پلاسفا | plusfa

بررسي احکام و دعاول و ماهيت حقوقي و فقهي سرقفلي

فهرست مطالب چكيده1 مقدمه2 فصل اول كليات4 گفتار اول تعريف سرقفلي4 گفتار دوم 13 تعريف حق كسب وپيشه وتجارت13 گفتار سوم 18 تفاوت حق سرقفلي باحق كسب وپيشه وتجا

4,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

بررسي احکام و دعاول و ماهيت حقوقي و فقهي سرقفلي
 

توضیحات >>فهرست مطالب

چكيده1مقدمه2فصل اول : كليات4گفتار اول : تعريف سرقفلي4گفتار دوم :13تعريف حق كسب وپيشه وتجارت13گفتار سوم :18تفاوت حق سرقفلي باحق كسب وپيشه وتجارت18فصل دوم: بررسي ماهيت حقوقي وفقهي سرقفلي20گفتار اول : سوابق تاريخي20سیر قانوني مربوط به روابط موجرو مستأجر22بند دوم : قانون سال 133924بند سوم : قانون روابط مؤجر و مستأجرسال 135626بندچهارم : قانون روابط موجر و مستأجر سال 136226بند پنجم : قانون روابط موجرو مستأجر سال 136528بند ششم : قانون روابط موجرو مستأجر سال 137630گفتار دوم: وضعيت سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت ازنظرفقهي31بند اول : نظريات امام خميني (ره)31بنددوم: نظريات حضرت آيت الله خويي ( ره )34بند سوم : نظر آيت الله سيد علي حسيني سيستاني37بند چهارم : سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي :40بندپنجم : ميرزا جوادتبريزي40بند ششم : ديدگاه دكتر سيد مهدي مولوي شهري41فصل سوم : احكام سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت43گفتار اول: سرقفلي دررابطه مالك و مستأجر دست اول43گفتار دوم : سر قفلي دررابطه مستأجر اول و مستأجر دوم46گفتار دوم : مبلغ سرقفلي :47گفتار چهارم: چند نكته درباب سرقفلي :50فصل چهارم : دعاوي مربوط به سر قفلي وحق كسب وپيشه51گفتاراول: موارد پرداخت كل سرقفلي به مستأجر51مبحث دوم : تخليه به منظور احتياج شخصي موجر54مبحث سوم : تخليه محل كسب براي سكونت55گفتاردوم : موردي كه نصف سرقفلي اسقاط مي شود .56گفتار سوم: موارد اسقاطي سر قفلي60مبحث اول: تخليه به لحاظ تعدي وتفريط60مبحث دوم : تخليه به لحاظ تغيير شغل62مبحث سوم : تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها »64گفتار چهارم : گزارش كارگاه حقوقي درمورد سر قفلي66منابع و مؤاخذ71چكيدهبا توجه به اهميتي كه امروزه حق سرقفلي در املاك تجاري پيدا كرده است دراين تحقيق و مورد بررسي قرارمي گيرد اين تحقيق به چهار فصل تقسيم مي شود كه درآن عناوين ذيل بررسي مي شود .در فصل اول تعريف سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت وتفاوت اين دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهيت حقوقي وفقهي حق سر قفلي را موردبررسي قرار داده و سير تاريخي آن و آراي چند تن از فقها را درمورد سرقفلي بيان مي كند. فصل سوم به بيان احكام سر قفلي و حق كسب وپيشه وتجارت مي پردازد ودر آن به نكاتي در مورد حق سر قفلي اشاره شده فصل چهارم دعاوي مربوط به حق سرقفلي وحق كسب وپيشه رابيان مي كند وموارد اسقاط حق سر قفلي وموارد پرداخت سر قفلي را بيان مي كند ودرنهايت گزارش كارگاه حقوقي درمورد حق سر قفلي بيان شده .مقدمهبه نظر مي رسد در اماكن تجاري در بسياري ازشغلها محل كار براي شخص اهميت زيادي دارد. به اين صورت كه وقتي شخصي مغازه اي باز مي كند بعد از يك مدت اعتباري پيدا مي كند ، مشتريهايي پيدا مي كندحق سرقفلي ناظر به همين حالت است يعني حقي كه براي صاحب مغازه در رابطه با مشتريها ومحل پيدا مي شود. زيرا اگرمستأجر محل كارش را تغيير دهد مشتريهاي خود را از دست مي دهد ومجدداً بايد از صفر شروع كند .سر قفلي مفهومي متمايز از حق كسب وپيشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق كسب وپيشه وتجارت است نه سر قفلي. با توجه به اينكه فقها درمورد خلاف شرع بودن اين نهاد حقوقي حكمي نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب اين پدیده پذيرفته واغلب محاكم حتي ديوان عالي كشور هم حق كسب وپيشه وتجارت را موردحكم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم اين مسئله پذيرفته است دراعتبار حق كسب وپيشه وتجارت ترديدي نيست .فصل اول : كلياتگفتار اول : تعريف سرقفلي« آقاي دكتر لنگرودي درترمينولوژي حقوق آورده اند « پولي كه مستأجر ثاني ( به معني اعم ) به مستأجر سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض مي دهد وهمچنين مستأجراول به مؤجر مالك مي دهد .»« تعريف آقاي دكتر لنگرودي به معناي وسيع كلمه بيان شده كه علاوه بر سرقفلي به معني خاص ، شامل حق كسب وپيشه هم مي شود. ولي اين تعريف داراي اين حسن است كه قائل به تفكيك بين سرقفلي وحق كسب وپيشه شده است . »« حق سرقفلي « حقي است كه بازرگانان وكاسب نسبت به محل پيدا ميكند به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوري مشتری وغيره ....»« درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلي چيزي است كه ازكرايه دار سراي يادكان بگيرند و آن مزد گشودن قفل است كه داخل كرايه نيست .. حق آب وگل ياحقي كه مستأجر را پيدا آيد دردكان ويا حمام ويا كاروان سرايي وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»« مرحوم ناظم الامباء درفرهنگ نفيسي آورده است: وجهي كه ازكرايه داروخانه ودكان علاوه بر كرايه دريافت كنند و آن نزدگشودن قفل است وداخل كرايه نيست .»ناصر رسائي نيا معتقد است « سر قفلي حقي است معنوي شامل شهرت محل تجاري وموقعيت آن وتعداد مشتريان ياخريداران اتفاقي و رهگذر كه تاجر براي تقدم در اجاره ادامه فعاليت تجاري خود در محل كار دارا مي باشد و اين نوع سر قفلي مبناي حقوقي دارد وقابل نقل وانتقال به ديگران است همچون ساير حقوق معنوي مانند اسم تجارتي ، علايم تجارتي خريد وفروش مي شود ودرروابط مالك ومستأجر سابقاً حق سرقفلي منشأ قانوني نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله مي گرديد. ليكن درقانون مالك ومستأجر كه درخرداد 1356 تصويب گرديد بجای سر قفلي از حق كسب وياپيشه وياتجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف قرار دادن حق سرقفلي با حق كسب وپيشه نبوده ».« درماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 آمده است : « هر گاه مالك ، ملك تجاري خود رابه اجاره واگذار نمايد ، مي توان مبلغي را به عنوان سر قفلي ازمستأجر دريافت نمايد .همچنين مستأجر مي توانددراثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر ومستأجر ديگربه عنوان سرقفلي دريافت كند مگرآنكه درضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد .تبصره 1: چنانچه مالك سر قفلي نگرفته باشد مستأجر بادريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخيرحق مطالبه سر قفلي ازمالك را ندارد .تبصره 2: در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سر قفلي رابه مستأجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه مستأجر مطالبه سرقفلي به قيمت عادلانه روز را دارد .»« باتوجه به ماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 سرقفلي ناظر به املاك تجاري است. بنابراين اگرشخصي ملك غير تجاري را به اجاره بدهد مشمول مورد نيست. مگر اینکه درتشخيص ملك تجاري ملاك را تراضي طرفين بدانيم . درتشخيص اينكه ملك تجاري است يا غير تجاري سه مبنا به عنوان ملاك ومعيار قابل تصور است : الف) اعلام مراجع ذي صلاح قانوني مانندشهر داري ب ) تراضي طرفين عقد ، ج ) عرف .»
تحقیق احکام فقهي و حقوقي مهریه
تحقیق احکام فقهي و حقوقي مهریه
مشخصات فایل : موضوع : احکام فقهي و حقوقي مهریه، فرمت فایل : word تعداد صفحات : 77 بخشی از متن تحقیق : پيشگفتار يکي از حقوق مالي زن ازنقد نکاح در نظام حقوقي اسلا
تحقیق ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم
تحقیق ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم
توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم ، در قالب doc و در 28 صفحه، قابل ویرایش. فهرست مطالب: تعریف وشناخت سهمتعريف سهمانواع سهم برر
تحقیق بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين
تحقیق بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين
دانلود تحقيق در مورد بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين، در قالب word و در 60 صفحه، قابل ويرايش، شامل: مقدمهجنایت در فقه امامیهاحكام تكلیفی سقط جنیندر بیان این
تحقیق درباره مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي
تحقیق درباره مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي
این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 63 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده
تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي
تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي
دانلود تحقیق با موضوع مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي، در قالب word و در 69 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: امروزه يكي از مسائل مهم و
تحقیق بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي، ژرمني، كامن لا و حقوق اسلامي
تحقیق بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي، ژرمني، كامن لا و حقوق اسلامي
دانلود تحقیق با موضوع بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي، ژرمني، كامن لا و حقوق اسلامي، در قالب word و در 145 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه فصل اول: دست
تحقیق برسی ماهيت حقوقي خسارت
تحقیق برسی ماهيت حقوقي خسارت
مقدمه: قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده اس
تحقيق ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
تحقيق ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
بخشی از مقدمه: فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قا
تحقیق چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن
تحقیق چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن
مقدمه : در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك «سفيد امضاء» نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفي

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa