پلاسفا | plusfa

تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور دانلود تحقیق با موضوع مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور در قالب word و در

30,000

قیمت

نیکان فایل

فروشگاه

تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور
 

توضیحات >>

تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

دانلود تحقیق با موضوع مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور،

در قالب word و در 123 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 بیان مسئله

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیقش

1-4 اهداف تحقیق

1-5 سوال های تحقیق

1-6 فرضیه های تحقیق

1-7 توصیف دقیق متغیر با متغیر های دخیل در مسئله

1-8 تعریف واژگان کلیدی


فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه

2-2 آموزش ضمن خدمت

2-2-1 ضرورت آموزش ضمن خدمت

2-2-2 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان

2-2-3 روش های آموزش ضمن خدمت

2-2-4 استانداردهای آموزش ضمن خدمت

2-2-5 انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب زمان

2-2-6 انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب ماهیت

2-2-7 انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب هدف و منظور

2-2-8 برنامه های مجازی در آموزش ضمن خدمت

2-2-9 اهداف آموزش ضمن خدمت برای معلمان

2-2-10 مشکلات آموزش معلمان

2-2-11 آموزش معلمان شامل چه چیز هایی می شود؟

2-3آموزش از راه دور

2-3-1 واژه های مرتبط به آموزش از راه دور

2-3-2 تاریخچۀ آموزش از راه دور

2-3-3 علل استفاده از آموزش از راه دور

2-3-4 مبانی آموزش از راه دور

2-3-5 اهداف آموزش از راه دور

2-3-6 مبانی نظری آموزش از راه دور

2-3-7 مزایای آموزش از راه دور

2-3-8 چگونه آموزش از راه دور بلند مدت مؤثر می باشد

2-4 آموزش معلمان از راه دور

2-4-1 اهداف آموزش معلمان از راه دور

2-4-2 اهداف و کاربرد رسانه ها و فناوری های اطلاعات در آموزش معلمان از راه دور

2-4-4 مطالعات موردی در زمینۀ آموزش معلمان از راه دور

2-4-5 نگرش معلمان نسبت به توسعه فناوری و اطلاعات آموزش معلمان از راه دور

2-5 آموزش مجازی

2-5-1 اهداف و ویژگی های آموزش مجازی

2-5-2 روش های ارائه آموزش الکترونیکی

2-5-3 مقایسه آموزش مجازی و آموزش سنتی

2-5-4 مزايای آموزش الکترونيکی

2-5-5 ویژگی های آموزش بر خط

2-5-6 محدودیت ها و موانع استقرار نظام آموزش مجازی

2-5-7 پیش شرط های لازم دانشی و مهارتی برای فراگیران برای یادگیری مجازی

2-5-8 مؤلفه های راه اندازی نظام آموزش مجازی

2-6 پیشینه تحقیق

2-6-1 بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش راه دور

2-6-2 بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش ضمن خدمت


فصل سوم : روش پژوهش

3-1 مقدمه

3-2 روش تحقیق

3-3 جامعه آماری

3-4 شیوه ی نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

3-6 تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

3-7 روش ها ی تجزیه و تحلیل آماری داده ها


فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1 مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

4-4 تحلیل داده ها بر اساس ویژگی های دموگرافیک پاسخ دهندگان


فصل پنجم : جمع بندی ، نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها

5-1 مقدمه

5-2 بحث ونتیجه گیری

5-3 پیشنهاد ها

5-4 پیشنهاد هایی برای تحقیق بیشتر

5-5 محدودیت های تحقیق

فهرست منابع

منابع انگلیسی

پیوست ها

نمونه فرم پرسش نامه

فهرست جدول ها

جدول( 2-1) مطالعات موردی آموزش معلمان از راه دور

جدول (3-1 ) توزیع جامعه آماری بر اساس جنسیت

جدول( 3-2 ) تفکیک سؤالات پرسش نامه بر اساس سؤالات تحقیق

جدول (4-1) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک جنسیت

جدول (4-2) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک میزان تحصیلات

جدول (4-3) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک سابقه تدریس

جدول (4-4) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک رشته تدریس

جدول (4-5) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به منطقه محل خدمت

جدول(4-6) توزیع فراوانی و درصد گویه های سوال اول

جدول(4-7) نتایج ازمون t تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال اول

جدول(4- 8) نتایج آزمون فریدمن در اولویت بندی محدودیت ها ی آموزش ضمن خدمت حضوری

جدول (4- 9) نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد سوال اول (نمره کل گویه ها)

جدول(4-10) توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال دوم

جدول(4-11) ) نتایج ازمونt تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال دوم

جدول (4-12) نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد سوال دوم (نمره کل گویه ها)

جدول(4-13) توزیع فراوانی و درصد گویه های سوال سوم

جدول(4-14) نتایج ازمون t تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال سوم

جدول (4-15) نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد سوال سوم (نمره کل گویه ها)

جدول(4-16) توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال چهارم

جدول(4-17) نتایج ازمون t تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال چهارم

جدول (4-18) نتایج آزمونt تک نمونه ای در مورد سوال چهارم (نمره کل گویه ها)

جدول(4-19) توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال پنجم

جدول(4-20) نتایج ازمون t تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال پنجم

جدول (4-21) نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد سوال پنجم (نمره کل گویه ها)

جدول(4-22) آزمون t گروههای مستقل در مورد سوال اول فرعی

جدول(4-23) نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد سوال فرعی دوم

جدول(4-24) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد سوال فرعی سوم

جدول(4-25) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد سوال فرعی چهار

جدول(4-26) نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم فرعی

جدول(4-27) نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد سوال فرعی پنجم


تحقیق نگرش، انواع نگرش و راه های تغییر نگرش
تحقیق نگرش، انواع نگرش و راه های تغییر نگرش
دانلود تحقیق با موضوع نگرش، انواع نگرش و راه های تغییر نگرش، در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه تعریف نگرش ویژگی های نگرش اهمیت نگرش نگرش و موف
ادبیات نظری تحقیق آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت و آموزش مدیران
ادبیات نظری تحقیق آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت و آموزش مدیران
توضیحات : تعداد صفحه : 46 در قالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن : آموزش - مروری اجمالی بر تاریخچه آموزش كاركنان آموزش ضمن خدمت در مفهوم سنتی، که به معنای انتقال
تحقیق آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت و آموزش مدیران
تحقیق آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت و آموزش مدیران
توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت و آموزش مدیران، در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن: آموزش ضمن خدمت در مفهوم سنتی،
پاورپوینت ارتباط از راه دور و شبکه ها و پزشکی از راه دور
پاورپوینت ارتباط از راه دور و شبکه ها و پزشکی از راه دور
دانلود ، با فرمت ppt و در 48 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مقدمه افزایش تعداد کامپیوترها و موسسات بهداشتی در دهه اخیر منجر به استفاده از کامپیوتر ب
پاورپوینت پزشكی از راه دور و درماتولوژی از راه دور
پاورپوینت پزشكی از راه دور و درماتولوژی از راه دور
دانلود در 36 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات36حجم975/829 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته پزشکی در قالب 36 اسلاید و با فرمت
پاورپوینت از راه دور درمانی و کاربرد سيستم بازبينی از راه دور
پاورپوینت از راه دور درمانی و کاربرد سيستم بازبينی از راه دور
دانلود در 34 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات34حجم1065/680 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت از راه دور درمانی و کاربرد سيستم
ضرورت آموزش کارکنان در سازمان با تاکید بر اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت
ضرورت آموزش کارکنان در سازمان با تاکید بر اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت
هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات95حجم166/299 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل آموزش افراد در زمینه شغل وحرفه ای که در آن فعالیت می
تحقیق تغییرات در کتب درسی ابتدایی، نگرش معلمان نسبت به تغییر کتب درسی
تحقیق تغییرات در کتب درسی ابتدایی، نگرش معلمان نسبت به تغییر کتب درسی
توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع تغییرات در کتب درسی ابتدایی، نگرش معلمان نسبت به تغییر کتب درسی، در قالب doc و در 27 صفحه، قابل ویرایش. فهرست مطالب: اهمیت آموزش
ادبیات نظری تحقیق تغییرات در کتب درسی ابتدایی، نگرش معلمان نسبت به تغییر کتب درسی
ادبیات نظری تحقیق تغییرات در کتب درسی ابتدایی، نگرش معلمان نسبت به تغییر کتب درسی
در 24 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن : - اهمیت آموزش و پرورش دوره ی ابتدایی در قرون اخیرکشورهای غربی خیلی زودتر از ما به اهمیت و آثار اجتماعی و اقتصا

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa