني که يک نسبت محاسبه مي‌گردد، مي‌توان گفت که عدد به‌دست آمده، محصول يک رابطه رياضي و همبستگي آماري دو يا چند متغير در مقطع خاصي از زمان است(تقی زاده،1390). مقابله با چالش‌هاي پیش‌روی شرکت ‌ها نيازمند آن مي‌باشد که مديران آنها الگوي مناسبي از اندازه‌گيري عملکرد داشته باشند تا بتوانند به بهبود مستمر در تمام زمينه‌ها دست يابند. اندازه‌گيري عملکرد، پيشرفت مداوم به سمت اهداف تعيين‌شده را ممکن می‌سازد و نقاط رکود و رونق را شناسايي مي‌نمايد. از جمله معيارهاي مهم عملکرد، معيار مالي است که اندازه‌گيري آن از روش‌هاي گوناگون امکان‌پذير است.

تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از یک سری نسبت های اندازه گیری مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان می باشد. بطور کلی ارزیابی عملکرد شرکت ها و دانستن روش هایی جهت پیش بینی آن ها می‌تواند بر تصمیم های سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل شرکت اثرگذار باشد. این ارزیابی در تعیین موقعیت شرکت و حتی امکان وجود احتمال ورشکستگی نیز اثر دارد. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم گیرنده بسیار جالب است(درسان دیلن و همکاران ،2013). با این مقدمه، در این پژوهش قدرت برازندگی شاخص های شرکتی بر ارزیابی عملکرد واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم، مورد بررسی قرار می گیرد.

مساله اصلی تحقیق حاضر که محقق به دنبال آن است به شرح زیر قابل تبیین است: بر مبنای الگوریتم درخت تصمیم کدامیک از شاخص های شرکتی، تصویر مناسبی از عملکرد را ارائه می کنند؟

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه 2
1-2-مساله پژوهش 3
1-3-اهدف پژوهش 5
1-4-سوال های پژوهش 5
1-5-متغيرهاي پژوهش 6
1-5-1-متغیرهای مستقل 6
1-5-2- متغيرهاي وابسته 9
1-6- روش پژوهش 9
1-7- جامعه آماری 9
1-8- محدوده زماني 10
1-9- روش گردآوري داده‌ها 10
1-10- روش هاي آماري مورد استفاده در پژوهش 10
1-11- واژه‌هاي كليدي 10
1-12- ساختار پژوهش 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 13
2-2- ديدگاه هاي مختلف ارزیابی عملکرد واحد تجاری 13
2-2-1- روش هایی که در آن از اطلاعات حسابداری استفاده می شود. 14
2-2-2- روش هایی که در آن از اطلاعات حسابداری و بازار استفاده می شود. 15
2-2-3- روش هایی که در آن از داده های مدیریت مالی استفاده می شود. 18
2-2-4- روش هایی که در آن از اطلاعات حسابداری و معیار های اقتصادی استفاده می شود. 19
2-3- نسبت های مالی 21
2-3-1- معیارهای خوشه سودآوری: 22
2-3-2- معیارهای فعالیت: 24
2-3-3- معیارهای ساختار دارایی: 26
2-3-4- معیارهای اهرم مالی: 26
2-3-5- معیارهای نقدینگی: 28
2-3-6- معیارهای خوشه رشد: 29
2-3-7- معیارهای خوشه بازار: 29
2-4- داده کاوی 30
2-4-1- مفاهیم اساسی در داده کاوی 31
2-4-2- تکنیک هاي داده کاوي 32
2-5- پيشينه پژوهش 41
2-5-1- پژوهش‌هاي خارجي 41
2-5-2- پژوهش‌هاي داخلي 49
2-6- خلاصه فصل 52


فصل سوم: روش پژوهش و آزمون فرضیه ها
3-1- مقدمه 54
3-2- روش انجام پژوهش 54
3-2-1- تهيه اطلاعات در دو سطح صنعت و کل بورس 55
3-2-2- انجام محاسبات نسبت های مالی و عملکرد شرکت در دو سطح صنعت و کل بورس 56
3-2-3- تحلیل عاملی اکتشافی در دو سطح صنعت و کل بورس 56
3-2-4- اجرای مدل های درخت تصمیم در دو سطح صنعت و کل بورس 64
3-2-5- ترکیب نتایج مدل های الگوریتم درخت تصمیم با کمک تحلیل حساسیت 68
3-3- سوالات پژوهش 68
3-4- تعريف متغيرها 68
3-4-1- متغيرهاي مستقل 69
3-4-2- متغيرهاي وابسته 75
3-5- جامعه پژوهش، روش نمونه‌گيري و محدوده زماني 75
3-5-1- صنايع منتخب 76
3-6- روش های آماري مورد استفاده در پژوهش 76
3-7- خلاصه فصل 77


فصل چهارم: يافته‌ها و تجزيه و تحليل آن ها
4-1- مقدمه 79
4-2- آزمون سوال‌ها 79
4-2-1- تجزيه و تحليل سوال اول- بررسی بورس اوراق بهادار تهران 79
4-2-2- تجزيه و تحليل سوال دوم- بررسی صنایع مختلف 94

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه 141
5-2- مروري بر نتايج پژوهش 141
5-2-1- تعيين شاخص های شرکتی موثر بر ارزیابی عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 141
5-2-2- بررسی اثر نوع صنعت برتعيين شاخص های شرکتی موثر بر ارزیابی عملکردشرکت ها 142
5-3- پيشنهادهاي كاربردي پژوهش 144
5-4- پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي آتي 144
5-5- خلاصه فصل 144


فهرست منابع 146
منابع فارسي 146
منابع لاتین 148فهرست جدول ها
جدول3-1: جدول نمونه گیری غربالی (حذفی) 76
جدول 3-2: جدول صنایع مورد بررسی پژوهش 76
جدول 4-1: آمار توصيفي کل بورس اوراق بهادار 80
جدول 4-2:تست بارتلت و KMO برای کل بورس اوراق بهادار 81
جدول 4-3: کل واریانس توصیف شده برای کل بورس اوراق بهادار 82
جدول 4-4: ماتریس عوامل چرخش یافته برای کل بورس اوراق بهادار 83
جدول 4-5: میزان اهمیت هریک از متغیرهای مستقل در کل بورس 91
جدول 4-6: ماتریس اختلال(انطباق) مدل های درخت تصمیم 92
جدول 4-7: ارزیابی عملکرد مدل های درخت تصمیم 92
جدول 4-8: میزان اهمیت هریک از نسبت های مالی در تحلیل حساسیت 94
جدول 4-9: صنایع منتخب جهت تحلیل های این پژوهش 95
جدول 4-10: آمار توصیفی صنعت مواد و محصولات دارويي 95
جدول 4-11: تست بارتلت و KMO برای صنعت مواد و محصولات دارویی 96
جدول 4-12: کل واریانس توصیف شده برای صنعت مواد و محصولات دارویی 97
جدول 4-13: ماتریس عوامل چرخش یافته برای صنعت مواد و محصولات دارویی 98
جدول 4-14: میزان اهمیت هر یک از نسبت های مالی در صنعت دارویی 101
جدول 4-15: ماتریس اختلال(انطباق) مدل های درخت تصمیم 101
جدول 4-16: ارزیابی عملکرد مدل های درخت تصمیم 102
جدول 4-17: میزان اهمیت هریک از نسبت های مالی در تحلیل حساسیت 103
جدول 4-18: آمار توصیفی صنعت خودرو و ساخت قطعات 104
جدول 4-19: تست بارتلت و KMO برای صنعت خودرو 105
جدول 4-20: کل واریانس توصیف شده برای در صنعت خودرو 106
جدول 4-21: ماتریس عوامل چرخش یافته برای صنعت خودرو 107
جدول 4-22: میزان اهمیت هر یک از نسبت های مالی در صنعت خودرو و ساخت قطعات 110
جدول 4-23: ماتریس اختلال(انطباق) مدل های درخت تصمیم 110
جدول 4-24: ارزیابی عملکرد مدل های درخت تصمیم 111
جدول 4-25: میزان اهمیت هریک از نسبت های مالی در تحلیل حساسیت 112
جدول 4-26: آمار توصیفی صنعت فلزات اساسی 113
جدول 4-27: تست بارتلت و KMO برای صنعت فلزات اساسی 114
جدول 4-28: کل واریانس توصیف شده برای صنعت فلزات اساسی 115
جدول 4-29: ماتریس عوامل چرخش یافته برای فلزات اساسی 116
جدول 4-30: میزان اهمیت هر یک از نسبت های مالی در صنعت فلزات اساسي 118
جدول 4-31: ماتریس اختلال(انطباق) مدل های درخت تصمیم 119
جدول 4-32: ارزیابی عملکرد مدل های درخت تصمیم 119
جدول 4-33: میزان اهمیت هریک از نسبت های مالی در تحلیل حساسیت 121
جدول 4-34: آمار توصیفی صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 122
جدول 4-35: تست بارتلت و KMO برای صنعت محصولات غذایی 123
جدول 4-36: کل واریانس توصیف شده برای صنعت محصولات غذایی 124
جدول 4-37: ماتریس عوامل چرخش یافته برای صنعت محصولات غذایی 125
جدول 4-38: میزان اهمیت هر یک از نسبت های مالی در صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر 128
جدول 4-39: ماتریس اختلال(انطباق) مدل های درخت تصمیم 128
جدول 4-40: ارزیابی عملکرد مدل های درخت تصمیم 128
جدول 4-41: میزان اهمیت هریک از نسبت های مالی در تحلیل حساسیت 130
جدول 4-42: امار توصیفی صنعت سيمان، آهك و گچ 131
جدول 4-43: تست بارتلت و KMO برای صنعت سيمان، آهك و گچ 132
جدول 4-44: کل واریانس توصیف شده برای صنعت سيمان، آهك و گچ 132
جدول 4-45 ماتریس عوامل چرخش یافته برای صنعت سيمان، آهك و گچ 134
جدول 4-46: میزان اهمیت هر یک از نسبت های مالی در صنعت سيمان، آهك و گچ 136
جدول 4-47: ماتریس اختلال(انطباق) مدل های درخت تصمیم 137
جدول 4-48: ارزیابی عملکرد مدل های درخت تصمیم 137
جدول 4-49: میزان اهمیت هریک از نسبت های مالی در تحلیل حساسیت 138
جدول 5-1: خلاصه نتایج 143


فهرست شکل ها
شکل 2-1 مراحل داده کاوی..31
شکل 2-2 تحلیل عاملی تاييدی..36
شکل 2-3 تحلیل عاملی اکتشافی..38
شکل 3-1 مراحل انجام پژوهش..55
شکل 4-1: مدل پیاده سازی الگوریتم در نرم افزار clementine86
شکل 4-2: نمودار درخت CHAID87
شکل 4-3 نمودار درخت C&RT.88
شکل 4-4 نمودار درخت QUEST.89
شکل 4-5 نمودار درخت C5.0.90
شکل 4-6 نمودار سود بورس..93
شکل 4-7 نمودار سود صنعت مواد و محصولات دارويي.102
شکل 4-8 نمودار سود صنعت خودرو و ساخت قطعات..111
شکل 4-9 نمودار سود صنعت فلزات اساسی..120
شکل 4-10 نمودار سود صنعت محصولات غذايي و آشاميدنی به جز قند و شکر.129
شکل 4-11 نمودار سود صنعت سيمان، آهک و گچ.138


"
مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت
مبانی نظری بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت
هدف از این مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم بصورت کامل و جامع و با مناب
بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت
بررسی رابطه نسبت های مالی با نسبت های عملکرد شرکت
هدف از این پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم بصورت کامل و جامع و با منابع
تحقیق رابطه نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی نقدی
تحقیق رابطه نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی نقدی
دانلود تحقیق با موضوع رابطه نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی نقدی، در قالب word و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیدهمقدمهبیان مسالهاهمیت موضوعفرضیهمتغیرهار
بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته
بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته
ران چكیده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1-مقدمه : 4 2-1 بیان مسأله 4 3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8 5-1 اهداف تحقیق. 9 1-5-1 هد
پرسشنامه بررسی تاثیر مشتریان دیگر شرکت ها بر تصویر ذهنی شرکت و تاثیر رفتارها بر نگرش مشتریان نسبت به شرکت
پرسشنامه بررسی تاثیر مشتریان دیگر شرکت ها بر تصویر ذهنی شرکت و تاثیر رفتارها بر نگرش مشتریان نسبت به شرکت
دانلود بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد مشخصات فایل تعداد صفحات6حجم0/11 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پرسشنامه پایان نامه رشت
بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت
بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت
چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 5 2-1 تاریخچه مطالعاتی تحقیق. 5 3-1 بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق. 6 4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7 5-1 فرضیه
بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران
بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران
چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 5 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1 بیان مسأله تحقیق. 7 4-1چارچوب نظری تحقیق. 8 5-1 فرضیه های تحقیق. 10 6-1 اهمیت و ض
ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4 3-1 بیان مساله 9 4-1چارچوب نظری تحقیق. 12 5-1 فرضیات پژوهش.. 12 6-1 اهداف و ضرورت پژو
پاورپوینت رابطه شیوه های تامین مالی و ارزش شرکت در چارچوب چرخه عمر شرکت
پاورپوینت رابطه شیوه های تامین مالی و ارزش شرکت در چارچوب چرخه عمر شرکت
دانلود پاورپوینت بررسی ارتباط بین شیوه‌های تأمین مالی و ارزش شرکت در چارچوب چرخه عمر شرکت مشخصات فایل تعداد صفحات39حجم766/337 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحا

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa