پلاسفا | plusfa

کتاب تئوري سازمان مدیریت رشته مدیریت بازرگانی

auto text-align center line-height normal direction ltr unicode-bidi embed align center mso-ascii-theme-font minor-bidi mso-fareast-font-family Times New Ro

15,000

قیمت

آریافایل

فروشگاه

کتاب تئوري سازمان مدیریت رشته مدیریت بازرگانی
 

توضیحات >>توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع
رشته مدیریت بازرگانی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست
ها با پاسخ های تشریحی
برای کنکوریهاتوجه:در پاسخ گویی به سوالات
کنکور علاوه بر بار علمی نیاز به یک مهارت خاص در تست زنی نیز می باشد که سعی شده
برای مطالب کتابهای خلاصه منابع تمام رشته ها این موضوع اجراگرد د. پس مطالب این
کتابها طوری برنامه ریزی و تالیف شده که دانشجو هم مطالب کتاب را خوب یاد می گیرد
وهم در تست زنی مهارت کافی پیدا می کند.فصل اول: سازمانها و تئوريهاي سازمان


تئوري به عنوان توضیح یا بیان منسجم از مشاهدات یا پدیدههاي
تجربه شده تعریف مـیشـود. اسـتفاده از رویکردهـاي


تئوري پردازي مختلف روش بهتري براي ایجاد تصاویر بهتر از
پدیده پیچیده سازمان میباشد. یکی از رسالتهـاي اصـلی


آموزش دهندگان مدیریت، انجام تحقیقاتی است که دانش را از یک
طرف به رشته علمی بیفزایند و از طـرف دیگـر آن را


در عمل مدیریت به عنوان یک حرفه به کار گیرند. براي انجام
این کار ما بایستی تحقیق خود را به گونهاي طراحی کنـیم


که درك مناسبی را از مسائل عملی در آن حرفه به دست دهند. ما
بایستی مهارتهاي خود را در مورد توسعه تئوريهاي


خوب پرورش داده به گونهاي که تحقیقات انجام گرفته دانش ما
را در مورد رشته و حرفه افـزایش دهنـد. تئـوري خـوب


دانش ما را در مورد رشته علمی پیشرفت داده و تحقیقات را به
سمت سوالات بنیادي سوق میدهد
.

تصور اینکه نگاههاي جدیدتر، جایگزین نگاههاي قدیمیتر
میشوند، تصوري اشتباه است. در تئوري سازمانی، نگاههـا روي


هم انباشته میشوند و در گذر زمان یکدیگر را تحت تأثیر قرار
میدهند، چون تئوري پردازان سـازمان، بـا گذشـت زمـان


ایدههاي بیشتر و بیشتري را که در این حوزهي مطالعه ارائه
میشود، میپذیرند
.

ویژگیهاي سازمانها

حضور همیشگی


ویژگی جوامع مدرن این است که نقش سازمانها اگر هم در آنها
غالب نباشد، مهم است. سازمانها در تمدنهاي کهـن


نیز وجود داشتهاند اما در جوامع مدرن میتوان سازمانهاي
زیادي را مشاهده نمـود کـه عهـدهدار انجـام وظـایف بسـیار


متنوعی باشند. پارسونز میگوید: «گسترش سازمانها یکی از
اساسیترین مکانیزمهاي جوامع فوق تخصصی است کـه بـه


وسیله آن کارهایشان انجام گرفته و دستیابی به اهدافی که
وراي توان افراد است امکانپـذیر مـیشـود». هـر چنـد کـه


سازمانها امروزه در همه جا حضور دارند اما توسعه آنها
کاملاً تدریجی و بیسر و صدا صورت گرفته است، به طوري کـه


توجه کسی را به خود جلب نکرده است. در چند دهه اخیـر
انقـلاب سـازمانی کـه هرگـز آشـوبی را برنینگیختـه و حتـی


مقاومتی در برابر آن نشده و هیچ پرچمی براي آن برافراشته
نشده است، بدون این که کسی متوجه آن شود زندگی مـا را


کاملاً زیر و رو کرده است. این انقلاب نمایانگر اختلافی است
بین جهانی که بشر در فکرش طراحی میکند و جهـانی کـه


وي در واقعیت ساخته است. «10» مجموعه مدیریت- بازرگانی
منبع بیماريهاي اجتماعی

سازمانها به عنوان یکی از منابع بیماريهاي اجتماعی در عصر
انقلاب صنعتی مطرح شدند. رایت میلز درباره خطر ظهور


«قدرت نخبگان» به ما هشدار میدهد. نخبگانی که در رأس
بوروکراسی، دولت نظامی و شرکتهاي عظیم قرار میگیرند
.

دارندروف نیز بر این مسئله اصرار داشت که دیگر مبناي ساختار
طبقاتی به مالکیت وسایل تولید مربوط نمیشود بلکه در


ارتباط با دستیابی به پستهایی است که قدرت لازم را براي
استفاده از اختیارات سازمانی را به فرد اعطا میکنند
.

انتقاد قابل طرح دیگري مربوط به رشد دائمی سازمانهاي بخش
دولتی میباشد. وبر و میشلز اصرار داشـتند کـه مسـئله


اصلی جوامع مدرن، تسلط روزافزون بوروکراسی دولتی بر رهبران
سیاسی آنها میباشد
.

انتقادات دیگر بر عقلایی کردن زندگی مدرن تمرکز داند. در
این انتقادات اظهار میشود: «تمدن به بهاي بهترین روزهـاي


انسان حاصل شده، اما هیچ چیز ظالمانهتر از نشستن یک متخصص
در جاي همکار صمیمی، نشستن بحران خردگرایی بر


جاي شیطان و نشستن زنان عصبی به جاي ساحرهها نمیباشد


از خود بیگانگی، سازش بیش از حد و جلوگیري از رشد طبیعی
شخصیت، نتایجی است که نه تنها در موارد خاصی مانند


زندانها و اردوهاي کار، بلکه مصداق آن در کلیه سازمانهاي
تفریحی نیز پیدا میشود
.

رسانه


علاوه بر اینکه سازمانها داراي مکانیزم اجرا و نیل به
بسیاري از اهداف گوناگون میباشند، سرچشمه بسیاري از مشکلات


نیز بوده و بر زندگی جمعی تأثیر مهم دیگري نیز میگذارند.
مارشال مک لوهان، شعار «رسانه پیام است» را سـاخته بـود


تا اذهان را به جاي مطالبی که رسانههاي گروهی منتقل میکنند،
متوجه ویژگیهاي آنها نماید. سـازمانهـا نیـز ماننـد


رسانه امتداد خویشتن ما را نشان میدهد. سازمانها میتوانند
به اهدافی نائل شوند که وراي دسترسی فرد است
.سوالات درس تئوري سازمان سال 1387

1. نظام ارزشیابی (یا ارزیابی کار کارکنان)، اهمیت و کاربرد
آن چیست؟


· در برقراري چنین نظامی، چه نکاتی باید مراعات شوند و چرا؟
باوري در علم مدیریت وجود دارد که هر آنچه را که نتوان
اندازه گیري نمود، نمیتوان مدیریت کرد. این اعتقاد و باور،


مدیران را به سوي ایجاد مکانیزمهاي اندازه گیري عملکرد سوق
داد تا از این طریق وضعیت فعالیتهاي خود را ارزیابی


نموده و با اتخاذ اقدامات کنترلی و اصلاحی به اهداف
برنامههایشان دست یابند
.

از این رو، به کارگیري ساز و کاري منسجم و جامع به منظور
پایش و رصد عملکرد کلان سازمان در کلیه ابعاد آن، از


مسائل اساسی پیش روي مدیران براي تدوین برنامهها و خط مشیها
به شمار میآید. از طرف دیگر به منظور اجراي


صحیح و مورد انتظار برنامهها لازم است که سیستمها، فرآیندها
و واحدهاي سازمان در مواقع لازم و به صورتی مناسب


مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی از یک سو
برنامهریزيهاي آینده را تحت تأثیر قرار داده و از سوي دیگر اجراي


برنامههاي موجود را جهت دهی میکند.

رویکردهاي ارزیابی عملکرد در گذشته منحصر به ارزیابیهاي
حسابداري و مالی بودند و اولین نظامهاي ارزیابی عملکرد


با استفاده از ابزارهاي حسابداري جدید که استفاده از آن به
قرون وسطا باز میگشت توسعه یافتند. با توسعه حسابداري


1دوطرفه

2 این روشها از پایایی بیشتري هم برخوردار شدند و در ادامه
با شروع قرن بیستم و تفکیک مالکیت از مدیریت


که بر ارزش زمانی پول تاکید داشت، مورد توجه قرار گرفت. تا
این زمان روش غالب ارزیابی 3 مفهوم بازگشت سرمایه


عمدتاً حسابداري و مالی بود. با شروع دهه 1980 و شدت گرفتن
رقابت بین سازمانها و اهمیت توجه به محیط بیرون و


خواستههاي مشتریان، سازمانها ناگزیر شاخصهاي دیگري را نیز
پراهمیت یافتند. در این سالها چارچوبهاي متعددي


1 . Double entry Accounting

2 . Ownership

3 . Return Of Investment (R.O.I.)تئوریهاي سازمان مدیریت
«157
»1 ارائه شدند که همگی در این مورد اشتراك داشتند که به
زمینه و محیط فعالیت سازمان تاکید میکردند. رویکرد


امتیازي متوازن، منشور عملکرد و مدلهاي تعالی سازمانی همگی
با چنین دیدگاهی ابداع و به کار گرفته شدند
.نوع فایل:PDFسایز:1.72mbتعداد صفحه:168

جزوه آموزشی تئوري سازمان مدیریت رشته مدیریت بازرگانی
جزوه آموزشی تئوري سازمان مدیریت رشته مدیریت بازرگانی
دانلود جزوه آموزشی تئوري سازمان مدیریت رشته مدیریت بازرگانی، در قالب pdf و در 168 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته مدیریت بازرگان
جزوه تئوري سازمان مدیریت رشته مدیریت بازرگانی
جزوه تئوري سازمان مدیریت رشته مدیریت بازرگانی
دانلود ، در قالب Pdf و در 168 صفحه. توضیحات: این جزوه جز منابع آمادگی آزمون رشته مدیریت بازرگانی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تش
کتاب دروس تخصصی بازرگانی  رشته مدیریت بازرگانی
کتاب دروس تخصصی بازرگانی رشته مدیریت بازرگانی
auto;text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed align=center> mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: A
پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
پروپوزال مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد ) این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته مدیریت باز
پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرايش بازرگانی بین الملل
پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرايش بازرگانی بین الملل
پروپوزال مدیریت بازرگانی ، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد ) این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته مدیریت بازرگانی ، می‌ باشد که طبق
پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرایش  بازرگانی
پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی
پروپوزال مدیریت بازرگانی ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد ) این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته مدیریت بازرگانی ، می‌ باشد که طبق اص
جزوه آموزشی دروس تخصصی بازرگانی رشته مدیریت بازرگانی
جزوه آموزشی دروس تخصصی بازرگانی رشته مدیریت بازرگانی
دانلود جزوه آموزشی دروس تخصصی بازرگانی رشته مدیریت بازرگانی، در قالب pdf و در 174 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه کتاب های خلاصه منابع رشته مدیریت بازر
جزوه دروس تخصصی بازرگانی رشته مدیریت بازرگانی
جزوه دروس تخصصی بازرگانی رشته مدیریت بازرگانی
دانلود ، در قالب Pdf و در 174 صفحه. توضیحات: این جزوه جز منابع آمادگی آزمون رشته مدیریت بازرگانی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تش
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بازرگانی در بازرگانی لوازم و قطعات یدکی
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بازرگانی در بازرگانی لوازم و قطعات یدکی
، در قالب DOC، در 60 صفحه، قابل ویرایش، فهرست مطالب: چکيده فصل اول:معرفي محل کارآموزي مطالب قابل ارائه در فصل اول فصل دوم:کاربست مبانی نظری در دوره کارآموزی 1-

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa