پلاسفا | plusfa

دانلود طرح توجیهی: تولید انواع قالب صنایع پلاستیک و کفش

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح بررسی ابعاد مختلف طرح معرفی محصول مالی منابع انسانی فضا و دارای فرمت pdf می باشد مفصل و با تمام جزئیات بسیار ک

3,000

قیمت

آنسل

فروشگاه

دانلود طرح توجیهی: تولید انواع قالب صنایع پلاستیک و کفش
 

توضیحات >>

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرحبررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول مالی منابع انسانی فضا و ...)دارای فرمت pdf می باشد.مفصل و با تمام جزئیات بسیار کامل و مرتبمناسب برای شروع یک کسب و کارمناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسینگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند.طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و ... بیان خواهد شد.

فهرست مطالب:١ معرفی محصول ... ١١.١ انواع رو شهای قالبگیری . ١١.١.١ قالبگیری فشاری ... ١١.١.٢ قالبگیری انتقالی .... ٢١.١.٣ قالبگیری تزریقی . ٣١.١.۴ قالبگیری بادی . ۵١.١.۵ سایر رو شهای مهم قالبگیری ۵١.٢ فرآیند قالبگیری تزریقی .۵١.٣ ساختمان عمومی قال بهای تزریق ... ٧١.٣.١ قالب . ٧١.٣.٢ اندازه قالب ... ١٣١.٣.٣ جنس قالب ١٣١.۴ صنعت قالبسازی ..١۴١.۵ قالبسازی در صنعت کفش ..١٧١.۶ نام و کد آیسیک محصول ...١٨١.٧ شماره تعرفه گمرکی١٨١.٨ شرایط واردات١٩١.٩ بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بی نالمللی) ....١٩١.١٠ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی وجهانی محصول ... ٢٠١.١٠.١ قیمت داخلی...... ٢٠١.١٠.٢ قیمت جهانی. ٢٠١.١١ توضیح موارد مصرف و کاربرد ...٢١١.١٢ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرفمحصول ٢٢١.١٣ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز٢٢١.١۴ کشورهای عمده تولیدکننده و مصر فکنندهمحصول٢٣١.١۴.١ شرک تهای داخلی عمده تولیدکننده محصول ٢٣١.١۵ شرایط صادرات ....٢۴٢ شناسایی و انداز هگیری هزینه و فایده . ٢۴وضعیت عرضه و تقاضا ... ٢۴٣.١ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال٢۵ ٨٩٣.٢ بررسی روند مصرف ازآغاز برنامه .٢٨٣.٣ بررس ی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پای ان سال٨٩ و امکان توسعهآن.....٢٨....٣.۴ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامهپنجم ٢٩۴ برر س ی ا جمال ی تکنو لوژ ی و رو ش ها ی تول ی د و عر ضه مح صول درکشور و مقایسه آن با دیگرکشورها.…٣٠٣١ (PLANNING) ۴.١ نقش هکشی و طراحی۴.٢ فرآیند ساخت قالب .٣١۵ تعیی ن نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یها ی مرسوم (به شکل اجمال ی)در فرآیند تولیدمح صول .....٣٢.۶ برر س ی و تع یی ن حداقل ظرف ی ت اقت صاد ی شامل برآورد ح جمسرما ی ه گذار ی ثا بت به تفک ی ک ر ی الی و ارزی ( با ا ستفاده از اطلا عاتو اینترنت و بانک ها ی اطلاعات ی UNIDO ، واحدهای موجود، در دست اجراجهانی، شرک تهای فروشنده تکنولوژی و تجهیزات و ...) . ٣٢۶.١ میزان محصولات تولیدی و درآمد حاصل از فروش: . ٣٢۶.٢ هزین ههای سرمای های ..٣٣۶.٢.١ زمین .... ٣٣۶.٢.٢ محوط هسازی ٣٣۶.٢.٣ ساختما نسازی ... ٣٣۶.٢.۴ ماشی نآلات و تجهیزات .... ٣٣۶.٢.۵ تأسیسات عمومی با مشخصات فنی . ٣۴۶.٢.۶ وسایل نقلیه ... ٣۴۶.٣ برآورد سرمایه ثابت ....٣۵۶.٣.١ هزین ههای سرمای های .... ٣۵۶.٣.٢ هزین ههای پیش از بهر هبرداری . ٣۵۶.٣.٣ سرمایه ثابت ... ٣۶۶.۴ هزین ههای تولید سالانه ... ٣۶۶.۴.١ مواد اولیه و بست هبندی ٣۶۶.۴.٢ هزین ههای آب، برق و سوخت مصرفی .. ٣٧۶.۴.٣ برآورد هزین ههای تعمیر و نگهداری .. ٣٧۶.۴.۴ برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی .. ٣٧۶.۴.۵ برآورد هزینه استهلاک ٣٨۶.۴.۶ مجموع هزین ههای تولید ٣٨۶.۵ برآورد سرمایه در گردش ....٣٩۶.۶ نحوه سرمای هگذاری . ٣٩۶.٧ قیمت فروش محصولات محصول و درآمد سالانه .٣٩۶.٨ سود (زیان) ناویژه۴٠۶.٩ محاسبه نقطه سر به سر ....۴٠٧ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تأم ین آن ازخارج ی ا داخل کشور، قیمت ارزی و ری الی آن و بررس ی تحولات اساس ی درروند تأمین اقلام مورد نیاز در گذشته وآینده……….………………………………………… ۴١٨ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح.……… .. ۴٢٩ بررسی تأثیرات زیست محیطی . ۴٢١٠ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال…… .... ۴٢١١ برر س ی و تع یی ن م ی زان تأم ین آب، برق، سوخت، امکا ناتمخابرات ی و ارتباط ی (راه را هآهن فرودگاه بندر و ...) و چگونگ یامکان تأمین آ نها در منطقه مناسب برای اجرایطرح.……….……………………………………… ۴٣١٢ وضعیت حمای تهای اقتصادی و بازرگانی.. ۴٣١٢.١ حمایت تعرفه گمرکی (محصولات و ماشین آلات) و مقایسه باتعرف ههای جهانی ۴٣١٢.٢ حمای تهای مالی (واحدهای موجود و طر حها)، بان کها، شرک تهایسرمای هگذار ... ۴٣١٢.٣ تجزیه و تحلیل و ارائه جم عبندی و پیشنهاد ایی در مورداحداث واحدهای جدید…… ۴۵١٢.۴ مشکلات موجود در این طرح۴۵١٢.۵ منابع . ۴۶فهرست جداول:جدول ١، کد آیس یک مرتبط با صنعت تولی د قالب صنا یع پلاست یک وکفش . ١٨جدول ٢، تعرفه گمرکی مربوط به قالب صنایع پلاستیک و کفش ... ١٩جدول ٣، خلاص های از فاکتورهای مالی و اقتصادی طرح.. ٢۴جدول ۴، آ مار واردات ا نواع قا لب صنا یع پلا ست یک و ک فش درسا لهای اخیر .... ٢۵جدول ۵، م ی زان واردات ا نواع قا لب صنا یع پلا ست یک و ک فش از٢۵ .... کشورهای مبدأ در سال ١٣٨٩جدول ۶، مجوز ها ی ا خذ شده برا ی وا حدها ی ف عال تول ی د قط عاتماشین آلات تزریق پلاستیک ... ٢۶جدول ٧، مجوز ها ی ا خذ شده برا ی وا حدها ی ف عال تول ی د قط عاتاستاندارد قالب .. ٢٧جدول ٨، مجوزها ی اخذ شده برا ی واحدها ی فعال انواع قال ب زن ی بهروش ماشی نکاری .... ٢٧جدول ٩، مجوزها ی اخذ شده برا ی واحدها ی فعال تولی د ماش ی نها یتزریق زیره کفش .. ٢٨جدول ١٠ ، آ مار صادرات ا نواع قا لب صنا یع پلا ست یک و ک فش درسا لهای اخیر .... ٢٩جدول ١١ ، می زان صادرات قالب صنا یع پلاست یک و کفش در سال ١٣٨٩٢٩ ...جدول ١٢ ، میزان محصولات تولیدی و درآمد حاصل از فروش .. ٣٢جدول ١٣ ، هزینه زمین .... ٣٣جدول ١۴ ، هزین ههای محوط هسازی ... ٣٣جدول ١۵ ، هزین ههای ساختمان سازی ... ٣٣جدول ١۶ ، هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات ٣٣جدول ١٧ ، هزینه تأسیسات عمومی ... ٣۴جدول ١٨ ، هزینه خرید وسایل نقلیه . ٣۴جدول ١٩ ، هزینه خرید وسایل دفتری ... ٣۵جدول ٢٠ ، مجموع هزین ههای سرمای های . ٣۵جدول ٢١ ، هزین ههای پیش از بهر هبرداری .... ٣۵جدول ٢٢ ، مجموع سرمایه ثابت ٣۶جدول ٢٣ ، هزینه مواد اولیه و بست هبندی ٣۶جدول ٢۴ ، هزین ههای آب، برق و سوخت مصرفی ٣٧جدول ٢۵ ، هزین ههای تعمیر و نگهداری.. ٣٧جدول ٢۶ ، حقوق و دستمزد نیروی انسانی .. ٣٧جدول ٢٧ ، هزینه استهلاک .... ٣٨جدول ٢٨ ، هزین ههای تولید ٣٨جدول ٢٩ ، سرمایه در گردش ٣٩جدول ٣٠ ، نحوه سرمای هگذاری .. ٣٩جدول ٣١ ، قیمت فروش محصولات محصول و درآمد سالانه ... ٣٩جدول ٣٢ ، سود ناویژه .... ۴٠جدول ٣٣ ، تفکیک هزین ههای متغیر و ثابت طرح ۴٠جدول ٣۴ ، شاخ صهای اقتصادی .. ۴١جدول ٣۵ ، مواد اولیه مصرفی، محل تأمین و قیمت آ نها .... ۴١جدول ٣۶ ، نیروی انسانی مورد نیاز . ۴٢جدول ٣٧ ، مصرف سالانه انرژی ۴٣

در صورتی که نیاز به جزئیات بیشتر و یا دریافت فهرست مطالب دارید از طریق بخش پشتیبانی و یا ایمیل فروشگاه با ما در ارتباط باشید.


تحقیق کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی‌ پلاستیک، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی پلاستیک ها - Word
تحقیق کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی‌ پلاستیک، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی پلاستیک ها - Word
تحقیق کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی پلاستیک، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی پلاستیک ها - Word ( علوم تجربی - پایه نهم دوره ی اول متوسطه ) فایل قابل ویرایش می
قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در نرم افزار سالیدورک , قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک
قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در نرم افزار سالیدورک , قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک
قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در نرم افزار سالیدورک , قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک این فایل طراحی قالب تزریق پلاستیک در محیط part design سالیدورک به
گزارش طرح توجیهی، فنی و اقتصادی تولید محصولات مفتولی یا پوشش پلاستیک
گزارش طرح توجیهی، فنی و اقتصادی تولید محصولات مفتولی یا پوشش پلاستیک
دانلود گزارش طرح توجیهی، فنی و اقتصادی تولید محصولات مفتولی یا پوشش پلاستیک، در قالب pdf و در 96 صفحه، شامل: فصل اول: خلاصه مطالعات فنی و اقتصادی فصل دوم: معرفی
طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک
طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیک
مقدمه : پلاستیك چیست ؟ صمغها و رزینهای ساختگی مصنوعی سنتتیك موادی هستند كه از طریق انجام فعل و انفعالهای شیمیائی بوجود می آیند و تحت عوامل گوناگون فیزیكی ( یا ش
طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک
طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک
دانلود ، این طرح توجیهی در زمینه محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک می باشد که توسط کارشناسان متخصص در حوزه محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک،نگارش و جمع آوری شده است.
فایل اکسل طرح توجیهی به همراه فرم خام تهیه طرح توجیهی و آموزش نوشتن طرح توجیهی
فایل اکسل طرح توجیهی به همراه فرم خام تهیه طرح توجیهی و آموزش نوشتن طرح توجیهی
دانلود فایل اکسل طرح توجیهی به همراه فرم خام تهیه طرح توجیهی و آموزش نوشتن طرح توجیهی، در قالب xls و word، قابل ویرایش، شامل: محاسبات نرم افزار: محاسبه سرمایه گ
قالب تزریق پلاستیک  و قالب های فلزی
قالب تزریق پلاستیک و قالب های فلزی
346 صفحه ورد چکیده هر يك از پلاستيكها داراي مشخصاتي هستند كه ممكن است با مشخصات پلاستيك ديگر كاملاً فرق داشته باشند. مثلاً پلي بوتادين در درجه حرارتهاي پايين خا
دانلود طرح توجیهی محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک
دانلود طرح توجیهی محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک
این طرح توجیهی در رابطه با تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. این فایل برای کا

پلاسفا

تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی

پاورپوینت،دانلود،مورد ،مقاله،تحقیق،رایگان، روانشناسی وعلوم تربیتی،فایل، پروژه،دانلود بکدراپ،درس نامه، طرح درس روزانه،درس پژوهی،یادگیری ،آموزش،معلم،دانش آموزان ،تدریس،مدیریت،سناریوی آموزشی ،بکدراپ کودک،معماری،آموزش،پاورپوینت، طرح درس نویسی،دانلود ،بکدراپ تولد،تم تولد ،دبستان،ابتدایی،عکاسی، وکتور،درباره،بکدراپ نوزاد،دیجیتال ،پاورپوینت،دانلودرایگان،پاورپوینت(اسلاید)، دانلود تحقیق،ایران،نقشه،فارسی ،گزارش کارآموزي،وکتور،دانلود مقاله،طراحی، برنامه،مبانی،بررسی،سیستم،خرید دانلود رایگان،ریاضی،مقاله،مبانی نظری ،دانلودپاورپوینت،علوم، ppt،اصول،کورل،نظری،پایه ،بک دراپ آتلیه،فایل ،دانش،قابل ویرایش،اتوکد، مديريت،گوشی،انواع،حسابداری، ابتدایی،سامسونگ دیجیتال،pdf و ...

پلاسفا|plusfa