پلاسفا | plusfa

بررسي رابطه ميان ادراکات مشتريان و عملکرد مالي بانکهاي خصوصي

چكيده مقدمه فصل اول كليات تحقيق 1 1 مقدمه 2 1 تاريخچه مطالعاتي 3 1 بيان مسئله 4 1 چارچوب نظري تحقيق 5 1 فرضيه هاي تحقيق 6 1 اهداف تحقيق 7 1 حدود مطالعاتي 8 1

4,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

بررسي رابطه ميان ادراکات مشتريان و عملکرد مالي بانکهاي خصوصي
 

توضیحات >>

چكيده:مقدمه: فصل اولكليات تحقيق1 1 مقدمه2 1 تاريخچه مطالعاتي3 1 بيان مسئله4 1 چارچوب نظري تحقيق5 1 فرضيه هاي تحقيق6 1 اهداف تحقيق7 1 حدود مطالعاتي8 1 تعريف واژه ها و اصطلاحاتفصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق1 2 مقدمه2 2 سير تحول بانکداري در ايران1 2 2 وضعيت بانکداري از سال 1266تا1306 شمسي2 2 2 وضعيت بانکداري بعد از سال 13063 2 2 بانک هاي خصوي در ايران3 2 تعريف بانک4 2 اصول بانکداري در بانک هاي تجاري5 2 اصول و مفروضات حسابداري در تهيه صورت هاي مالي6 2 صورت هاي مالي در بانک ها1 6 2 ترازنامه2 6 2 صورت سود وزيان3 6 2صورت سود و زيان جامع4 6 2 صورت جريان وجوه نقد5 6 2 يادداشت هاي توضيحي7 2معيارها و نسبت هاي سودآوري در بانک ها1 7 2 نسبت هاي سرمايه اي براي بانکها8 2 ارزيابي کيفيت خدمات با استفاده ازروش سروکوال9 2 وفاداري مشتري1 9 2وفاداري خدمت2 9 2مزاياي حاصل از وفاداري مشتريان3 9 2رابطه بين رضايت و وفاداري4 9 2رابطه بين وفاداري مشتريان و سودآوري10 2رضايت مشتري1 10 2خدمات1 1 10 2ويژگي هاي خدمات2 1 10 2آميختۀ بازاريابي خدمات11 2کيفيت1 11 2کيفيت خدمات2 11 2سروکوآل (ابزار سنجش کيفيت خدمات)1 2 11 2BSQ (ابزار سنجش کيفيت خدمات بانکي)12 2 پيشينه تحقيق1 12 2 تحقيقات خارج از ايران2 12 2 تحقيقات در کشور ايرانفصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق1 3 مقدمه2 3 روش تحقيق3 3 مدل تحليلي تحقيق4 3 شيوۀ اندازه گيري متغير ها5 3 متغير هاي عملياتي تحقيق6 3 جامعه مطالعاتي7 3 تعيين حجم نمونه8 3 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات9 3 روايي يا اعتبار ابزار اندازه گيري پژوهش10 3 پايايي ابزار اندازه گيري پژوهش11 3 روش تجزيه و تحليل داده ها1 11 3 آزمون همبستگي2 11 3 رگرسيون خطي و چندگانه12 3 آزمون هاي برازندگي مدل کلي1 12 3 جذر برآورد واريانس خطاي تقريب2 12 3 شاخص بنتلر – بونت يا شاخص نرم شده برازندگي3 12 3 شاخص تاکر – لويز يا شاخص نرک نشده برازندگي4 12 3 شاخص برازندگي تطبيقي5 12 3 شاخص برازندگي GFI و شاخص تعديل شده برازندگي AGFIفصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها1 4 مقدمه‏2 4 بررسي ويژگيهاي توصيفي متغير هاي کيفي گروه نمونه1 2 4 اطلاعات مربوط به جنسيت2 2 4 اطلاعات مربوط به سن3 2 4 اطلاعات مربوط به جدول تحصيلي3 4 بررسي ويژگيهاي توصيفي متغير هاي کمي گروه نمونه1 3 4 اطلاعات مربوط به نسبتهاي سودآوري2 3 4 اطلاعات مربوط به نسبتهاي سرمايه اي4 4 برازندگي مدل پژوهش1 4 4 جذر براورد واريانس خطاي تقريب RMSEA2 4 4شاخص برازندگي تطبيقي CFI5 4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش1 5 4 فرضيه اول : بين ادراک کيفيت خدمات مالي و وفاداري مشتريان رابطه وجود دارد2 5 4 فرضيه دوم : رضايتمندي مشتريان عامل واسطه رابطه ميان ادراک کيفيت خدمات مالي و وفاداري مشتريان بانکهاي خصوصي مي باشد3 5 4 فرضيه سوم الف : بين وفاداري مشتريان و نسبتهاي سود اوري بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد1 3 5 4 بين وفاداري مشتريان و بازده دارايي بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد.2 3 5 4 بين وفاداري مشتريان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد .3 3 5 4 بين وفاداري مشتريان و نسبت حاشيه سود ناخالص بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد .4 3 5 4 بين وفاداري مشتريان و نسبت مابه التفاوت نرخ سود دريافتي و پرداختي بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد .5 3 5 4 بين وفاداري مشتريان و نسبت هزينه به درامدهاي بانك در بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد4 5 4 فرضيه سوم ب : بين وفاداري مشتريان و نسبتهاي سرمايه اي بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد.1 4 5 4 بين وفاداري مشتريان و نسبت دارايي ثابت به حقوق صاحبان سهام بانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد.2 4 5 4بين وفاداري مشتريان و حقوق صاحبان سهام به داراييها دربانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد .3 4 5 4 بين وفاداري مشتريان و نسبت كل بدهي به حقوق صاحبان سهام دربانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد .4 4 5 4بين وفاداري مشتريان و نسبت كل بدهي به كل داراييهادربانک هاي خصوصي رابطه وجود دارد .6 4 خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات1 5 مقدمه2 5يافته هاي پژوهش و تحليل نتايج1 2 5 فرضيه اول2 2 5 فرضيه دوم3 2 5 فرضيه سوم2 3 2 5 فرضيه سوم ب3 5 پيشنهادها1 3 5 پيشنهاد هايي مبتني بر ياقته هاي تحقيق2 3 5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي4 5 محدوديت هاي تحقيقپيوست هاپيوست الف) پرسشنامهمنابع و ماخذمنابع فارسي:منابع لاتين:چکيده انگليسي:چكيده:خدمات رکن اصلي اقتصاد در جوامع امروزي است و بانک ها به عنوان يک سازمان خدماتي هدايت و پشتيباني بسياري از فعاليت هاي اقتصادي جامعه را بر عهده دارند. در اين ميان آنچه بقاء و تداوم فعّاليت مؤسّسات مالي را تأمين مي کند ارائۀ خدمات در شکلي مطلوب و مطمئن و متناسب است تا بتواند با برآوردن انتظارات و خواسته هاي مشتريان رضايت و وفاداري آنان را موجب شوند. يکي از مواردي که ميتواند بقاي بانکها را تضمين کند ،مشتري مداري و توجه به رضايت مشتري است ارتقاي سطح رضايتمندي مشتري ،باعث ارتقاي ميزان سودآوري و افزايش سهم بانکها در بازار رقابت خواهد شد .البته رضايتمندي مشتريان کافي نبوده و بانکها نبايد به رضايتمندي مشتريان دلخوش کنند ،آنها بايد مطمئن شوند که مشتريان رضايتمنديشان وفادار هم هستند .به اين ترتيب در بلند مدت منافعي حاصل مي شود که در نتيجه ،سود آوري بانکها افزايش مي يابد.مقدمه:بانك‌هاي خصوصي پيشرو در ارائه خدمات جديد بانكي بوده اند و اين موضوع باعث شده است تا تعدادي از بانك‌هاي دولتي به پيروي از آنها، اقدام به ايجاد خدمات مشابه بنمايند.کيفيت خدمات و مديريت روابط با مشتريان در اين بانکها مي تواند تاثيرات مهمي را بر عملکرد مالي بانک بر جاي بگذارد . اما فرايندهاي زير بنايي سرمايه گذاري در روابط مشتريان و عملکرد در اکثر مطالعات تجربي بوضوح تعيين نشده اند. در اين حوزه چنين استنباط مي شود که سرمايه گذاري در روابط مشتريان مي تواند مبنايي را براي توسعه استراتژيها جهت ايجاد ارزش براي مشتريان فراهم آورد و اين استراتژيها بنيان کسب مزيت رقابتي را تقويت مي کنند که عملکرد مالي پايداري ماحصل آنست. از اين منظر، درک کامل مفهوم وفاداري مشتريان نشان از نياز به افزايش ارزش براي مشتريان دارد که در حفظ و افزايش مشتريان بعنوان شاخصهاي عملکرد مالي عرضه کنندگان خدمات مالي در بخش خصوصي تجلي مي يابند.مطالعات متعدد پيشين به بررسي حفظ مشتريان در بانکهاي خصوصي پرداخته اند اما تقريباً ساير ابعاد را ناديده گرفته اند .در ايران نيز تلاشهايي براي تعيين ادراکات مشتريان درباره عملکرد بانکهاي خصوصي صورت گرفته اند که تحقيق حاضر مي کوشد تا اينگونه نتايج را با تمرکز بر بانک پارسيان بعنوان بانک خصوصي نوپا که در طي سالهاي پس از تاسيس به موفقيت شاياني دست يافته است، تصريح کند .از اينرو هدف از اين مطالعه اثبات وجود رابطه ميان روابط مشتريان و عملکرد مالي بانک خصوصي پارسيان در طي سالهاي 1380 (يک سال پس از تاسيس) تا 1388 مي باشد .پرسش اصلي تحقيق آنست که آيا مي توان روابط علت و معلولي را ميان اعتماد و وفاداري مشتريان و عملکرد مالي بانک خصوصي با توجه به نسبتهاي سودآوري و نسبتهاي سرمايه اي ترسيم کرد؟


مقاله ترجمه شده رابطه بین رفتارهای تنبیهی، تشویقی رهبر و دیدگاه ها، ادراکات و رفتارهای کارمند
مقاله ترجمه شده رابطه بین رفتارهای تنبیهی، تشویقی رهبر و دیدگاه ها، ادراکات و رفتارهای کارمند
دانلود مقاله ترجمه شده باعنوان رابطه بین رفتارهای تنبیهی، تشویقی رهبر و دیدگاه ها، ادراکات و رفتارهای کارمند، به همراه اصل مقاله، جزئیات بیشتر این محصول: عنوان
پاورپوینت پس انداز و تمركز منابع مالي جامعه و روشهاي تشكيل سرمايه و انتخاب منبع  تامين مالي در  سازمان هاي پولي و مالي ،pptx،در 68اسلاید
پاورپوینت پس انداز و تمركز منابع مالي جامعه و روشهاي تشكيل سرمايه و انتخاب منبع تامين مالي در سازمان هاي پولي و مالي ،pptx،در 68اسلاید
این پاورپوینت در مورد پس انداز و تمركز منابع مالي جامعه و روشهاي تشكيل سرمايه و انتخاب منبع تامين مالي در سازمان هاي پولي و مالي در 68 اسلاید کامل با افکت مناسب
تحقیق خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي
تحقیق خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي
دانلود تحقیق با موضوع خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي، در قالب Word و در 65 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : مفاهيم و تعاريف: انديشه اصلي در تفكر خصوصي س
بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و سلامت رواني
بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و سلامت رواني
چكيدة مطالب : در ابتداي پژوهش، به معرفي موضوع پايان نامه و اهداف اجراي پژوهش و نياز به اجمال به تعاريف نظري و عملياتي پايان نامه پرداخته شده است. در فصل دوم به
تحقیق در مورد بررسي رابطه ميان موضوع و نوع تركيب بندي و فام هاي رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ا
تحقیق در مورد بررسي رابطه ميان موضوع و نوع تركيب بندي و فام هاي رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ا
قسمتی از متن: مقدمه: در نقاشي و نگارگري عواملي اساسي، كه باعث مي‌شوند آثار، خصوصيتهاي ويژه و منحصر به فردي براي خود داشته باشند و هر كدام مفاهيم و معاني خاص خود
تحقیق بررسي رابطه ميان مؤلفه هاي معنويت در محيط كار و مؤلفه هاي تعهد حرفه اي در شعب بانك ملي
تحقیق بررسي رابطه ميان مؤلفه هاي معنويت در محيط كار و مؤلفه هاي تعهد حرفه اي در شعب بانك ملي
دانلود تحقيق در مورد بررسي رابطه ميان مؤلفه هاي معنويت در محيط كار و مؤلفه هاي تعهد حرفه اي در شعب بانك ملي، در قالب doc و در 189 صفحه، قابل ويرايش، شامل: چکیده
تحقیق بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران
تحقیق بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران
دانلود تحقیق با موضوع بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران، در قالب word و در 115 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مقدمه الف- بیان مسئله ب-
تحقیق در مورد بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خود تنظيمي يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ي پيش دانشگاهي شهر شيراز 60 ص
تحقیق در مورد بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خود تنظيمي يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ي پيش دانشگاهي شهر شيراز 60 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 60 صفحه قسمتی از متن .doc : چكيده هدف از پژوهش حاضر
تحقیق بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خودتنظيمي يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پیش دانشگاهی
تحقیق بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خودتنظيمي يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پیش دانشگاهی
بخشی از متن تحقیق: چكيده هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خود تنظيمي يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ي پيش دانشگاهي شهر شيراز مي ب

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa