پلاسفا | plusfa

پروژه آماده: بررسی سیستم های حمل و نقل و ترافیک

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل 1 مقدمه 7 1 1 پيشگفتار 7 1 2 تعريف مشكل ترافيك در شهرهاي بزرگ ايران 8 1 3 سيستمهاي حمل و نقل عمومي و نحوه انتخاب سيستم 10 1 4 مقايسه

14,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

پروژه آماده: بررسی سیستم های حمل و نقل و ترافیک
 

توضیحات >>

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل 1 مقدمه 71 1 پيشگفتار 71 2 تعريف مشكل ترافيك در شهرهاي بزرگ ايران 81 3 سيستمهاي حمل و نقل عمومي و نحوه انتخاب سيستم 101 4 مقايسه سيستمهاي حمل و نقل 131 5 نتيجه گيري و پيشنهادها 161 6 منبع: 17فصل 2 مروري بر بكارگيري سيستمهاي هوشمند حمل ونقل در مديريت ترافيک شهري 182 1 مقدمه 182 2 ضرورت گرايش به فن آوريهاي نوين درعرصه حمل ونقل 192 3 تعريف ITS 202 4 ساختار و نحوه عملكرد ITS 222 5 معرفي زيرسيستم ها و پروژه هاي ITS 232 6 مروري بر پيش نياز هاي لازم جهت شکل گيري سيستم ITS 272 7 لزوم همکاري هاي بين سازماني در ITS 292 8 نتيجه گيري 292 9 مراجع 30فصل 3 افزايش بهره وري انرژي و كاهش آلودگي، دستاورد حمل و نقل پايدار 3 323 1 مقدمه 3 323 2 توسعه پايدار [] 3 323 3 تجربه جهاني حمل و نقل و شهرها 3 343 4 تأثير كاربري زمين بر حمل ونقل 3 363 5 راهبرد كاهش وابستگي به خودروي شخصي 3 373 6 حمل و نقل پايدار 3 393 7 محور‌هاي حمل ونقل پايدار 3 423 8 مراجع 3 44فصل 4 بررسی وضعیت فرهنگ ترافیک و عوامل موثر بر آن در گرههای شهری(نمونه موردی: میدان شوش تهران) 464 1 مقدمه 464 2 طرح مسئله 474 3 روش مطالعه 484 4 یافته¬های تحقیق 494 4 1 مسیرهای ورودی، خروجی و موثر بر ترافیک میدان 494 4 2 رفتارهای ترافیکی خودروها، موتورسواران، گاری¬ها و عابرین پیاده 504 5 تبین وضع موجود 524 6 ارائه راهکار 574 7 نتیجه¬گیری 584 8 منابع 60

در جهان امروز حمل ونقل مقوله اي است كه تمام مردم بنحوي با آن در ارتباط مستقيم هستند و به موازات رشد و توسعه شهرها نياز به خدمات و تسهيلات همگاني نيز افزايش يافته است و اين امر به نوبه خود ، ابعاد جديدي به مسايل عمومي كلان شهرهابه ويژه مسئله حمل ونقل آن خواهد داد. اثرات نامـطلوب مـسئله بـر فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي منطقه نيازي به روشنگري ندارد و اين خود لزوم آينده نــگري و برنامه ريزي صحيح را به منظور تدارك به موقع ظرفيت مناسب و كافي براي شبكه حــمل ونقــل شهري مورد تاكيد قرار دهد.امروزه سياست سرمايه گذاري حاكم از طرف مديران ومتوليان امرحمل ونقل وترافيك بيش ازراهكارهاي مبتني بر توسعه وساخت شبكه هاي حمل ونقل به سمت راهكارهاي مديريت ترافيك مانند مديريت كاهش تقاضا وتؤام با آن كنترل ترافيك وداشتن نگرش سيستمي بر اين موضوع، معطوف گشته است.ازطرفي امروزه فن آوري اطلاعات درگستره خود روش هاي مديريت ترافيك رانيزتحت الشعاع قرارداده است.بطوريكه درحال حاضر روش هاي مديريت ترافيك بابكارگيري فن‌اوري‌اطلاعات به نحو شايسته اي از تكنولوژي مدرن براي توسعه ترافيك و برآوردن نيازها وخواسته هاي كاربران بهره مي گيرد.اين مقاله ابتدا به معرفي و ضرورت بكارگيري سيستم هوشمند حمل ونقل(ITS) به عنوان يكي از فناورهاي نوين كه در مديريت حمل ونقل وترافيك شهري پرداخته وسپس به نحوه عملكرد سيستم ITS،مزاياي آن، طبقه بندي خدمات وپروزه‌هاي ITS اشاره مي گردد.درپايان پيش نياز هاي لازم جهت شکل گيري واستقرار مناسب سيستم هوشمند حمل ونقل دريك منطقه بررسي شده وراهكارها وچالشهاي پيش رو در اين زمينه ارائه مي گردد.2 2 ضرورت گرايش به فن آوريهاي نوين درعرصه حمل ونقلرشد روزافزون جمعيت سبب افزايش تقاضاي سفرشده ومتعاقب آن استفاده ازوسايل نقليه شخصي بطورچشمگيري افزايش يافته است.اين امرفشارحاصل برشبكه هاي موجود حمل ونقل به خصوص درنواحي شهري راچندين برابرنموده است. مسائل و مشكلات مربوط به حمل ونقل از قبيل تراكم ،افزايش زمانهاي تلف شده ،تصادفات ،تخلفات، آلودگي هاي زيست محيطي ،كاهش منابع انرژي و روند رشد سريع تقاضاي حمل ونقل باعث شده تا تامين حمل ونقل ايمن و كارا يكي از مهمترين مسائل پيش روي اغلب كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه محسوب شود.يكي از راهكارهاي حل اين مشكلات توسعه شبكه هاي حمل ونقل است. اما ازآنجايي كه توسعه شبكه هاي حمل ونقل به دليل محدوديت ظرفيت عمراني ،محدوديت بودجه وصدمه به محيط زيست متناسب با رشدروزافزون توليدوسايل نقليه نمي باشد و از طرف ديگر باتوجه به اينكه ايجادشبكه هاي جديد حمل ونقل باعث ايجاد انگيزه بيشتري براي توليد سفر دركاربران خواهدشد،لذا روشهاي مذكور باوجو نياز به سرمايه گذاري كلان و زمان زياد جهت اجرا به تنهايي نمي تواند بعنوان راه حل قطعي و مناسب در جهت حل معضل ترافيك كلان شهرها محسوب شود.همچنين تأمين نيازهاي جديد كاربران ناشي ازافزايش سطح زندگي مردم و افزايش ارزش زمان مانند سيستمهاي اطلاع رساني ترافيك با تكيه برروشهاي سنتي امكان پذيرنيست.لذا ديدگاه حاكم بر فعاليت مديران ترافيك كلان شهرهابه استفاده ازمكانيزمهايي جهت به نتيجه رساندن سرمايه گذاريهاي كلان مربوط به توسعة معابروراهسازي، استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود و ارتقاء سطح ايمني ، كارايي و بهره وري شبكه حمل ونقل شهري با بهره گيري از پيشرفتهاي حاصل از تكنولوژيهاي نوين ، داشتن نوآوري و ابتكار عمل در برنامه هاي توسعه ومباحث مرتبط بامديريت ترافيك شهري گرايش پيدا كرده است.يكي ازجديدترين ومؤثرترين راهكارهاي مديريت ترافيك كه از فن آوري اطلاعات نشأت مي گيرد ايده بكارگيري سيستم هاي هوشمند حمل ونقل است كه مي تواند در راستاي تحقق شهرداري الكترونيكي افق تازه اي براي دستيابي به تحرك پويا و روان درجامعه ارتباطي واطلاعات وارائه خدمات بهتر به شهروندان ايجاد نمايد.لازم به توضيح است بكارگيري ITS بعنوان تنها ابزار حل مشكلات حمل ونقل محسوب نمي شود ، بلكه زير بناي مناسبي جهت كاهش پيامدهاي منفي قرن بيستم در عرصه حمل ونقل و ايجاد راه و رسمي جديدتر و مؤثرتر بمنظور پاسخگويي به نيازهاي حمل ونقل در زندگي قرن بيست ويكم است.2 3 تعريف ITSبا توجه به جديد بودن ظهور سيستمهاي هوشمند حمل ونقل در دنيا تعاريف مختلفي براي آن ذكر شده‌است.در ادامه به چند نمونه از متداولترين تعاريف اشاره خواهدشد:« ITS بكارگيري فن‌آوري اطلاعات براي بهبود عملكرد سيستم حمل و نقل است.»«کلمه ITS به مجموعه ای از ابزارها و امکانات و تخصص ها از قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک، تکنولوژیهای نرم افزاری، سخت افزاری و مخابراتی اطلاق می شود که به صورت هماهنگ و مجتمع به منظور بهبود کارایی و ایمنی در سیستم حمل و نقل به کار گرفته می شود ‌[ ].«ITS عبارت است از سیستم های حمل و نقلی که تکنولوژیهای اطلاعات ارتباطات و کنترل را برای بهبود عملکرد شبکه های حمل و نقلی به کار می گیرند. ابزار های حمل و نقل بر مبنای سه مشخصه اطلاعات ارتباطات و تجمیع استوار هستند که به‌مدیران شبکه های حمل و نقل و مسافران کمک می کند تا تصمیمات بهتر و متناسب تری با شرایط موجود بگیرند. ابزار های ITS از طریق بهبود عملکرد سیستم ها باعث صرفه جویی در وقت، حفظ جان انسانها، و بهبود کیفیت زندگی و محیط‌زیست انسانها و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی می شود.» [ ].


تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار
تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار
دانلود تحقیق با موضوع برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار، در قالب doc و در 63 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه مروری بر پیشینه برنامه ریزی ح
کار تحقیقی در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی
کار تحقیقی در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی
مقدمه: مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار
تحقيق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی
تحقيق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی
تعریف مسئولیت مدنی: مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به
دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی 10 ص
دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی 10 ص
فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 10 صفحه فهرست مطالب تعریف مسئولیت مدنی مبانی مسئولیت مدنی مبنای تقصیر فرض تقصیر نظریه خط ( مسئولیت مطلق) نظریه
تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق حمل و نقل هوایی بین المللی
تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق حمل و نقل هوایی بین المللی
فهرست مطالب تعریف مسئولیت مدنی مبانی مسئولیت مدنی 1- مبنای تقصیر 2- فرض تقصیر 3- نظریه خط ( مسئولیت مطلق) 4- نظریه تضمین حق مسئولیت متصدی حمل ونقل مبنای مسئولیت
پاورپوینت سمینار مدیریت سیستم های حمل و نقل و مهندسی ترافیک شهری
پاورپوینت سمینار مدیریت سیستم های حمل و نقل و مهندسی ترافیک شهری
دانلود در 35 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات35حجم285/1003 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 35 اسلاید و با فرم
ترجمه مقاله سیستم کنترل ترافیک: سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم
ترجمه مقاله سیستم کنترل ترافیک: سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم
.فايل ترجمه به همراه فايل به زبان اصلي. فايل اصلي داراي 7 صفحه و به صورت pdf مي باشد . (TraffCon: An Intelligent Traffic Control System for Wireless Vehicular N
پاورپوینت حمل و نقل ترافیک
پاورپوینت حمل و نقل ترافیک
دانلود پاورپوینت با موضوع حمل و نقل ترافیک، با فرمت ppt و در 31 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : فضای سبز ندارد!!! بر اساس مطالعات و بررسی هاي وزارت مسکن
دانلود پاورپوینت ترافیک و حمل و نقل
دانلود پاورپوینت ترافیک و حمل و نقل
مشخصات فایل تعداد صفحات23حجم470/267 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت ترافیک و حمل و نقل در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و ج

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa