پلاسفا | plusfa

تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهر

بررسي ان 170 چكيده مقدمه فصل اول كليات تحقيق 1 1 مقدمه 2 1 تاريخچه مطالعاتي 3 1 بيان مساله تحقيق 4 1 اهميت و ضرورت تحقيق 5 1 اهداف تحقيق 6 1 فرضيات تحقيق 7 1

0

قیمت

آنسل

فروشگاه

تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهر
 

توضیحات >>

بررسي ان 170چكيده:مقدمه:فصل اول: كليات تحقيق1 1 مقدمه2 1 تاريخچه مطالعاتي3 1 بيان مساله تحقيق4 1 اهميت و ضرورت تحقيق5 1 اهداف تحقيق6 1 فرضيات تحقيق7 1 قلمرو تحقيق8 1 تعريف واژه هاي تخصصي تحقيقفصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق1 2 مقدمه2 2 بازار بورس3 2 دلايل عمده تامين مالي شركت ها4 2 روش هاي تامين مالي1 4 2 تامين مالي كوتاه مدت2 4 2 تامين مالي بلند مدت5 2 تأمين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي1 5 2 بدهي هاي عملياتي قراردادي1 1 5 2 اعتبارات تجاري (حساب پرداختني تجاري)1 1 1 5 2 هزينه اعتبارات تجاري2 1 1 5 2 هزينه عدم استفاده از تخفيف3 1 1 5 2 تأخير در پرداخت4 1 1 5 2 اعتبار تجاري به عنوان ابزاري براي تأمين مالي2 1 5 2 اسناد پرداختني3 1 5 2 ساير حساب ها و اسناد پرداختني4 1 5 2 پيش دريافت از مشتريان2 5 2 بدهي هاي عملياتي برآوردي (ذخاير)1 2 5 2 ذخيره هزينه هاي معوق2 2 5 2 ذخيره ماليات3 2 5 2 ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان6 2 تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي1 6 2 بدهي هاي مالي كوتاه مدت1 1 6 2 اوراق تجاري (اوراق قراضه کوتاه مدت)1 1 1 6 2 اوراق تجاري به عنوان يکي از ابزارهاي تأمين مالي2 1 6 2 وام هاي بانکي کوتاه مدت3 1 6 2 وثيقه قرار دادن حساب هاي دريافتي4 1 6 2 وثيقه قرار دادن موجودي کالا2 6 2 بدهي هاي مالي ميان مدت و بلندمدت1 2 6 2 وام هاي بانكي بلندمدت2 2 6 2 وام هاي شركت هاي بيمه و ساير موسسات اعتباري3 2 6 2 تامين مالي تجهيزات4 2 6 2 بدهيهاي رهني5 2 6 2 اوراق قرضه1 5 2 6 2 انواع اوراق قرضه6 2 6 2 مزايا و معايب تامين مالي از طريق بدهيهاي بلندمدت7 2 تشريح بازده و انواع آن1 7 2 بازده سهام2 7 2 بازده مورد انتظار يك سهم3 7 2 بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام4 7 2 بازده دارايي5 7 2 بازده سرمايه گذاري8 2 نظرات و تئوري هاي تامين مالي1 8 2 نظريه سنتي2 8 2 نظريه موديگلياني و ميلر3 8 2 ماليات و نظريه موديگلياني و ميلر4 8 2 هزينه هاي ورشكستگي و نظريه موديگلياني و ميلر5 8 2 هزينه هاي نمايندگي6 8 2 تئوري موازنه ايستا يا پايدار7 8 2 نظريه عدم تقارن اطلاعات8 8 2 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي ( تئوري ترجيحي)9 2 مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات1 9 2 مروري مختصر بر مطالعات خارجي2 9 2 مروري مختصر بر مطالعات داخليفصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق1 3 مقدمه2 3 روش تحقيق3 3 متغير هاي تحقيق1 3 3 متغير مستقل2 3 3 متغير وابسته3 3 3 متغير کنترل4 3 مدل مفهومي تحقيق5 3 اهداف تحقيق6 3 فرضيات تحقيق7 3 جامعه آماري و نمونه تحقيق8 3 روش گردآوري اطلاعات9 3 روش تجزيه و تحليل داده ها :10 3 آمار توصيفي11 3 آزمون هاي رگرسيوني لازم در سه بخش زير ارائه گرديده است:12 3 رگرسيون فرضيات تحقيق بصورت زير مي باشد:13 3 معرفي نرم افزار Eviews 5714 3 انواع داده‌ها15 3 مدل داده هاي ترکيبي سري زماني مقطعي (پنل)16 3 انواع مدل هاي بکار رفته در داده هاي ترکيبي17 3 تحليل رگرسيون18 3 فروض کلاسيکفصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها1 4 مقدمه‏2 4 آمار توصيفي3 4 آزمون فرضيه هاي تحقيق1 3 4 آزمون هم خطي بين متغيرها ونرمال بودن داده ها2 3 4 بررسي ناهمساني واريانس3 3 4 بررسي خود همبستگي4 3 4 آزمون F و آزمون هاسمن5 3 4 تحليل رگرسيون (فرآيند آزمون فرضيه ها)1 5 3 4 آزمون فرضيه اصلي2 5 3 4 آزمون فرضيات فرعي1 2 5 3 4 آزمون فرضيه فرعي اول:2 2 5 3 4 آزمون فرضيه فرعي دوم:3 2 5 3 4 آزمون فرضيه فرعي سوم:4 2 5 3 4 آزمون فرضيه فرعي چهارم:4 4معادله خروجي مدل تحقيقفصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات1 5 مقدمه2 5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها1 2 5 فرضيه اصلي2 2 5 فرضيه فرعي اول3 2 5 فرضيه فرعي دوم4 2 5 فرضيه فرعي سوم5 2 5 فرضيه فرعي چهارم3 5 نتيجه گيري کلي تحقيق4 5 پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي تحقيق5 5 پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي6 5 محدوديت هاي تحقيقپيوست هاخروجي نرم افزارمنابع و ماخذمنابع فارسي:منابع لاتين:چکيده لاتينچكيده:تامين مالي از جمله مهمترين مباحث بحث برانگيز در مديريت مالي و حسابداري است که تحقيقات گسترده اي را در حوزه امور مالي و حسابداري موجب شده است. عليرغم گستردگي روش هاي تامين مالي، مديران بايد از چگونگي نحوه تامين مالي و اثر بکارگيري هر يک از آن ها بر عملکرد عملياتي، سودآوري و بازده آتي سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمين مبنا در اين تحقيق تاثير اهرم بدهي عملياتي به عنوان يکي از ابزارهاي اصلي تامين مالي، بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي1383 الي 1388 مورد بررسي قرارگرفته است. روش آماري تحقيق، توصيفي مبتني بر تحليل رگرسيون به روش تحليل داده هاي ترکيبي مي باشد. يافته ها نشان مي دهد که رابطه معنادار مثبتي بين اهرم بدهي عملياتي و اهرم بدهي قراردادي با بازده آتي حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نيز موجب تعديل رابطه اهرم بدهي عملياتي با بازده آتي حقوق صاحبان سهام مي شود. يافته هاي اين تحقيق علاوه بر پركردن خلاء تحقيقاتي در اين زمينه، براي مديران و سرمايه گذاران مفيد مي باشد.واژه هاي کليدي: اهرم بدهي عملياتي، اهرم بدهي قراردادي، اهرم بدهي برآوردي، بازده آتي حقوق صاحبان سهاممقدمه:در دنياي واقعي که بنگاه ها و شرکت هاي اقتصادي در آن فعاليت مي کنند، بهينه سازي منابع مالي از مهمترين مسائل آنهاست. بهينه سازي منابع مالي باعث حداکثرکردن بازدهي با کمترين هزينه سرمايه مي شود. شرکت ها براي تامين مالي تنها از يک منبع ( سرمايه يا بدهي ) استفاده نمي کنند؛ بلکه ترکيبي از آن ها را بکار مي برند. نکته مهم اين است که شرکت ها در جهت دستيابي به اهداف اصلي خود، بايد کداميک از منابع مالي را انتخاب کرده و چه ميزان از آن منبع را در ترکيب سرمايه خود استفاده کنند. قطعا شناسايي راه هاي مختلف تامين مالي و بهره گيري از ابزارهاي مناسب مالي، مديريت را در اتخاذ تصميمات صحيح تر و کسب منافع بيشتر براي شرکت ها ياري خواهد نمود و استفاده بهينه از منابع مالي به مديران اين فرصت را خواهد داد تا ارزش کلي شرکت و ثروت صاحبان سرمايه را افزايش دهند.تاکنون يک الگوي مطلق جهت ساختار مطلوب سرمايه ارائه نشده، اما براي دستيابي به چنين الگويي، تحقيقات و مطالعات زيادي صورت گرفته است. حاصل اين تحقيقات، ارائه واقعيت ها، تعيين يا شناخت هزينه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هايي است که شرکت ها بدان وسيله خود را از نظر مالي تامين مي کنند. در اين تحقيق سعي بر آنست که تاثير تامين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسي قرار گيرد تا با جمع آوري اطلاعات واقعي، مديران مالي و همچنين سرمايه گذاران بتوانند از اين نتايج استفاده کنند.


تحقیق رابطه اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحقیق رابطه اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود تحقیق در مورد رابطه اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب doc و در 102 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه
تحقیق ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تحقیق ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
دانلود تحقیق با موضوع ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب word و در 154 صفحه، قابل ویرا
بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شركت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏
بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شركت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏
بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (86-80) چكیده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول: کلیات تحق
بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1- تاریخچه مطالعاتی. 4 3-1- بیان مسأله 5 4-1- چارچوب نظری. 7 5-1- فرضیه های تحقیق. 8 6-1- اهداف تحقیق. 9 7-
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات سودهای واقعی و پیش ‌بینی شده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات سودهای واقعی و پیش ‌بینی شده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
((فهرست مطالب)) * مقدمه...........................................................1 * مروری بر كارهای دیگران....................................2 * مدل تحقیق...
مبانی نظری و پیشینه پژوهش تغییرات بازده سهام مفهوم بازده و انواع بازده سهام
مبانی نظری و پیشینه پژوهش تغییرات بازده سهام مفهوم بازده و انواع بازده سهام
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل
بررسی رابطه بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381
بررسی رابطه بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381
بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1381 چكیده:.. 1 مقدمه:.. 3 فصل اول: كل
بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چكیده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقد
بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته
بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته
ران چكیده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1-مقدمه : 4 2-1 بیان مسأله 4 3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8 5-1 اهداف تحقیق. 9 1-5-1 هد

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa