پلاسفا | plusfa

اقدام پژوهی: چگونه مي توانم پرخاشگري را در محمد برطرف سازم ؟

فهرست مطالب توصيف وضعيت موجود تشخيص مسئله 6 روش گردآوري اطلاعات و تجزيه تحليل داده ها 9 شواهد يك 9 1 مصاحبه 9 الف مصاحبه بامادر محمد 9 ب مدير واحد آموزشي 11

2,500

قیمت

آنسل

فروشگاه

اقدام پژوهی: چگونه مي توانم پرخاشگري را در محمد برطرف سازم ؟
 

توضیحات >>

فهرست مطالبتوصيف وضعيت موجود(تشخيص مسئله) 6روش گردآوري اطلاعات و تجزيه تحليل داده ها 9شواهد يك 91 مصاحبه : 9الف)مصاحبه بامادر محمد 9ب)مدير واحد آموزشي: 11ج)معاون آموزشي: 11د)معاون پرورشي: 12ه)مشاهده بنده به عنوان آموزگار وی: 122 پرسشنامه: 12جدول شماره 2:پاسخنامه بنده به عنوان آموزگار 15جدول شماره 3: ليست نمرات محمد در نيمه اول سال تحصيلي 17انتخاب راه حلهاي ممكن 18انتخاب راه حل مناسب ، اعتبار بخشي و اجراي راه حل 19اهم راهكار هاي ارائه شده به شرح زير مي باشد: 20نتيجه گيري و شواهد 2 21جدول شماره 4:پاسخنامه مديرو معاونان در اسفند ماه 22جدول شماره 5:پاسخنامه آموزگار 23جدول شماره 6:نمرات محمد در نيمه دوم سال تحصيلي 25جدول شماره7:مشخصه آزمون آماري ميانگين نمرات محمد در نيمه دوم سال تحصيلي 26مباني نظري پژوهش 28دلايل و راههاي درمان پرخاشگري 28الف )علت ها 28۱.الگوپذيري‌ كودكان‌ از والدين‌ 28۲. كودكان‌ ناكام‌ پرخاشگر مي‌ شوند 29۳. اضطراب‌ و پرخاشگري‌ 29۴. پرخاشگري، نشانه‌اي‌ از تضادهاي‌ دروني‌ 29۵. پرخاشگري‌ و افسردگي‌ 30۶. پرخاشگري؛ بيماري‌ها؛ مصرف‌ دارو 30۷. خشونت‌ و مدرسه‌ 30عواملي‌ كه‌ به‌ خشونت‌ در مدرسه‌ مي ‌انجامند، عبارت اند از: 30روش هايي براي درمان پرخاشگري کودکان 31مسلماً با شناسايي‌ علت‌ رفتار نادرست، مي‌توانيم‌ در رفع‌ آن‌ موفق‌ تر عمل‌ كنيم: 34بد دهنی کودکان 36خلاصه 37پيشنهادات 39در پايان چند توصيه به آموزگاران محترم دارم: 39منابع وماخذ: 40

توصيف وضعيت موجود(تشخيص مسئله)درسال 93 92 در مدرسه ابتداییمحمد –دانش آموز پايه پنجم پسر يازده ساله اي كه قدي متوسط داشت با چهر ه اي سبزه و چشماني تيز. سر و وضع او بسيار نامناسب و داراي اختلالات رفتاري و عاطفي بود.به گفته ي خودش در سال 85 به همراه خانواده از روستا به شهر آمده و از اين شهر هم خوشش نمي آمد . رابطه خوبي با دانش آموزان و همسايگان برقرار نكرده بود.سال گذشته با نمرات 10 و 12 قبول شده بود .نه درس مي خواند ، نه اخلاق خوبي داشت. و در خانواده اي آسيب پذير زندگي مي كرد. پدر و مادرش تحت پوشش بهزيستي و در خانه هاي سازماني بهزيستي سكونت دارند.او در يك خانواده پنج نفره ؛شامل پدر ، مادر ، يك برادر بزرگتر و يك برادر كوچكتر زندگي مي كند. پدرش به علت موج انفجار در جبهه هاي جنگ ايران و عراق و همچنين تصادف با اتومبيل جزء بيماري هاي روان تحت پوشش بهزيستي مي باشد.مادرش ، بي سواد و با كارگري در خانه هاي مردم مخارج زندگي را تامين مي كند.برادر بزرگش در پايه سوم راهنمايي درس مي خواند و به اظهار مادرش وضعيت تحصيليش بد نيست و برادر كوچكش كه در كلاس پيش دبستاني بود مورد رضايت مربي و اولياي مدرسه نمي باشد.اوصاف او را در زنگ تفريح قبلي از زبان اولياي مدرسه شنيده بودم:«او هيچ كنترلي بر رفتار و زبان خود ندارد.رفتار و گفتارش در شان يك دانش آموز نيست،اصلاً به قوانين مدرسه احترام نمي گذارد،اكثراً نيم ساعت دير به مدرسه مي آيد، هنگام تدريس دركلاس مشغول خوردن است، هم كلاسي هايش را اذيت و آزار مي كند، ديگران را مسخره مي نمايد، بسيارگستاخ و بي ادب مي باشد ،لباس هايش كثيف و نامرتب است،در زنگ هاي تفريح با دانش آموزان پايه هاي ديگر درگير مي شود و كتك كاري مي كند،اعتراض دانش آموزان و حتي اولياي آنان زياد شده است،عدم انجام تكاليف در منزل ،افت شديد تحصيلي ودفاتر و كتابهايش نامرتب و كثيف است.»او دائم لبخند برلب داشت ولي از چهره اش پيدا بود كه لبخند هايش مصنوعي و از روي درد است. ظاهرش همانطور كه توصيف كرده بودند نشان مي داد ولي پيش من رفتاري كه نشانه ي بي ادبي و يا پرخاشگري باشد بروز نداد.مشاهده نمراتش صحت ادعاي معلم را تاييد مي كرد.اهم مشكلات او را بطور خلاصه مي توان بدين شرح عنوان نمود:رفتار و برخورد نامطلوب با ساير دانش آموزانبي احترامي به معلم و اولياي مدرسهنا آرامي و بي توجهي به كلاس درسعدم رعايت قوانين مدرسه و كلاساستفاده از كلمات زشت و ناروا در گفتارمسخره كردن ديگرانسرو وضع نامرتب و كثيففرار از مدرسه هنگام درگيري با دانش آموزانعدم انگيزه براي حضور در كلاس و انجام تكاليفروش گردآوري اطلاعات و تجزيه تحليل داده هابراي شناخت هرچه بيشتر مشكل محمد مي بايست اطلاعات لازم و دقيق جمع آوري مي شد.لذا با استفاده از روشها ي گوناگون من جمله؛مشاهده رفتار و وضعيّت زندگي خانوادگي ،مصاحبه با خود دانش آموز، مادرش و اوليا ي مدرسه ، ليست نمرات و پرسشنامه،اطلاعات لازم جمع آوري شد.البته چون امكان مشاهده طولاني و غير مستقيم براي اينجانب فراهم نبود و از طريق مشاهده مستقيم هم اطلاعات چندان زيادي حاصل نشد لذا ترجيح دادم از طريق ساير روشهاي ممكن من جمله؛مصاحبه با مادرش و رفتن به منزل، مصاحبه با آموزگار، مدير ومعاونان دبستان ، پرسشنامه كتبي و فرم اطلاعاتي نمرات،استفاده نمايم.شواهد يك1 مصاحبه :الف)مصاحبه بامادر محمدسلا م،ببخشيد وقت شما را گرفتم و شما را به زحمت انداختم تا به مدرسه بياييد.مي دانم وقت نداري؛اما وضعيت تحصيلي محمد مطلوب نيست و مي بايست براي حل مشكل او حتما با شما صحبت مي كردم.خواهش مي كنم ، دست شما درد نكند .وظيفه مان است كه به مدرسه بيام ولي به خدا گرفتارم .پدرش كه ديوانه است و بيكار و من مجبورم براي امرار معاش خود و فرزندام در خانه هاي مردم كار كنم .البته تحت پوشش بهزيستي نيز هستيم ولي مستمري آنها خيلي ناچيز است و كفاف زندگي پنج سر عايله را نمي دهد.رفتار محمد در خانه چه طور است ؟چرا او عصبي است و بچه را اذيت مي كند؟آقا ،محمد از دست پدر ش روزگار ندارد.هر چند وقت او را به باد كتك مي گيرد.همين چند مدت پيش او بلند كرد و محكم به زمين كوبيد .چرااو در جبهه موجي شده بود.يك مقدار بهتر شده بود كه با ماشين تصادف كرد و بعد از آن ديگر كلا قاطي كرد و به عنوان بيمار روان تحت پوشش بهزيستي مي باشد.يك مدت هم در مراكز بهزيستي بستري بود .ولي آنجا دوست ندارد و نمي رود.از اينكه زحمت كشيديد تشكر ميكنم اميدوارم انشا الله هر چه زودتر مشكل پدر محمد هم حل شود و شما هم راحت بشويد.من هم سعي مي كنم تا آنجا كه از دستم بر مي آيد مشكل محمد را با كمك معلمش و ديگران حل كنم.
اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟
اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟، در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه م
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم رفتار ناپسند  را در دانش آموزم برطرف كنم
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم رفتار ناپسند را در دانش آموزم برطرف كنم
فهرست مطالب چكیده. 3 مقدمه. 4 توصیف وضعیت موجود. 5 تعریف واژگان. 6 گرد آوری اطلاعات (شواهد 1). 6 مشاهده. 6 شیوه های مشاهده. 6 الف ) مشاهده با استفاده از شیوه آم
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم
فهرست مطالب مقدمه:. 3 موضوع یا عنوان مشکل:. 3 بیان مسئله (توصیف وضع موجود). 3 گرد آوری اطلاعات (شواهد1). 4 تجزیه وتحلیل داده ها وشواهد 1. 5 اجرای راه حل های جدی
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم
مقدمه از جمله عوامل بسیار مهم در شناخت مشکلات جامعه و یافتن راه حل برای آنها ، امر پژوهش و تحقیق است پژوهش از دو بعد دارای اهمیت است . نخست اینکه چاره گشای مشکل
اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟
اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه توصیف وضع موجود (شواهد 1) راه
اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز را حل کنم؟
اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز را حل کنم؟
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز را حل کنم؟، در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه توصیف وضعیت موجود، تشخیص مسئله گر
اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟
اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟، در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه بیان مساله و
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب مهدی را در درس املاء بهبود بخشم
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب مهدی را در درس املاء بهبود بخشم
فهرست مطالب مقدمه. 3 بیان وضعیت. 4 اهمیت وضرورت مسئله. 4 تعاریف. 5 تعریف املاء. 5 تعریف اضطراب. 5 پیشینه. 6 جمع آوری اطلاعات شواهد 1. 7 راه حل موقت. 8 اجرای راه
اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟
اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟
فهرست مطالب مقدمه.. 3 بیان مسئله: 4 روش های گردآوری اطلاعات (شواهد1).. 6 تجزیه تحلیل وتفسیر اطلاعات : 7 خلاصه یافته های اولیه: 7 اصول و مبانی تدریس درس هدیه های

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa