پلاسفا | plusfa

پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد

عناوين بخشهاي مختلف پروژه بخش اول نگاهي اجمالي به استان لرستان وشهرستان بروجرد بخش دوم بررسي خصوصيات اقليمي استان وشهرستان بروجرد و وضعيت اجتماعي آن بخش سوم مير

5,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد
 

توضیحات >>


 • عناوين بخشهاي مختلف پروژه

 • بخش اول نگاهي اجمالي به استان لرستان وشهرستان بروجرد

 • بخش دوم بررسي خصوصيات اقليمي استان وشهرستان بروجرد

  • و وضعيت اجتماعي آن • بخش سوم ميراث فرهنگي وآثارتاريخي بروجرد

 • بخش چهارم معرفي بنا

 • بخش پنجم مرمت

 • بخش ششم نقشه ها
 • بخش اول

 • نگاهي اجمالي به استان لرستان وشهرستان بروجرد

 • جغرافياي سياسي وموقعيت جغرافيايي اجتماعي

 • ( 1 ـ 1 ) موقعيت عمومي استان لرستان

 • ( 1 ـ 2 ) موقعيت شهرستان بروجرد

 • ( 1 ـ 3 ) جغرافياي تار يخي استان و وجه تسميه بروجردوبانيان آن

 • ( 1 ـ 4) وضعيت اقتصادي

 • ( 1 ـ 5)انديشمندان بروجرد
 • بخش دوم بررسي خصوصيات اقليمي استان وشهرستان بروجرد

 • ( 2 ـ 1 ) اوضاع اقليمي استان لرستان

 • ( 2 ـ 2 ) اوضاع اقليمي شهرستان بروجرد

 • ( 2 ـ 3 ) توصيف آب وهواي بروجرد

 • ( 2 ـ 4 ) باران

 • ( 2 ـ 5 ) باد

 • ( 2 ـ 6 ) درجه حرارت

 • ( 2 ـ 7 ) تحولات جوي

 • ( 2 ـ 8 ) اصولي اجرايي وعملي طراحي دراين اقليم
 • بخش سوم ميراث فرهنگي وآثارتاريخي بروجرد

  • ( 3 ـ 1 ) ميراث فرهنگي وآثارتاريخي شهرستان بروجرد

  • ( 3 ـ 2 ) بررسي معماري بومي بروجرد

  • ( 3 ـ 3 ) معرفي ميراث فرهنگي وآثارتاريخي بروجرد


 • دوره اوليه مسجد ، تاقبل ازآل بويه كه ازنوع مساجد ستوندارقرون اوليه اسلام مي باشد.

 • دوره آل بويه كه همزمان بااضافه شدن گنبدمنفرددرخارج ازمحدوده مسجدوقت بوده ، همانندمسجدجامع اصفهان واضافه شدن گنبدهاي نظام الملك وتاج الملك به آن.

 • دوره سلجوقيان ، كه اين دوره خودبه چنددوره متفاوت تقسيم مي شود‌.

 • دوره فترت ياتخريب بنا ( مقارن باقرن هشتم )

 • دوره ايلخانيان يادوره بازسازي مجددشهر

 • دوره گوركانيان كه دراين زمان بخش عمده اي به بنا اضافه وتقريباً تغييريافته است.

 • دوره صفويه ، كه مشتمل برقرون دهم ويازدهم مي گردد.

 • دوره زنديه وقاجاركه تغييراتي اساسي ازنظرفرم ساختمان درمسجدايجادگرديده است.

 • دوره معاصر

 • اين بنايكي ازشاخص ترين بناهاي اسلامي درايران است وسابقه حاكم نشيني بودن بروجرددردوره اسلام حداقل معادل باقدمت مسجدجامع يعني متجاوزازهزارسال مي باشد. ازطرفي باعنايت به سوابق تاريخي منطقه وبادرنظرگرفتن شرايط احداث شهرهادرطول تاريخ ، شهري بااين عظمت نمي تواندبدون سابقه قبلي بعدازاسلام احداث شده باشد. بلكه بطورقطع ويقين سابقه اي طولاني درادوارقبل ازاسلام هم داشته است.

 • مساحت كل بناحدود 3300 مترمربع وزيربناي آن 2000 مترمربع مي باشد.

 • مسجدامام ( مسجدسلطاني )

 • ازبناهاي بسيارمهم بروجرد، مسجدسلطاني است كه درمركزشهرقرارگرفته وداراي سه درخروجي است.

 • اين مسجد، درزيبايي گوي سبقت راازبسياري به كاشيهاي خشتي وكتيبه هاي فراوان مي باشدكه به ترتيب تاريخ سال 1209 ، 1248 ، 1291 ، 1296 هجري دركتيبه والواح وسردرآن خوانده مي شود. درطبقه فوقاني اين مسجددرسه طرف غربي وشرقي وشمالي چندحجره بنا شده كه مخصوص طلاب علوم دينيه است.


 • مساحت تقريبي مسجد در حدود 3000متر مربع است که حدود 644متر مربعآن را صحن حياط تشکيل ميدهد وداراي سه شبستان ويک گنبد يک ايوان ويک وضو خانه است

 • ساختمان ايوان ومناره هاي طرفين آن وهمچنين شبستانهاي شرقي وغربي ومغازهها از الحاقات گنبد اصلي بشمار مي آيند. بر حسب مدارکي که تاکنون بدست آمده قديمي ترين قسمت مجموعه ساختمان گنبد اصلي است که در بين الحاقات دورههاي بعد محصور شده است ودلايلي در دست است که نماهاي مختلف بنا بويژه نماي جنوبي آنرا نمي توان شاهدي بر اصالت بنا وحيات اوليه آن بشمار آورد ..

 • در اين مرحله از بررسي شناسايي مشخصات عمومي ساختمان گنبد زمينه اصلي مطالعات را تشکيل مي دهد .ودر آغاز به منظور آشنايي اوليه با اين بنا مروري بر عوامل متشکله ساختمان گنبد و


 • ساختمان مسجد دردوره سلجوقيان

 • در این دوره ساختتمان مسجد فقط شامل گنبد خانه بوده است و در دوره ها بعد چنانکه اشاره خواهد شد الحاقات بعدی به آن اضافه خوااهد شد.و کتیبه بالای محراب مر بوط به آن دوران می باشد.

 • دوره تيموريان

 • در اين دوره بر اثر زلزله گنبد تخريب گرديده است(در تاريخ الجاتو 715 ه.ق) احتمالا از اين زمان تا دوره شاهرخ تيموري (850 805 ه.ق)ديگر مسجد را تعميير نکردهاند.

 • در زمان شاهرخ تيموري تعمييرات بسيار بسيار عظيمي در مسجد صورت ميگيرد واغلب قسمتهايباز سازي ميشود کف گنبد را حدود 2متر بالا ميآورند وارتفاع آن راحدود 5تا 4متر پايين ميبرند و گنبد را نيز کوچکتر ميسازند وارتفاع گنبد به حدود 18 متر ميرسد .تا اين دوره گنبد بناي اصلي مسجد بوده است در اين دوره شبستانهاي شرقي و غربي وشبستانهاي شمالي به بناي مسجد اظافه شده است. وورودي اصلي مسجد هم ورودي غربي بوده است.


 • ورودي

 • مسجد جامع داراي دو ورودي يکي در شرق وديگري در غرب مجموعه مي باشد که ابتدا ورودي شرقي آن را بررسي مي کنيم

 • ورودي شرقي در فاصله کمي از خيابان جعفري واقع شده واز طريق معبر عريضي به هشتي ورودي وحياط مرکزي راه پيدا مي کند. هشتي ورودي شرقي از گوشه جنوب شرقي ياط به آن راه پيدا مکند که در مجاورت آن بناي يک مقبره ديده مي شود .


 • وروي غربي

 • ورودي غربي در کوچه مسجد جامع منشعب از خيابان جعفري قرار دارد.اين ورودي از لحاظ دسترسي به ساختمان شکيل وضوخانه که ورودي آن در سمت ديگر اين معبرداراي اهميت خاصي ميباشد.

 • ورودي غربي ورودي غربي از گوشه شمال غربي و از طريق يک هشتي ديگر و مشابه هشتي ورودي شرقي دسترسي به حياط را ممکن مي سازد وداراي خواجه نشين است که در مجاورت جنو بي آن بتر تيب يک سقا خانه ويک حجره ويک حوضخانه واقع شده است .

مرمت ستونهاي آسيب ديده شبستان شماليآسيب تخريب ستونعلت آ سيب رطوبت صعوديطرح مرمت اجراي يکي از اصول زيربدليل رطوبت زياد ناشي از کف و نشت رطوبت از سقف در دوره هاي گذشته تعدادي از ستونهاي اين شبستان ريزش پيدا کردهاند که براي مرمت آنها بدين شکل عمل مي شود1_ابتدا بوسيله دستکهاي چوبي سقف و ستونها را مهار کرده
پاورپوینت بررسی مسجد جامع قرطبه، کوردبا - مسجد جامع سامرا، ابودلف -مسجد جامع قیروان
پاورپوینت بررسی مسجد جامع قرطبه، کوردبا - مسجد جامع سامرا، ابودلف -مسجد جامع قیروان
بخشی از مطلب مقدمه دین اسلام در همان سده های نخست با سرعتی بی سابقه از عربستان به سراسر خاورمیانه، دره سند و سراسر شمال آفریقا تا اقیانوس اطلس گسترش یافت.ماهیت
مقاله بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد
مقاله بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد
در 32 صفحه ورد قابل ویرایش تاریخچه مختصر مسجد جامع بروجرد شهرستان بروجرد كه در سی وسه درجه و پنجاه دقیقه عرض و چهل و هشت درجه و سی و شش دقیقه طول جغرافیایی قرار
پاورپوینت مسجد جامع فهرج يزد به همراه مسجد جامع فهرج، قدیمی ترین مسجد ایران
پاورپوینت مسجد جامع فهرج يزد به همراه مسجد جامع فهرج، قدیمی ترین مسجد ایران
دانلود پاورپوینت در مورد مسجد جامع فهرج يزد، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش. به همراه: دانلود تحقیق در مورد مسجد جامع فهرج، قدیمی ترین مسجد ایران، در ق
دانلود پاورپوینت مقایسه بنای قدیمی با بنای جدید
دانلود پاورپوینت مقایسه بنای قدیمی با بنای جدید
مشخصات فایل تعداد صفحات21حجم1241/890 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت مقایسه بنای قدیمی با بنای جدید در قالب 21 اسلاید و با فرمت pptx ب
فایل اتوکدی مسجد امام تهران (مسجد سلطانی، مسجد شاه)
فایل اتوکدی مسجد امام تهران (مسجد سلطانی، مسجد شاه)
دانلود فایل اتوکدی مسجد امام تهران (مسجد سلطانی، مسجد شاه)، در قالب dwg و قابل ویرایش. توضیحات: این فایل شامل پلان و 3 نما و برش می باشد.
پاورپوینت آشنایی با مرمت بنای مسجد جامع ارومیه
پاورپوینت آشنایی با مرمت بنای مسجد جامع ارومیه
دانلود ، با فرمت ppt و در 33 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: شهرستان ارومیه اُرومیّه یکی از کلان‌شهرهای ایران، مرکز استان آذربایجان غربی و شهرستان ار
پاورپوینت مسجد جامع یزد و ورد مسجد جامع یزد و گشتالت
پاورپوینت مسجد جامع یزد و ورد مسجد جامع یزد و گشتالت
این پاورپوینت زیبا را دریافت کنید و مطالبی به آن اضافه یا کم کنید و استایل یا رنگ و افکت های دلخواه خود را روی آنها اعمال کنید و نام خود را وارد کنید و با خیالی
بررسی نقوش و معماری مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله
بررسی نقوش و معماری مسجد کبود و مسجد شیخ لطف الله
هدف از این پژوهش بررسی نقوش و معماری مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات97حجم0/424 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کام
پروژه برداشت از بنای تاریخی مسجد و مدرسه سپهسالار
پروژه برداشت از بنای تاریخی مسجد و مدرسه سپهسالار
دانلود پروژه برداشت از بنای تاریخی مسجد و مدرسه سپهسالار، در قالب فایل های اتوکد پلان و ستون های مسجد و پکیج عکس های برداشت شده از مسجد، ترسیمات و اجزای مختلف آ

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa