پلاسفا | plusfa

بررسی خواص و ویژگی های لایه های مختلف در راهسازی

لايههاي روسازي روسازيها معمولاً از چندين لايه تشكيل ميشوند تعداد ضخامت و جنس اين لايهها تابعي از مقاومت خاك بستر روسازي خصوصيات آمد و شد وسائل نقليه شرايط ج

3,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

بررسی خواص و ویژگی های لایه های مختلف در راهسازی
 

توضیحات >>

لايه‌هاي روسازيروسازي‌ها معمولاً از چندين لايه تشكيل مي‌شوند. تعداد، ضخامت و جنس اين لايه‌ها تابعي از مقاومت خاك بستر روسازي، خصوصيات آمد و شد وسائل نقليه، شرايط جوي منطقه، مصالح موجود در محل و شرايط اقتصادي است. روسازي راههاي با آمد و شد زياد و فرودگاهها معمولاً از سه لايه متمايز رويه، اساس و زير اساس كه بر روي لايه متراكم شده بستر روسازي قرار مي‌گيرند تشكيل مي‌شود.

لايه متراكم شده خاك بسترلايه متراكمي شده خاك بستر روسازي، لايه‌اي است از خاك زمين طبيعي كه از مواد آلي و مواد مضره پاك شده و كوبيده شده باشد. در خاكريزها اين لايه آخرين لايه خاكي است كه ريخته شده و كوبيده مي‌شود.در برش‌ها، اين لايه، لايه كوبيده شده و آماده شده خاك زمين طبيعي است.

لايه زير اساسلايه زير اساس لايه‌اي است از مصالح نسبتاً مرغوب كه بين لايه اساس و خاك بستر روسازي قرار مي‌گيرد. لايه زير اساس در راههايي كه آمد و شد وسائل نقليه در آنها زياد بوده و يا مقاومت خاك بستر روسازي كم است بكار مي‌رود. لايه زير اساس معمولاً از مصالح سنگ شكسته و يا شن و ماسه ساخته مي‌شود.

لايه اساسلايه اساس لايه‌اي است از مصالح مرغوب كه بين لايه‌هاي رويه و زير اساس يا بين لايه رويه و خاك بستر روسازي قرار مي‌گيرد. لايه اساس از مصالح مرغوب نظير سنگ شكسته، شن و ماسه شكسته، مصالح تثبيت شده با قير، آهك و سيمان ساخته مي‌شود. لايه اساس در راههائي كه آمد و شد وسائل نقليه در آنها زياد بوده و يا مقاومت خاك بستر روسازي كم است از بتن آسفالتي كم قير (اساس قيري) ساخته مي‌شود.

لايه رويهلايه رويه لايه‌اي است از جنس خيلي مرغوب و با مقاومت نسبتاً زياد كه بالاترين لايه روسازي است و مستقيماً در تماس با چرخهاي وسائل نقليه قرار دارد. لايه رويه در راههاي با آمد و شد زياد از مصالح مرغوب نظير بتن آسفالتي يا بتن سيماني ساخته مي‌شود. در راههاي با آمد و شد متوسط گاهي از رويه‌هاي آسفالت مخلوط در محل و يا رويه‌هاي آسفالت سطحي استفاده مي‌شود. راههاي با آمد و شد كم نظير راههاي روستائي و راههاي فرعي ممكن است از رويه‌هاي شني كه عمر چنداني ندارند ساخته شوند.رويه‌هاي آسفالتي با ضخامت بيش از حدود 5 سانتي متر معمولاً در دو لايه ساخته مي‌شوند. لايه زيرين كه به لايه آستر موسوم است درصد قير كمتري از لايه روئي كه لايه رويه (توپكا) ناميده مي‌شود دارد. بين لايه‌هاي آستر و رويه بتن آسفالتي از يك لايه اندود قيري كه به اندود سطحي موسوم است استفاده مي‌شود. هدف از بكار بردن اندود سطحي ايجاد چسبندگي و پيوستگي بين دو لايه آسفالتي است. بين لايه‌هاي رويه آسفالتي و اساس غير آسفالتي (شن و ماسه‌اي و يا سنگ شكسته) از يك لايه اندود قيري كه به اندود نفوذي موسوم است استفاده مي‌شود. هدف از بكار بردن اندود نفوذي ايجاد چسبندگي و پيوستگي بين لايه آسفالتي با يك لايه غير آسفالتي است. مزيت ديگر استفاده از اندود نفوذي غير قابل نفوذ كردن اساس غير آسفالتي در برابر آب است.انواع روسازي‌هاروسازي‌ها داراي انواع مختلف هستند كه از نقطه نظر نحوه گسترش تنش در آنها و نحوه تحمل بارهاي وارد آنها را مي‌توان به دو دسته كلي روسازي‌هاي انعطاف پذير كه شامل انواع روسازي‌هاي سخت تقسيم كرد. روسازي‌هاي انعطاف پذير كه شامل انواع روسازي‌هاي آسفالتي و شني مي‌باشند، روسازي‌هائي هستند كه در آنها از لايه‌هاي باسختي (ضريب ارتجاعي) كم استفاده مي‌شود. اين نوع روسازي‌ها بارهاي خارجي را بدون گسترش زياد و در يك سطح نسبتاً كوچك به خاك بستر روسازي منتقل مي‌كنند. در مورد روسازي‌هاي قابل انعطاف، خاك بستر نقش فوق العاده مهمي را در طرح روسازي بازي مي‌كند و از اين نظر بررسي و مطالعه خاك بستر روسازي بايد با دقت بيشتري انجام شود.روسازي‌هاي سخت كه شامل روسازي‌هاي بتني هستند، روسازيهائي مي‌باشند كه در آنها از يك يا چند لايه با سختي زياد استفاده مي‌شود. اين نوع روسازي‌ها بارهاي خارجي را بدون تغيير شكل زياد بتني در يك سطح نسبتاً وسيع به خاك بستر روسازي منتقل مي‌نمايند.با توجه به مطالب بالا و به منظور تحليل تنش‌ها و تغيير شكل‌هاي نسبي در روسازي‌هاي انعطاف پذير، در طرح و محاسبه اين نوع روسازي‌ها بصورت يك سيستم چند لايه‌اي نيمه بينهايت در نظر گرفته شده و مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در حالي كه روسازي‌هاي سخت بر اساس فرضيات مربوط به خمش صفحات واقع بر روي پي‌هاي ارتجاعي مورد بررسي قرار گرفته و تنش‌ها و تغيير شكل‌هاي نسبي در آنها تعيين مي‌شود.در ايران به دليل آن كه قير بمقدار فراوان موجود بوده و سيمان بمقدار زياد توليد نمي‌شود براي روسازي راهها از مصالح قيري استفاده مي‌شود. در حال حاضر متجاوز از 000/15 كيلومتر از راههاي ايران داراي رويه آسفالتي بوده و متجاوز از 000/36 كيلومتر از راههاي غير آسفالتي (شني و خاكي) هستند.يكي از مهمترين عواملي كه در طرح روسازيها بخصوص روسازيهاي انعطاف پذير تأثير دارد و بايد دقيقاً مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد خصوصيات و مشخصات خاك بستر روسازي است و اين امر از آن جهت اهميت دارد كه در حقيقت اين خاك بستر روسازي است كه نهايتاً بايد تحمل كليه بارهاي وارد بر روسازي را بنمايد. خاك بستر روسازي بايد از لحاظ مقاومت و قابليت تراكم مورد بررسي قرار گيرد تا رفتار و عملكرد روسازي در كوتاه مدت و دراز مدت مشخص شود.مقاومت و قابليت تراكم خاك خود بستگي به ساير مشخصات اصلي خاك از قبيل : جنس، ميزان رطوبت، دانه بندي، خاصيت خميري، وزن مخصوص و غيره دارد كه اين مشخصات بايد ابتدا مورد مطالعه قرار گيرند تا تأثير آنها بر روي مشخصات خاك مشخص شود. همواره قبل از اقدام به طرح روسازي بايد از خاك بستر معمولاً نبايد محدود به آزمايشگاهي قرار گيرند. مطالعه و بررسي خاك بستر معمولاً نبايد محدود به آزمايشگاه بلكه اين بررسي‌ها در محل نيز بايد انجام شود. هرگاه پس از انجام اين مطالعات معلوم شد كه اطلاعات كافي در مورد خاك بستر مورد نظر بدست آمده است مي‌توان اقدام به طرح روسازي نمود.

روش اشتو براي رده بندي خاكهاروش اشتو براي رده بندي خاكها يكي از متداولترين روشهاي رده بندي خاك است و صرفاً براي راهسازي بكار مي‌رود. اين روش بر اساس نتايج تجربي حاصل از تأثير جنس خاكها بر عملكرد روسازي استوار است. در روش اشتو خاكها به هشت گروه اصلي تقسيم مي‌شوند. اين تقسيم بندي بر اساس ظرفيت باربري و ساير مشخصات خاكها استوار است. هشت گروه اصلي به اسامي : 1 A، 2 A، 3 A ، 4 A، 5 A ، 6 A، 7 A ، 8 A نام گذاري شده‌اند. در راهسازي خاكهاي 1 A مرغوبترين خاكها هستند. با افزايش شماره رده خاك از مرغوبيت خاك كاسته مي‌شود، بطوريكه خاكهاي 8 A نامناسب‌ترين خاكها هستند و بهيچ وجه نبايد در راهسازي مورد استفاده قرار گيرند.

تراكم خاك و روشهاي كنترل آنخاكها اصولاً مصالح تراكم پذيري هستند و در اثر بارگذاري از حجم فضائي آنها كاسته مي‌شود. علت اين كاهش حجم وجود فضائي است كه توسط هوا در بين ذرات جامد خاك اشغال شده است. هر گاه روسازي راهي بر روي بستري ساخته شود كه خاك آن تراكم پذير است، اين خاك در اثر آمد و شد وسايل نقليه متراكم تر شده و موجب نشت و خرابي روسازي مي‌شود.براي اجتناب از اين گونه خرابي‌ها بايد خاك بستر روسازي كوبيده و متراكم شود. كوبيدن و متراكم کردن خاکها توسط غلتک زدن انجام می‌شود. براي تعيين ميزان تراكم خاك قبل از و بعد از كوبيده شدن بايد وزن مخصوص خشك آن را اندازه گيري كرد و با حداكثر وزن مخصوص خشك آن را اندازه گيري كرد و با حداكثر وزن مخصوص آزمايشگاهي آن خاك مقايسه نمود. طبق تعريف درصد تراكم يك خاك


پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - انواع غلتک ها در راهسازی
پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - انواع غلتک ها در راهسازی
در این پروژهدر 41 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق شرح زیر ارایه شده است: 1- تراکم 2- ماشین آلات تراکم- غلتک راه سازی 3- مشخصات فنی، قدرت و ظ
بررسی رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی مهندسی نخ پن
بررسی رابطه بین خواص مهم كیفی نخ پنبه كارد شده، عیوب نخ و خواص كیی الیاف اندازه گیری شده (HVI) با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی (بررسی مهندسی نخ پن
مقدمه به كارد شده با استفاده از آنالیز كامل رگرسیونی) خلاصه: هدف اصلی در این مقاله به دست اوردن معادله بهینه بین خواص مهم كیفی نخ با عیوب نخ و خواص الیاف در نخ
معرفی روشهای لایه نشانی، خواص و کاربردهای لایه های نازک
معرفی روشهای لایه نشانی، خواص و کاربردهای لایه های نازک
مقدمه ای کامل و جامع و بسیار مناسب برای پایان نامه های رشته فیزیک، نانوفیزیک، مهندسی مواد و ... حاصل از ترجمه مقالات ISI با 14 رفرنس معتبر - 22 صفحه فایل word ب
پاورپوینت آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی فصل دوم خواص فیزیکی
پاورپوینت آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی فصل دوم خواص فیزیکی
دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات30حجم3316/360 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل دانلود جهت رشته کشاورزی و زراعت در قالب ۳۰ اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل
تحقیق ساخت ماده مرکب به روش ريخته گري در قالب فلزي و بررسی تأثير دو فاکتور مختلف بر روي خواص مکانيکي
تحقیق ساخت ماده مرکب به روش ريخته گري در قالب فلزي و بررسی تأثير دو فاکتور مختلف بر روي خواص مکانيکي
دانلود تحقیق با موضوع ساخت ماده مرکب به روش ريخته گري در قالب فلزي و بررسی تأثير دو فاکتور مختلف بر روي خواص مکانيکي ، در قالب word و در 122 صفحه، قابل ویرایش،
ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف ( یک درصد وزنی تقویت کننده و سرعت هم زدن مخلوط مذاب) بر روی خواص مکانیکی ا
ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف ( یک درصد وزنی تقویت کننده و سرعت هم زدن مخلوط مذاب) بر روی خواص مکانیکی ا
مواد مرکب به خاطر داشتن وزن سبک ، همچنین حجمی مساوی با حجم آلیاژهای دیگر و خواص مکانیکی منحصر به فردی که ارائه می کنند در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفت
معرفی نانوسیال، ویژگی‌ها و روابط حاکم بر خواص آنها
معرفی نانوسیال، ویژگی‌ها و روابط حاکم بر خواص آنها
هدف از این پایان نامه، می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات27حجم0/157 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته مکانیک معرفی نانوسیال، ویژگیها و
مقاله بررسی پوشش‌های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روش‌های اندازه‌گیری
مقاله بررسی پوشش‌های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روش‌های اندازه‌گیری
مقاله بررسی پوششهای لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روشهای اندازهگیری در 30 صفحه ورد قابل ویرایش خواص مكانیكی لایه ها تركیب عمومی (طرح عمومی) رفتار مكانیكی لای
پروژه بررسی کامل نحوه راهسازی
پروژه بررسی کامل نحوه راهسازی
قسمتی از متن: بسیاری از روش ها در طی قرون متمادی برای جلوگیری از شستن راه توسط جریان آب،باتلاقی شدن راه و کاهش گرد و خاک در طول مسیرابداع شده است.از جمله ی این

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa