پلاسفا | plusfa

گزارش كارآموزی شرکت پارسا پلاستیک(PAPCO)

در 54 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست صفحه بخش اول آشنایی با مکان شرکت مکان و تاریخچه شرکت 6 هدف شرکت 7 بخش دوم مشتری و مشتری شناسی مشتری شناسی 11 نیاز مشتری 14 ر

8,400

قیمت

سل یو

فروشگاه

گزارش كارآموزی شرکت پارسا پلاستیک(PAPCO)
 

توضیحات >>

در 54 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست صفحهبخش اول : آشنایی با مکان شرکتمکان و تاریخچه شرکت 6هدف شرکت 7بخش دوم: مشتری و مشتری شناسیمشتری شناسی 11نیاز مشتری 14روش های تامین نیاز 17توانایی های مشتری 18استعدادهای مشتری 20رفتارهای مشتری 22ایرادهای مشتری 25انتخاب مشتری 29مشتری گرایی 30بسته بندی کالا 35CRM 39جایزه کیفیت در آمریکا 45تقسیم بازار 47

بخش سوم : آزمون ونتایج آنآزمون 56نتایج آزمون 57


بدانید به کجا می روید . برنامه ریزی کنید و بر اساس آن به سمت مقصد حرکت کنید .

دراین صورت سریع تر و با کمترین انحراف به سوی هدف

خواهید رفت.مکان شرکت و تاریخچه آن:شرکت پارسا پلاستیک از سا ل 1362 با حدود 25 نفر کارگر کار خود را با بسته بندی ومونتاژ جامدادی و غیره در میدان رسالت سی متری آزادگان بصورت سهامی خاص شروعبکارنمود.درسا ل 1365 از رسالت نقل مکان نموده و به چهارراه رشید ( تهرانپارس) درامر تولیدلوازماداری و تحریر فعالیت نموده در مکانی به وسعت 300 متر مربع تا سال 67 که در این سا لبا حدود 105 نفر پرسنل به محل خیابان اتحاد درکارخانه ای به وسعت 1000 مترمربع انتقا لپیدا کرد تا اینکه درسا ل 81 کارخانه به شهرکت صنعتی عباس آباد واقع درجاده خاوران بعدازشریف آباد انتقال یافته در محلی با حدود 12000 متر مربع زمین وبیش از 3000 مترمربعزیربنا و تولید کلیه لوازم تحریر و اداری و با پرسنلی با لغ بر 200 نفر مشغول به کار میباشد.هدف شرکت پاپکو:شرکت پارسا پلاستیک ( PAPCO) با هدف تولید انواع لوازم التحریر ، اداری ، سمیناری،مدیریتی و دانشجویی تاسیس گردید.و با توجه به زمان فعا لیت شرکت و میزان سرمایه اولیه بسیار موفق بوده است و طبق گفتهمدیرعامل شرکت : دلیل این موفقیت استفاده از مواد اولیه مرغوب و درجه یک و نظارت دقیقدرفرایند تولید و همچنین بازاریابی صحیح بوده است . ایشان همچنین فرمودند که اصلی تریندلیل موفقیت شرکتش توجه کامل به رضایت مشتری و جلب نظر مشتریان بودهو است. لذا بندهبه دلیل همین گفته ایشان پروژه ای با موضوع رضایت مندی مشتری انتخاب کرده ام تامشخصکنم آیا واقعا مشتریان این شرکت از عملکرد آن راضی هستندیا خیر و به گونه ای میزان صحت حرف و گفته مدیر عامل شرکت پاپکو را بدست بیاورم .و متوجه بشوم رضایت مندی مشتری به چه میزان بر موفقیت شرکت تاثیر گذار است.


مشتری شناسیدر جهان کنونی دیگر نمی توان حیطه بازاریابی و فروش را با ابزارهای محدود گذشته تعریفکرد بلکه باید با روشهای علمی و تعاریف جدیدی که در حوزه بازاریابی وفروش مطرح گردی

ده است آشنا شد و در مقام عمل آنها را بکار بست تجربه های تاریخی نشان می دهد آنان که ازمنظرسنتی وتجربی و با تگرش سطحی به مفاهیم مشتری کالا بازار فروش خرید رقابت تبلیغات کیفیت و...نگاه کرده و میکند. ضمن آنکه موفقیتی در این راه دست نیاورده اند بلکه سرمایههای خود را نیز از دست داده اند. دربرسی خدمات بدون در نظر گرفتن مبانی علمی بازاریابیو فروش منشا این عدم موفقیت بوده است د رگذشته اگر تولید وعرضه کالا محدود بود امروزهدیگر برای تولید هیچ محصولی محدودیت.وجود ندارد . بازارها گسترش یافته اند رقابت هافشرده وتنگا تنگ شده اند و نقش مشتریان از حا لت پیروی از تولید کنند گان به هدایت سرمایهگزاران تولید کنند گان وحتی محققان و نوآوران مبدل گشته است. بدین ترتیب مفهوم بسیاریاز واژه های متداول در امربازاریابی و فروش گسترده تر و کامل تر شده اند و در برخیموارد نیز مفاهیم جدیدی به این مباحث اضافه گردیده است نکته اساسی که در بحث های علمیبازاریابی و فروش مطرح گردیده است سمت و سوی کلیه فعالیت های بنگا ه اقتصادی برای تامین نیازهای مشتری و کسب رضایت و اعتماد اوست . مطلبی که در گذشته بدان کم توجه شدهاست و یا لا اقل از چنین جایگاه مهمی که فعالیت ها ی یک بنگاه اقتصادی را تحت تاثیرخودقراردهدبرخوردار نبوده است . دراین چارچوب مشتری فرد فاضل هوشمند و دانایی است کهدرباره تا مین نیازهای خود بخوبی مطالعه و بررسی می کند .بازارهای گسترده و تامین نیازهای خود بخوبی مطالعه و بررسی می کند . بازار گسترده وکالاهای متنوع در اختیاردارد و با توجه به امکانات و استعداد خود به مقوله های قیمت مرغوبیت کیفیت و...توجه می کند و برای هر یک از این موارد ارزش گذاری می نماید. با رفتارهایی که از خود نشان می دهد امکان موفقیت یا عدم موفقیت یک بنگا ه اقتصادی را فراهممی سازد.زیرا در محدوده علمی با زاریا بی و فروش سرمایه گذاران مدیران عوامل تولید مهندسان وکارشناسان موفقیت خود را مرهون کسب رضایت و اعتماد مشتری می دانند بد ین معنا کهسرمایه گذاران با بررسی درخواست ها و رفتا رهای مشتری نسبت به هدایت سرمایه هایخود دربخشهای تو لیدی و خدماتی علاوه بر تضمین سرمایه منافع بیشتری را عاید خویش میکنند.مدیران نیز با تامین خواسته های مشتری به حیات اقتصادی بنگاه تداوم می بخشند.و با خاطری آسوده به برنامه ریزی های دراز مد ت می پردازند و ضریب موفقیت خویشرا افزایش می دهند.عوامل تولید با توجه به خواست ها و نیازهای مشتری در تولیدمحصولبا کیفیت موفق می شوند تا توانایی های فنی و اجرایی خویش را افزایش دهند.مهندسان و کارشناسان با بهره گیری از ایده ها و پیشنهادهای مشتری اطلاعا ت مناسبی رابرای طراحی سازماندهی اصلاح و بهبود روشهای تولید کالا و یا خدمت در اختیار خواهندداشت که درنهایت موجب ابداع و نوآوری و بروز خلا قیت آنها خواهد شد .مجموعه این تلاشها در حوزه فعالیتهای خرد و کلان اقتصادی سبب گردش سرمایه افزایشتولید ایجاد اشتغال مبادله کالا (واردات و صادرات) فعالیت های خدماتی تحقیقاتی وتوسعهای و... خواهد شد . که سامان یافتن و رونق اقتصادی هر جامعه را به د نبا ل می آورد ."مشتری گرایی" با درک صحیح از مفهوم مشتری و توجه به تا مین نیازها و استعداد هایوی و نیز همسویی با نظرها و آرای او به سا ماندهی بنگاه اقتصادی خویش می پردازد ورمز موفقیت خود را بر پایه اصولی قرار می دهند که با مشتری شناسی آغاز با "مشتریگرایی " سامان و با "حفظ رضایت و اعتماد مشتری" تداوم می یابد.تعریف مشتری و انواع آندر فرهنگ و ادب فا رسی مفهوم مشتری مترادف با "خریدار"است . و در مباحث مربوط بهبازاریابی و فروش مشتری به مخاطبانی گفته می شود که توانایی و استعداد خرید کالا و یاخدمتی را داشته باشد.در این تعریف "توانایی" یعنی امکان پرداخت وجه و یا تحویل کالای معوض و"استعداد " بهمفهوم درک و شنا خت مزیت های کالا و خدمتی که موجب تا مین بخشی از نیازهای مخا طبمی شود به کار گرفته شده است. بنا براین تبدیل یک مخاطب به مشتری هنگامی محقق خواهدشد که عناصر توانایی واستعداد به صورت توام در وی بروز کند تا عمل "خرید" انجام پذیرد. از توانایی بدون داشتن استعداد شناسایی کالای مورد نظرو یا با لعکس داشتن استعداد خریدولی فاقد توانایی لازم بودن امکان شکل گیری فرایند خرید را میسر نمی کند.

انواع مشتریتقسیم بندی مشتری به لحاظ نحوه حضور وی در فرایند خرید به شکلهای زیر انجام می شودa) مشتری حقیقی:به افرادی که با ماهیت فردی و حقیقی خود در فرایند خرید شرکت می کنند "مشتریحقیقی"گفته می شود . مانند بسیاری از خرید های روزانه که افراد حقیقی انجا م می دهند

b) مشتری حقوقیبه شرکت ها سازمانها نهادها و بنگاههای اقتصا دی که در چا رچوب شخصیت های حقوقی در فرایند خرید شرکت می کنند "مشتری حقوقی" گفته می شود.: مانند خرید هایی که

وزارت خا نه ها موسسات وشرکت ها انجام می دهند.

c) مشتری سازمانیمشتری از دیدگا ه سازمان تولید کننده کالا یا عرضه کننده خدمات نیز به دو قسمت درونو برون سازمانی تقسیم بندی شده است . بدین ترتیب که در زنجیره های تولیدی و خدماتیمشتریان کسانی هستند که نتیجه کار معطوف به ایشان است.مثلا در خط تولید خودرو واحدمونتاژکننده مشتری سازنده قطعه است این گونه مشتریها را مشتری درون سازمانی گویند.درهمین سازمان مصرف کننده خودرو مشتری برون سازمانی است.d) مشتری جغرافیایی

تقسیم بندی دیگری که برای مشتری مطرح شده است مربوط به محدوده جغرافیایی است بدینترتیب که مشتری موجود در یک محدوده جغرافیا یی ( محله . منطقه. شهر.کشور) مشتریداخلی و خارج از محدوده جغرافیایی مورد نظر "مشتری خارجی"نام دارد.

5)مشکلات روحی و روانی:

مشتری درهنگام خرید ممکن است دارای حا لت روحی و روانی مختلف باشد مثلا در زمانمراجعه به شما از نظر احساس و حالات روانی آمادگی خرید را نداشته باشد . در این حا لتشما باید فرصت منا سبی را تا رفع این حا لت دراختیار وی بگذارید و او را مجددا برای خریددعوت کنید .حا لت بعدی اینکه مشتری با عرضه کننده دیگری دوست است و یا به او علا قه شخصی دارددر این حا لت با ید سعی کنید بدون اظها ر نظر منفی نسبت به رقیب علت دوستی و علاقه اورا دریابید . وضعیت دیگر اینکه مشتری در حا ل حا ضر وقت خرید ندارد.دراین حا لت با ید زمان مناسبی در اختیار وی گذاشته شود . به هر حا ل مشکلات متفاوتیبرای حا لات روحی و روانی مشتری در هنگام خرید وجود دارد که فروشنده باید با اتخاذتدابیر مناسب با آن برخورد کند

6) مسائل سنواتی:برخی از ایرادات مشتری مربوط به ارتبا ط و یا حوادث گشته او با شماست مثلا تجربه قبلیبدی از شما دارد و یا حرکات و یا رفتار شما یا همکارانتان باعث رنجش وی شدهاست مراجعهمجدد وی به شما فرصت بسیار منا سبی است تا نسبت به جبران قصور ویا کج خلقی خود اقدامکنید و به او اطمینان دهید که حوادث گذشته اتفا قی بوده و از این پس تکرار نخواهد شد.

7) ایرادهای موردی:گاه مشتری درباره کیفیت کالا بسته بندی . نحوه توزیع. آموزش. سازمان فروش. نام کالا .سرویس خدمات . تعمیرات و خدمات پس ازفروش . را ایرادهای موردی می گیرند.فروشندگان باید در نهایت خونسردی و متانت از این گونه ایرادها استقبا ل کنند. و با بررسیموضوع نسبت به رفع نارسایی های احتما لی کوشش کنند . به هر حا ل نتیجه اقدامات را بهمشتریان اطلاع دهند و متوجه باشند که درهرشرایطی حقبا مشتری است.

8) ایرادهای ساختاری:

برخی از مشتریان شخصا اختیار خرید ندارند بلکه ساختار خرید آنها به گونه ای است که بهدریافت اطلاعات بیشتر و مکتوب از چند فروشنده نیاز دارند تا کا رفرمای آنها در باره تصمیمگیری نماید .نقش ما موران خرید این سازمانها درحقیقت جمع آوری اطلاعات برای مراکز تصمیم گیریسازمانشان است . این افراد برای گرفتن اطلاعات جهت کمیسیون معا ملات درادارات وشرکتها فعا لیت می کنند . در این موارد فروشندگان باید در ارسا ل و تحویل اطلاعات ونمونه کا لابا ماموران خرید همکاری کنند . نداشتن ساختارمناسب از طرف فروشندگان موجب بهانه گیریو اعتراض اینگونه مشتریان خواهد شد.

9) عدم اطمینان :بزرگ ترین و دشوارترین مشکل فروشندگان وقتی است که مشتری به آنها اعتماد و اطمیناننداشته باشد . برای رفع چنین مشکلی فروشندگان باید با برنامه ریزی مناسب نسبت به ریشهیابی در رفع این معضل اقدام کنند زیرا تداوم این بی اعتمادی برای استمرار حیاتبنگاه اقتصادی بسیار خطرناک است.*** انتخاب مشتری:هنگامی که نتایج بررسی های مشتری ازتوانایی ها و استعداد خرید کالا و یا خدمت با تامیننیاز وی انطباق می یابد . موضوع انتخا ب شکل می گیرد.بنابر این انتخاب حا صل تجزیه و تحلیل رفتار مشتری از در اختیا ر گرفتن یک کالا و یاخدمت است که تقاضای مشتری را برای خرید نشان می دهد . زیرا مشتری با انتخاب خودفرآیند خرید را کا مل می کند . نکته مهم دراین بخش آن است که رساندن مشتری به مرحلهانتخاب کار آسانی نیست . مشتری باید تمام آگاهی های لازم را درمورد کالا و خدمت به دستآگاهی دادن به مشتری مستلزم تدوین راه کارهای مناسبی از مجموعه علوم به ویژه علوم اجتماعی و هنر است . در حقیقت دشواری کار به اجرای صحیح اینگونه راه کارها باز می گردد.برای تدوین راه کارهای مناسب و موفقیت آمیز موارد زیر توصیه می شود.1)آگاهی دادن به مشتری:مشتری علاقه مند است در مورد کالا و خدمات مورد نیاز خود از اطلاعات کافی برخوردارباشند تا بتوانند در حد اقل زمان بهترین گزینش را انجام دهد"کسی که بیشتر می داند بهتر می تواند گزینش کند"دانستن این اصل ما را موظف می کند تا نسبت به تا مین اطلاعات مورد درخواست مشتریاقدام کنیم .

2) بهره گیری ازعلوم:

عرضه اطلاعات به مشتری باید بر اساس مطالعات و روشهای علمی صورت پذیرد.زیرا:

اولا: همه افراد دارای قدرت جذب دانایی و آگاهی به طور یکسان نیستندثانیا : افزایش دانایی و آگاهی امری زمان بر استمطالعات و روشهای علمی به ما کمک خواهد کرد تا متناسب با مخاطبان اطلاعات مورد نیازرا به صورت موجز و مختصر تهیه کنیم و با به کارگیری ابزارهایی مناسب درثمربخشی آنهاموفق خواهیم شویم .

3)ایجاد تسهیلات:

آمادگی مشتری برای انتخاب به استعداد های ما لی وی نیز بستگی دارد ایجاد تسهیلاتی درشیوهپرداخت مانند فروش اقساطی تخفیف ویژه و یا عرضه خدماتی مانند حمل و نقل رایگان نصبمجانی . و ... می تواند درسرعت دادن به انتخاب وی موثر واقع گرددو او را در انتخاب کالاویا خدمات راسخ تر نماید . وظیفه ای که در این باره به عهده فروشندگان کالا و خدمات گذاشتهمی شود این است که آنها بتوانند با اتخاذ راه کارهای مناسب استعداد مشتری (توان خرید) رادر وی تقویت نما یند.

مشتری گرایی:

گسترش و توسعه درک اندازه گیری و بر آورده کردن نیاز مشتری در جهت کسب رضایت ویو نیز آمادگی برای تامین نیازهای متغیر و تغییر آنها و تلاش درجهت عرضه کالایی بی عیبو نقص و به موقع درسطح سازمان برای همه رده ها همه وظایف و همه نقش ها"مشتری گر ا یی:نام دارد.هنگامی که اهداف و استراتژی یک سازمان مشتری گرا را تبیین می کنیم بدان معنا ست کهاجزای سازمان همسو با اهداف سازمان مشتری گرایی را درک کرده اند و در راستای آنفعالیت می کنند . در چنین سازمانی اجزا همواره در مقابل این سوال واقع خواهند شدکه برایحفظ و یا افزایش رضایت مشتری چه باید کرد.

پاسخ هایی که به این سوال داده شده است همان ویژگی هایی است که برای فرد و سازمانمشتری گرا بر شمرده می شود:

1) آشنایی با وظیفه :مشتری گرا باید به وظایفی که در چارچوب فعالیت ها به وی محول گردیده است کاملا آشناباشد و آنان را با خواست و نیاز مشتری هم جهت نماید .

2) بالا بردن مهارت و دانش:

مشتری گرا همواره تلاش می کند تا مها رت و دانش خود را در مورد وظایفی که به عهدهدارد افزایش داده و به صورت مستمر در این زمینه کوشش نماید .3) عرضه اطلاعات :

مشتری گرا در عرضه اطلاعات مورد نیاز مشتری کوشش کرده و همواره تلاش می کند تاسطح آگاهی های مشتری را افزایش دهد .

تحقیق کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی‌ پلاستیک، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی پلاستیک ها - Word
تحقیق کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی‌ پلاستیک، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی پلاستیک ها - Word
تحقیق کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی پلاستیک، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی پلاستیک ها - Word ( علوم تجربی - پایه نهم دوره ی اول متوسطه ) فایل قابل ویرایش می
قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در نرم افزار سالیدورک , قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک
قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در نرم افزار سالیدورک , قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک
قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در نرم افزار سالیدورک , قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک این فایل طراحی قالب تزریق پلاستیک در محیط part design سالیدورک به
گزارش كارآموزی مهندسی برق و الکترونیک  ، محل كارآموزی : شركت سایپا،مدیریت تعمیرات و نگهدری،اداره الكترونیك و ابزار دقیق
گزارش كارآموزی مهندسی برق و الکترونیک ، محل كارآموزی : شركت سایپا،مدیریت تعمیرات و نگهدری،اداره الكترونیك و ابزار دقیق
گزارش كارآموزی مهندسی برق و الکترونیک محل كارآموزی شركت سایپا،مدیریت تعمیرات و نگهدری،اداره الكترونیك و ابزار دقیق مشخصات فایل تعداد صفحات106حجم4/573 کیلوبایت ف
پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي يادگيري تالیف دكتر محمد پارسا
پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي يادگيري تالیف دكتر محمد پارسا
دانلود ، با فرمت ppt و در 341 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: فصل اول: عوامل مؤثر در يادگيري ماهيت يادگيرى‏ يادگيرى به طور كلى فعاليتى دگرگون‏ساز است
پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي يادگيري مؤلف دكتر محمد پارسا
پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسي يادگيري مؤلف دكتر محمد پارسا
دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه کتاب روان شناسي يادگيري مؤلف دكتر محمد پارسا ، با فرمت ppt و در 341 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : فصل اول: عوامل مؤثر
پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری از محمد رضا پارسا
پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری از محمد رضا پارسا
دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات341حجم407/839 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته ی روان شناسی در قالب 341 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل
دانلود جزوه درس الگوریتمهای موازی دکتر سعید پارسا + حل تمرینات
دانلود جزوه درس الگوریتمهای موازی دکتر سعید پارسا + حل تمرینات
درس الگوریتم های موازی جزء دروس مهم مقطع کارشناسی ارشد می باشد. این فایل حاوی جزوه دکتر سعید پارسا است که شامل ۸۴ صفحه و در قالب پی دی اف می باشد. علاوه بر آن ی
پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری تالیف دكتر محمد پارسا
پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری تالیف دكتر محمد پارسا
دانلود پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری تألیف دكتر محمد پارسا، در قالب ppt و در 343 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: عوامل مؤثر در یادگیری تعریف یادگیری ماه
گزارش کارآموزی کارخانه لوازم بهداشتی (شرکت همتک پلاستیک)
گزارش کارآموزی کارخانه لوازم بهداشتی (شرکت همتک پلاستیک)
دانلود گزارش کارآموزی کارخانه لوازم بهداشتی (شرکت همتک پلاستیک)، در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش، شامل: اهداف تحقیق معرفی کارخانه دیروز، امروز و فردای شر

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa