پلاسفا | plusfa

بررسي ارتباط عفونت قبلي هليكو باكترپيلوري با بيماري پاركينسون در بيماران مراجعه كننده به بيمارست

فهرست مندرجات فصل اول مقدمه بيان مساله

3,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

بررسي ارتباط عفونت قبلي هليكو باكترپيلوري با بيماري پاركينسون در بيماران مراجعه كننده به بيمارست
 

توضیحات >>

فهرست مندرجات:فصل اول:مقدمه.......................................................بيان مساله.........................................................................................................................اهداف وفرضيات.................................................................................................................فصل دوم:بازنگري منابع واطلاعات موجود ..........................بيماري پارکينسون................................................................................................................اتيولوژي...........................................................................................................................پاتولوژي...........................................................................................................................پاتوژنز.............................................................................................................................درمان...............................................................................................................................هليکو باکتر پيلوري...............................................................................................................مروري بر ديگر مقالات........................................................................................................... فصل سوم:مواد وروشها..............................................نوع مظالعه........................................................................................................................تعداد نمونه،روش نمونه گيري ومعيارهاي انتخاب نمونه.....................................................................معيار هاي پذيرش و عدم پذيرش.............................................................................................نوع پژوهش و روش انجام کار.............................................................................................فصل چهارم :يافته ها.................................................فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري.......................................منابع..................................................................ضمايم................................................................فهرست جداول ونمودارها و پيوست ها:

الف نمودارهانمودار شماره 1)ارتباط عفونت هليکوباکتر پيلوري (IgG Ab) با بيماري پارکينسون...............................................................................نمودار شماره 2)ارتباط استرس با بيماري پارکينسون...........................نمودار شماره 3)ارتباط زخم پپتيک با بيماري پارکينسون........................نمودار شماره4)ارتباط سيگار با بيماري پارکينسون.............................نمودار شماره5)ارتباط ديابت با بيماري پارکينسون.................................نمودار شماره6)ارتباط الکل با بيماري پارکينسون..................................نمودار شماره7)ارتباط هيپرليپيدمي با بيماري پارکينسون..........................نمودار شماره8)ارتباط هيپرتانسيون با بيماري پارکينسون.........................

چكيدهمقدمه : پاركينسون بيماريي است كه باعث ايجاد اختلالات حركتي مي‌گردد. علت اين بيماري كاهش دو پامين و به هم خوردن تعادل بين دو نور و ترانسيمتر (دوپامين و استيل كولين) در سيستم دو پامينرژ يك نيگر و استر ياتال مي‌باشد. در مطالعات اخير ديده شده كه با درمان عفونت هيلكوباكتر پيلوري جذب لوودو پا بيشتر شده و نتيجه درمان بهتر شده است.مواد و روشها : اين مطالعه که به روش Case Control انجام شدازميان بيماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب 56 نفرانتخاب شدند.افراد به دو گروه 28 نفري به عنوان گروه مورد (مبتلا به پاركينسون) و شاهد (غير مبتلا به پاركينسون) تقسيم شدند و تست آنتي بادي IgGهليکوباکترپيلوري در هر دو گروه انجام شد.يافته‌ها : ميانگين سن افراد پاركينسون 60 سال و غير پاركينسوني 57 سال بود. در افراد مبتلا 18 نفر (3/64%) آنتي بادي مثبت و 10 نفر (%7/35) آنتي بادي منفي داشتند. در افراد غير مبتلا 15 نفر (%6/53) آنتي بادي مثبت و 13 نفر (4/49%) آنتي بادي منفي داشتند.نتيجه : در اين مطالعة ارتباطي بين وجود عفونت قبلي هليكو باكتر پيلوري در بيماران پاركينسوني و افراد غير پاركينسوني يافت نشد.p>/05))اما درمان عفونت هليکوباکتر پيلوري در بيماران پيشنهاد ميگردد.واژگان کليدي:پارکينسون ،هليکوباکترپيلوري،آنتي باديفصل اولمقدمهبيان مسأله:

بيماري پاركينسون يكي از بيماري‌هايي است كه باعث ايجاد اختلالات حركتي مي‌گردد. اين بيماري

در تمامي نژادها و با شيوع 2 1نفر در هر هزار نفر رخ مي‌دهد. شيوع آن با افزايش سن افزوده

مي‌شود. مشخصات اين بيماري عبارتند از لرزه، هيپوكينزي، رژيدتيه، اختلال در راه رفتن و قامت.

تاكنون اتيولوژي‌هاي مختلفي براي اين بيماري مطرح شده است كه شايعترين آن نوع ايديو پاتيك

مي‌باشد. از علل ديگر آن مي‌توان به انسفاليت لتارژيك پاركينسونيسم ناشي از داروها و سموم و

پاركيسنونيسم همراه با ساير بيماريهاي نرولوژيك را نام برد. در مطالعات اخير بحث‌هايي در مورد

همراهي عفونت هليكوباكترپيلوري با بيماري پاركينسون مطرح شده است. اين باكتري نوعي باسيل

منحني شكل گرم منفي مي‌باشد كه متحرك است و نقش اصلي را در زخم پپتيك و سرطان معده دارد.

اين عفونت شايعترين بيماري باكتريال در سراسر جهان است و شيوع آن در نقاط مختلف جهان بسته

به سطح بهداشت جامعه بستگي دارد. در كشورهاي در حال توسعه 80% از جمعيت تا 20 سالگي

آلوده مي‌شوند كه اين ميزان در آمريكا 30% مي‌باشد و ميزان آلودگي به هليكوباكترپيلوري در کشور

کره جنوبي 56% گزارش شده است. اين باكتري به مخاط معده و روده آسيب وارد مي‌كند و باعث

ايجاد زخم مي‌شود. در مطالعات انجام شده اخير نوعي همراهي عفونت هليكوباكترپيلوري با بيماري

پاركينسون مشاهده شده و ديده شده كه با درمان اين نوع عفونت در اين بيماران جذب لوودوپا بهتر

صورت گرفته و نتايج درمان بهتري حاصل شده است.

همچنين يكي از درمانهاي اصلي كه براي بيماران پاركينسون وجود دارد لوودوپا مي‌باشد كه در

بيمارن داراي زخم پپتيك بايد با احتياط مصرف شود. با توجه به اين موضوع كه كشور ما از جمله

جوامعي است كه عفونت هليكوباكترپيلوري داراي شيوع بالايي مي‌باشد و همچنين اكثر افراد مبتلايان

به پاركينسون داراي سن بالا هستند و شيوع پاركينسون در آنها بالاتر مي‌باشد اين طرح با هدف

برررسي ارتباط قبلي عفونت هليكوباكترپيلوري با بيماري پاركينسون در بيمارستان بعثت در سال

87 1386 صورت پذيرفت.


تحقیق در مورد آمانتادين دارويي (بيماري پاركينسون)
تحقیق در مورد آمانتادين دارويي (بيماري پاركينسون)
قسمتی از متن: ايتولوژي و پاتوفيزيولوژي : در پاركينسون اوليه ، نورونهاي جسم سياه و ساقه مغز از دست مي‌ روند كه دليل آن شناخته نشده است . از دست رفتن اين نورنها ب
بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك خود معرف شهر يزد
بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك خود معرف شهر يزد
مقدمه: كودك آزاري و مسامحه به كليه صدمات و آزارهاي جسمي ، آزارهاي رواني و خلقي ، آزارهاي جنسي و سهل انگاري يا بدرفتاري با كودك گفته مي شود كه توسط شخصي كه عهده
بررسي ميزان آگاهي،‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر تهران
بررسي ميزان آگاهي،‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر تهران
عنوان پایان نامه: در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري (EC) در سال 1381 چکیده: عليرغم دسترسي به روش‌هاي بسيار مؤثري كه در زمينة جلوگيري از بارداري استفاده
تحقیق بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك
تحقیق بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك
دانلود تحقیق با موضوع بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك، در قالب word و در 64 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مقدمه ف
تحقیق بررسي علل اجتماعي درخواست طلاق در بين زنان مراجعه كننده به دادگاه خانواده
تحقیق بررسي علل اجتماعي درخواست طلاق در بين زنان مراجعه كننده به دادگاه خانواده
دانلود تحقیق با موضوع بررسي علل اجتماعي درخواست طلاق در بين زنان مراجعه كننده به دادگاه خانواده، در قالب word و در 82 صفحه، قابل ویرایش، شامل: بخش اول: كلیات و
بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 20 – 12 سال مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمینی ( ره ) در رابطه با بیمار هموفیلی سال 1382
بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل 20 – 12 سال مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمینی ( ره ) در رابطه با بیمار هموفیلی سال 1382
فصل اول زمینه پژوهش اختلالات انعقادی [1] ارثی پلاسما بعلت نقص در یك پروتئین انعقادی پدید می آید. دو اختلال وابسته به كروموزوم X یعنی فقدان عوامل VIII و IX مسئول
تحقیق بررسی فراوانی رفتارهای پرخطر در بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مراکز بيماري هاي رفتاري
تحقیق بررسی فراوانی رفتارهای پرخطر در بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مراکز بيماري هاي رفتاري
دانلود تحقیق در مورد بررسی فراوانی رفتارهای پرخطر در بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مراکز بيماري هاي رفتاري در سال 1391، در قالب doc و در 97 صفحه، قابل ویرایش
پاورپوینت کنترل عفونت بیمارستان و عوامل موثر بر بروز عفونت بیمارستانی
پاورپوینت کنترل عفونت بیمارستان و عوامل موثر بر بروز عفونت بیمارستانی
دانلود در 46 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات46حجم1470/995 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 46 اسلاید و با فرم
پاورپوینت کنترل عفونت با تاکید بر عفونت های بیمارستانی
پاورپوینت کنترل عفونت با تاکید بر عفونت های بیمارستانی
دانلود پاورپوینت کنترل عفونت جهت رشته پزشکی در قالب 132 اسلاید و با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات132حجم1935/667 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دان

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa