پلاسفا | plusfa

فقر و راه های کاهش و مبارزه با فقر و استراتژي فقر زدايي

فهرست عنوان مقدمه ابعاد مفهومي ونظري فقر تجريه وتحليل فقر كاهش فقر سياستهاي كاهش فقر هزينه هاي عمومي وكاهش فقر شاخصهاي فقر در مناطق روستايي در سطح ملي شاخصهاي ف

3,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

فقر و راه های کاهش و مبارزه با فقر و استراتژي فقر زدايي
 

توضیحات >>

فهرست عنوانمقدمهابعاد مفهومي ونظري فقرتجريه وتحليل فقركاهش فقرسياستهاي كاهش فقرهزينه هاي عمومي وكاهش فقرشاخصهاي فقر در مناطق روستايي در سطح مليشاخصهاي فقر روستايي در سطح خانوارشاخصهاي جديد دراندازه گيري فقراستراتژي فقر زدايي

مقدمهفقر حيات اجتماعي را به مخاطره مي افكند و كرامت انساني را تهديد مي كند. در روايات اسلامي، نگراني پيشوايان دين با اين ممضون بيان شده كه بعيد نيست كه فقر به كفر بيانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با اين پديده مواجه است و در حالي كه هدف اصلي جامعه بشري، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادي و به همراه آن فقر فرهنگي افراد را در برابر يكديگر يا در برابر يك نظام و يا حتي ملت‌ها را در مقايسه با ساير ملت ها به ذلت مي كشاند.بحث درباره فقر به شكل جدي يكصد سال پيش توسط رونتري مطرح شد كه بيشتر به نيازهاي غذايي و ساير نيازهاي اوليه اشاره داشت. در دهه 60 سطح درآمد موضوع محوري بحث فقر و به تدريج با تكامل مفاهيم مربوط به آن، نهايتاً به بحث فقر انساني و فقر قابليتي در سال هاي اخير منتهي شده است. در واقع، طي دهه هاي گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه هاي توسعه كشورهاي مختلف قرار داشته و موفقيت هاي قابل ملاحظه اي نيز به دست آورده است.در ايرن نيز موضوع فقر و مبارزه با آن سابقه اي طولاني دارد، در گذشته مقابله با اين پديده شوم به صورت سنتي و خودجوش و بر اساس تعاليم انساني صورت مي گرفته است. مروري بر تاريخ اجتماعي و فرهنگ كشور نشان مي دهد كه همواره جوامع محلي در ميان خود تشكل هايي را داشته اند تا بتوانند نيازهاي افراد تنگدست منطقه خود را رفع كنند. اما با گذشت زمان و تكامل ساختارهاي اقتصادي اجتماعي معرفي نظام‌هاي پيچيده تر حمايتي براي شناسايي و ارايه خدمات به جوامع آسيب پذير وظيفه انكارناپذير دولت ها تلقي شد.با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 اقدامات رشد اقتصادي فراگير همراه عدالت اجتماعي آغاز شد و بر آن اساس علاوه بر تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه پنج ساله، برخي اقدامات حمايتي ديگر در مقابل با فقر نيز به طور ويژه طراحي شد و به اجرا در آمد. حاصل اين اقدامات، توسعه گسترده خدمات و زيربناهاي توسعه از يك سو و برخورداري بخش وسيعي از نيازمندان و محرومان جامعه از خدمات حمايتي، از سوي ديگر بود. به بيان بهتر، طي بيست و پنج سال اخير، امكانات آموزش و بهداشت، آب آشاميدني، برق و ارتباطات (مخابراتي و حمل و نقل) در سطح كشور و به ويژه براي روستاها به طور قابل ملاحظه اي تأمين شده و نيز تعميم و گسترش خدمات بيمه درماني و ايجاد زيرساخت هاي مناسب شهري همراه با اجراي برنامه هاي حمايت از گروه هاي اجتماعي نظير معلولان، زنان سرپرست خانوار و … از مهم ترين اقدامات فقرزدايي در سطح ملي بوده اند.ابعاد مفهومي و نظري فقرفقر به معناي عدم برخورداري از حداقل امكانات معيشتي مي باشد. امكانات معيشتي ابعاد مختلف نيازهاي اساسي از قبيل نياز به غذا، بهداشت و درمان، مسكن، آموزش و پرورش، سوخت و … را در بر مي گيرد هر خانواده اي كه در تأمين هر يك از اين نيازها در حد كفايت ناتوان باشد مي توان آن خانواده را فقير دانست.فقر نسبي به عنوان ناتواني در احراز آن سطح از معيشت كه در جامعه كنوني آن را لازم يا مطلوب تشخيص داده مي شود.شكاف فقر: شكاف فقر شاخصي براي اندازه گيري شدت يا عمق فقر است و به لحاظ مفهومي مترادف با انحراف درآمد افراد فقير از خط فقر تلقي مي شود.تجزيه و تحليل فقربراي تجزيه و تحليل فقر ابتدا بايد مواردي مورد بررسي قرار گيرد از جمله:1 خطوط فقر:ابزاري است براي تجزيه و تحليل پديده فقر و طرح ريزي سياستهاي مربوط به آن در جهت كاهش فقر در ترسيم خط فقط هدف تعيين سطحي از درآمد(مصرف) است كه براي خريد حداقل استاندارد تغذيه و ساير مايحتاج كافي است و يكي از رايج ترين شيوه هاي مشخص كردن خط فقط مطلق است كه عبارتست از تعيين دريافت حداقل كالري و پس از آن يافتن سطحي از هزينه يا درآمد كه شخصي در آن رده در آمدي يا هزينه اي آن مقدار كالري را دريافت كند روش ديگر كه استفاده مي توان كرد ابتدا حداقل هزينه يك بسته غذايي را كه كالري زاست تعيين و سپس آن را بر سهم مواد غذايي از كل هزينه خانوارهايي كه فقير تشخيص داده شده‌اند تقسيم كنيم.فقر نسبي مقايسه موقعيت فرد يا خانوار با درآمد متوسط در سطح كشور2 طرح اجمالي فقر، كه با استفاده از اطلاعات قبلي در باب منابع درآمد، الگوي مصرف، فعاليتهاي اقتصادي و شرايط زندگي و معيشتي مردم فقير طرح ريزي مي شود و در واقع دنبال اين سؤال است كه خط فقر چيست؟ چه تعداد مردم فقير و بسيار فقير هستند، شكاف يا فاصله تا چه اندازه بزرگ است؟ فقر به طور عمده روستايي است يا شهري و …طرح اجمالي فقر در واقع عكس فوري از فقر استاطلاعات لازم براي طرح اجمالي فقر را مي توان از طريق:الف بررسيهاي آماري خانوار كه در گزارشهاي قبلي موجود است مثل اطلاعات درباره فرد، خانواده، سطح تحصيلات، سلامت، تغذيه و …ب بررسيهاي آماري جامعه: تعدادي از استانداردهاي زندگي به تسهيلاتي مربوط مي شود كه از طرف جامعه تأمين گردد و به خانوار خاصي ارتباط ندارد مثل بازار كار و كالاهايي كه توسط فقرا توليد يا مصرف مي گردد و همچنين استفاده از مهمترين تسهيلات زيربنايي اجتماعي و اقتصاديج رهيافت گزينشي، اگر اطلاعات قبلي در دست نباشد از يك سري اطلاعات كه قابل دسترسي است استفاده مي كنيم اما نتايج چندان دقيق نيست.د شاخصهاي اجتماعي: آمار و اطلاعات وزارتخانه هاي مختلف سازمانهاي ملل و …طرح اجمالي فقر علاوه بر متغيرهاي فردي و خانوار شامل شاخصهايي از دستيابي به خدمات اجتماعي مثل بهداشت و سلامت و آموزش و حمل و نقل نيز مي شود.3 شاخصهاي فقر:شاخصهاي فقر مي تواند براي اجرا يا ادامه تجزيه و تحليل سياستها و برنامه هاي كشور رهنمود لازم را ارائه دهد اين شاخصها شامل:الف شاخصهاي درآمد:كه از مكمل هاي اطلاعات در طرح اجمالي بدست مي آيد و سطح زندگي گروههاي فقير شهري و روستايي را مشخص مي كند و در اين شاخص شرايط تجاري روستايي يعني اينكه چه كساني در روستا بيشترين درآمد را دارند و ميزان دستمزد كارگران غير ماهر و نحوه گذراندن معيشت آنها چگونه است و اينكه شاخص قيمت هاي مصرف كننده براي افراد كم در آمد مشخص كننده وضعيت فقر مي باشد.بسا شاخص هاي اجتماعي: بسياري از شاخصهاي اجتماعي نشان دهنده ميزان متوسط در سطح كشور است مثل سهم توليد ناخالص داخلي در هزينه هاي عمومي بخش اجتماعي چنانچه هزينه هاي بخش اجتماعي به طوري باشد كه مورد استفده فقرا قرار بگيرد و مي تواند از شاخصهاي مهم فقر به شمار آيد و شاخص ديگر در اين بخش «خالص اسم نويسي در دبستان» و «كودكان در توسعه» كه وضعيت سلامت و تغذيه و ميزان مرگ و مير اطفال زير 5 سال و واكسيناسيون و سوء تغذيه اطفال مورد بررسي قرار مي گيرد و «زنان در توسعه» كه تفاوت اميد به زندگي در بين مردان و زنان به هنگام تولد و ميزان باروري و مرگ و مير مادران مورد بررسي قرار گيرد و براساس گزارش توسعه هزاره جمهوري اسلامي ايران:
راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول
پروژه استراتژي سه جانبه ؛يك روش جديد براي تدوين استراتژي
پروژه استراتژي سه جانبه ؛يك روش جديد براي تدوين استراتژي
: چكيده مديران، مشاوران و كارشناسان برنامه ريز، همواره در جست وجوي روشهاي موثرتري براي تدوين استراتژي هستند. روشهايي كه در صورت به كارگيري، نتايج بهتر و ملموس ت
پاورپوینت استراتژي هاي تحول در سطح كلان (استراتژي هاي تحول مبتني بر برنامه)
پاورپوینت استراتژي هاي تحول در سطح كلان (استراتژي هاي تحول مبتني بر برنامه)
دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژي هاي تحول در سطح كلان (استراتژي هاي تحول مبتني بر برنامه)، در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تحول هاي بنيادي سازم
تحقیق استراتژي سه جانبه، يك روش جديد براي تدوين استراتژي
تحقیق استراتژي سه جانبه، يك روش جديد براي تدوين استراتژي
دانلود ، در قالب word قابل ویرایش و در 20 صفحه. بخشی از متن تحقیق: چكيده مديران، مشاوران و كارشناسان برنامه ريز، همواره در جست وجوي روشهاي موثرتري براي تدوين اس
پاورپوینت حساسيت زدايي از طريق حركات چشم
پاورپوینت حساسيت زدايي از طريق حركات چشم
دانلود پاورپوینت با موضوع حساسيت زدايي از طريق حركات چشم ، با فرمت ppt و در 22 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مج
تحقیق در مورد بيابان زدايي
تحقیق در مورد بيابان زدايي
قسمتی از متن: تعاریف بیابان : 1- بیابان یکی از اکوسیستم‌های اصلی خشکی است که از زمینهای بوته‌زاری تشکیل شده است که در آنها گیاهان بسیار پراکنده‌اند و به‌وسیله خ
پاورپوینت حساسيت زدايي حركات چشم و پردازش مجدد و استرس
پاورپوینت حساسيت زدايي حركات چشم و پردازش مجدد و استرس
دانلود پاورپوینت با موضوع حساسيت زدايي حركات چشم و پردازش مجدد و استرس ، با فرمت ppt و در 34 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : تاريخچه روش EMDR بيش از 15 س
مقاله بهبود فرآيند فسفر زدايي از مذاب آهن اسفنجي با فسفر بالا
مقاله بهبود فرآيند فسفر زدايي از مذاب آهن اسفنجي با فسفر بالا
: در این فایل بهبود فرآيند فسفر زدايي از مذاب آهن اسفنجي با فسفر بالا مورد بررسی قرار گرفته است درخواست عمومي جهت توليد فولادهاي با كيفيت بالا در كوره هاي قوس ا
پاورپوینت ذرات نانو و نانوفناوري در نمک زدايي
پاورپوینت ذرات نانو و نانوفناوري در نمک زدايي
دانلود پاورپوینت با موضوع ذرات نانو و نانوفناوري در نمک زدايي ،در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: معضلات آب در سطح جهان کاربردهاي نانوفناوري فرآينده

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa