پلاسفا | plusfa

بررسي رابطه بين فرهنگ و ميزان اشتباهات حسابداري کشف شده توسط حسابرسان

چكيده مقدمه فصل اول كليات تحقيق 1 1 مقدمه 2 1 تاريخچه مطالعاتي 3 1 بيان مسئله 4 1 سوالات و اهداف تحقيق 5 1 فرضيات تحقيق 6 1 حدودمطالعاتي 1 6 1 قلمرو موضوعي

4,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

بررسي رابطه بين فرهنگ و ميزان اشتباهات حسابداري کشف شده توسط حسابرسان
 

توضیحات >>

چكيده:مقدمه:فصل اول: كليات تحقيق1 1 مقدمه2 1 تاريخچه مطالعاتي3 1 بيان مسئله4 1 سوالات و اهداف تحقيق5 1 فرضيات تحقيق6 1 حدودمطالعاتي1 6 1 قلمرو موضوعي:2 6 1 قلمرو زماني :7 1 تعريف واژه ها و اصطلاحاتفصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق1 2 مقدمه2 2 فرهنگ چيست؟3 2 تفسير فرهنگ4 2 انواع فرهنگ1 4 2 فرهنگ انعطاف پذير2 4 2 فرهنگ مأموريتي3 4 2 فرهنگ مشاركتي4 4 2 فرهنگ مبتني بر تداوم5 2 نظريه وتحقيق هافستد در خصوص فرهنگ1 5 2 فرهنگ به عنوان يك برنامه ريزي ذهني2 5 2 سمبل ها، قهرمان ها، عقايد مذهبي و ارزش ها3 5 2 لايه هاي فرهنگ4 5 2 تفاوت هاي فرهنگي براساس سرزمين، مذهب، جنس، نسل وسطح فرهنگ6 2 ابعاد مد نظر هافستد براي مطالعه فرهنگ1 6 2 فاصله قدرت1 1 6 2 تفاوت هاي فاصله قدرت در درون كشورها: طبقه اجتماعي، سطح تحصيلات وشغل2 1 6 2 تفاوت فاصله قدرت در ميان كشورها: ريشه هاي خانوادگي3 1 6 2 فاصله قدرت در مدرسه4 1 6 2 فاصله قدرت در محيط كار5 1 6 2 فاصله قدرت و دولت6 1 6 2 فاصله قدرت و عقايد2 6 2 فردگرايي/ جمع گرايي در جامعه1 2 6 2 فردگرايي و جمع گرايي در ارتباط با شغل2 2 6 2 فردگرايي و جمع گرايي در خانواده3 2 6 2 فردگرايي و جمع گرايي در مدرسه4 2 6 2 فردگرايي و جمع گرايي در محيط كار5 2 6 2 فردگرايي، جمع گرايي وعقايد7 2 مدلهاي بررسي تغييرات حسابداري1 7 2 مدل مك كينون2 7 2 ابعاد ارزشهاي فرهنگي از ديدگاه ترنر وترامپنرز3 7 2 توجه به وضعيت اكتسابي در برابر توجه به وضعيت انتسابي8 2 اشتباهات حسابداري1 8 2 انواع اشتباهات حسابداري1 1 8 2 انواع مختلف اشتباهاتي که ممکن است طي فعاليتهاي يک واحد تجاري رخ دهد به شرح زير است:2 1 8 2 نمونه اي از اشتباهات فوق به شرح زير مي باشد :2 8 2 نحوه اصلاح اشتباهات از نظر استانداردهاي حسابداري ايران1 2 8 2 تعديلات‌ سنواتي‌2 2 8 2 تغيير در رويه‌ حسابداري‌3 2 8 2 اصلاح‌ اشتباه‌فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق1 3 مقدمه2 3 روش تحقيق3 3 فرضيه ها4 3 جامعه آماري تحقيق5 3 نمونه آماري6 3 مدل مفهومي تحقيق7 3 روش و ابزار گردآوري داده ها8 3 متغيرهاي مورد مطالعه9 3 روش اندازه گيري متغير ها و تجزيه و تحليل داده ها:1 9 3 شاخص فاصله قدرت2 9 3 شاخص فرد گرايي3 9 3 اشتباهات حسابداري10 3 روشهاي آماري آزمون فرضيات تحقيق11 3 نحوه آزمون فرضيه هاي تحقيقفصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها1 4 مقدمه‏2 4 اندازه گيري متغير فاصله قدرت3 4 اندازه گيري متغير فردگرايي4 4 اشتباهات حسابداري5 4 آزمون آماري فرضيه هاي تحقيقفصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات1 5 مقدمه2 5 بيان يافته ها3 5 نتيجه گيري1 3 5 نتيجه گيري کلي به تفکيک فرضيه ها ي اصلي تحقيق :4 5 پيشنهادات5 5 محدوديت ها ي تحقيقپيوست هاپيوست 1– شاخص مولفه هاي فرهنگيپيوست 2– اشتباهات حسابداريمنابع و ماخذمنابع فارسي:منابع لاتين:چکيده انگليسي:چكيده:اين تحقيق به بررسي ابعاد فرهنگ شرکتهاي مختلف بر اشتباهات حسابداري کشف شده توسط حسابرسان در قالب چارچوب نظري هافستده مي پردازد . براساس اشتباهات حسابداري کشف شده از 70 نمونه از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، محقق به بررسي مستقيم ابعاد فرهنگي نظير فاصله قدرت و فردگرايي بر ميزان اشتباهات حسابداري پرداخته است نتايج تحقيق بيانگر اين واقعيت است که فاصله قدرت و فردگرايي توضيح دهندگي بااهميتي در مورد ميزان اشتباهات حسابداري ندارد تمرکز قدرت در بين اجزاي يک شرکت و ايجاد تعديل گرهاي داخلي نسبتا قوي و کارکنان صلاحيت دار مهمترين مشخصه شرکتهاي مورد مطالعه بوده و همچنين با توجه به روحيات و روابط کاري در ايران شرکتهاي مورد مطالعه برخلاف فردگرايي بيشتربر جمع گرايي تمرکز داشته اند . که اين امر موجب اشتباهات کمتري در اقلام حسابداري شرکتهاي مورد نمونه بوده است . همچنين بر اساس تعديل فرضيات تحقيق و وارد کردن نوع مالکيت شرکتها که غالبا دولتي بوده اند بر ميزان اشتباهات تاثير داشته است و اين امر بيانگر اين موضوع است که نوع مالکيت شرکتها (ازحيث دولتي و خصوصي ) بر افزايش ميزان اشتباهات با توجه به هدف ايجاد آنها تاثير گذار است .واژه هاي کليدي : اشتباهات حسابداري کشف شده توسط حسابرسان ، تاثيرات فرهنگي ، فردگرايي ، فاصله قدرت

مقدمه:هدف اصلي اين تحقيق آن است که ببينيم آيا فرهنگ براساس تعريف و ابعادآقاي هافستدمفروضات نظريه نمايندگي را توجيه مي كند يا خير؟به كمك اين تحقيق مشخص مي شود كه آيا عوامل فرهنگي مورد بررسي در اين تحقيق بر اشتباهات حسابداري کشف شده توسط حسابرسان موثر هست يا خير ؟ بعبارتي ديگر مفروضات تئوري نمايندگي به كمك مدل هافستد مورد بررسي و آزمون قرار مي گيرند .يافته هاي تحقيق مي تواند در ايجاد ساز و كارهايي به منظور كاهش يا حذف اشتباهات حسابداري كمك نمايد .در اين تحقيق به کمک مدل هافستد و ابعاد فرهنگي ايشان اشتباهات حسابداري کشف بوجود آمده در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين تحقيق رابطه بين ميزان فاصله قدرت در جامعه و ميزان فردگرايي موجود در آن با اشتباهات حسابداري کشف شده توسط حسابرسان مورد بررسي قرار مي گيرد.اين تحقيق يک تحقيق علمي بوده و نوع آن کاربردي است و روش آن تجربي که به بررسي تاثير فرهنگ اشتباهات حسابداري کشف شده توسط حسابداري مي پردازد.جامعه آماري تحقيق شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشند که بواسطه يکسري محدوديتها تعديل شده اند .اين محدوديتها مقطع پايان سال مالي منتهي به اسفند ماه وحذف شرکتهاي سرمايه گذاري و واسطه گري مالي ميباشند که تعداد شرکتهاي مورد بررسي را به81 شرکت تقليل ميدهد .نمونه آماري با توجه به تجانس شرکتها و راهنماييهاي آماري 70 شرکت انتخاب شده اند . دوره زماني تحقيق سالهاي مالي 1386 و 1385 مي باشد بمنظور گرداوري داده هاي تحقيق از ابزار پرسشنامه کتبي و نيز صورتهاي مالي ساليانه شرکتها استفاده ميشود. داده هاي مربوط به مولفه هاي ميزان فاصله قدرت و فردگرايي افراد به کمک پرسشنامه استاندارد جمع آوري شده اند و متغير اشتباهات حسابداري به كمك مطالعه صورتهاي مالي شرکتهاي جامعه آماري گرداوري گرديده استبدين ترتيب براي هر يک از شرکتهاي مورد بررسي دو مولفه فرهنگي و متغير اشتباهات حسابداري محاسبه شده است. به کمک روش آماري رگرسيون و اندازه گيري r آنها وجود رابطه بين متغير ها در سطح اطمينان 95 درصد و معنادار بودن اين رابطه آزمون ميشود و در نهايت با توجه به مباني نظري و ادبيات تحقيق به تحليل نتايج اقدام شده است .


بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی
بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی
چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4 1-2-1 تحقیقات داخلی. 4 2-2-1 تحقیقات خارجی. 5 3-1 بیان مسئلـه 7 4-1 چارچوب نظری تحقیق
تحقیق مالی مسئولیت حسابرسان در کشف تقلب
تحقیق مالی مسئولیت حسابرسان در کشف تقلب
دانلود تحقیق مالی مسئولیت حسابرسان در کشف تقلب، در قالب word و در 135 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمهتاریخچهتقلب‌ و اشتباه‌ و ويژگي هاي‌ آن هافرآيند حسابرسيسير ت
تحقیق مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب
تحقیق مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب
دانلود تحقیق با موضوع مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب ، در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: سال 1390 به فرمان مقام معظم رهبری سال جهاد اقت
تحقیق بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه
تحقیق بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه
دانلود تحقیق با موضوع بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه ، در قالب Word و در 33 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالب : 1 – چكيده 2 – مقد
تحقیق بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آن ها در مدرسه
تحقیق بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آن ها در مدرسه
دانلود تحقیق با موضوع بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آن ها در مدرسه، در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چكيده مقدمه فصل اول: -
تحقیق حسابداري بين الملل بررسي رويكردهاي مختلف حسابداري
تحقیق حسابداري بين الملل بررسي رويكردهاي مختلف حسابداري
مشخصات فایل: قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 83 بخشی از متن تحقیق: گزارش عملكرد مالي صورت سود و زيان در ادبيات حسابداري بين المللي، كشورهاي جهان
تحقیق حسابداري بين الملل (بررسي رويكردهاي مختلف حسابداري ىر حال حاضر)
تحقیق حسابداري بين الملل (بررسي رويكردهاي مختلف حسابداري ىر حال حاضر)
دانلود تحقیق با موضوع حسابداري بين الملل (بررسي رويكردهاي مختلف حسابداري ىر حال حاضر)، در قالب word و در 39 صفحه، قابل ویرایش، شامل: بخشی از متن تحقیق: گزارش عم
تحقیق بررسی عوامل فرهنگ اخلاقي سازمان و رفتار حسابرسان
تحقیق بررسی عوامل فرهنگ اخلاقي سازمان و رفتار حسابرسان
تحقیق با موضوع بررسی عوامل فرهنگ اخلاقي سازمان و رفتار حسابرسان ، در قالب ورد، در 73صفحه، قابل ویرایش، چکیده در جامعه کنونی که فاصله طبقاتی به اوج خودرسیده بااس
تحقیق بررسي رابطه بين پرخاشگري و افسردگي در بين کودکان
تحقیق بررسي رابطه بين پرخاشگري و افسردگي در بين کودکان
، در قالب ورد، در 23 صفحه، قابل ویرایش فهرست مطالب: چکیده مقدمه علائم افسردگی در كودكان چیست؟ نشانه‌ها و علايم افسردگي نقش پدران، مادران ومراقبان بهداشتي نشانه‌

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa