id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

  این فایل در مورد متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  شناسایی کاراکترهای دستنویس، برپایه شبکه LVQ

  این فایل در مورد شناسایی کاراکترهای دستنویس، برپایه شبکه LVQ و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  شناسایی کاراکترهای دستنویس، برپایه شبکه LVQ
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

  این فایل در مورد الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  توازن بار در ابرهای محاسباتی

  این فایل در مورد توازن بار در ابرهای محاسباتی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  توازن بار در ابرهای محاسباتی
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  معماری و اجزای گرید شرح معماری لایه ای گرید

  این فایل در مورد معماری و اجزای گرید شرح معماری لایه ای گرید و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  معماری و اجزای گرید شرح معماری لایه ای گرید
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  داده کاوی،ترتیب و گروه سازی داده ها با استفاده از روش ماشین‎های بردار پشتیبان (SVM)

  این فایل در مورد داده کاوی،ترتیب و گروه سازی داده ها با استفاده از روش ماشین‎های بردار پشتیبان (SVM) و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  داده کاوی،ترتیب و گروه سازی داده ها با استفاده از روش ماشین‎های بردار پشتیبان (SVM)
  قیمت محصول
  129,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  ماشین‌ بردار پشتیبان

  این فایل در مورد ماشین‌ بردار پشتیبان و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  ماشین‌ بردار پشتیبان
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پاورپوینت استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری

  این فایل در مورد پاورپوینت استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  پاورپوینت استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پاورپوینت و ارائه کامل ماشین بردار پشتیبان

  این فایل در مورد پاورپوینت و ارائه کامل ماشین بردار پشتیبان و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  پاورپوینت و ارائه کامل ماشین بردار پشتیبان
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند

  این فایل در مورد داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  متن کاوی و ارزیابی مهمترین متد های متن کاوی

  این فایل در مورد متن کاوی و ارزیابی مهمترین متد های متن کاوی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  متن کاوی و ارزیابی مهمترین متد های متن کاوی
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  افزایش كارایی پرس و جوهای پایگاه داده تحلیلی با نگاشت مكعب مفهومی به فضای دوبعدی

  این فایل در مورد افزایش كارایی پرس و جوهای پایگاه داده تحلیلی با نگاشت مكعب مفهومی به فضای دوبعدی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  افزایش كارایی پرس و جوهای پایگاه داده تحلیلی با نگاشت مكعب مفهومی به فضای دوبعدی
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پردازش موازی و ابزار Globus

  این فایل در مورد پردازش موازی و ابزار Globus و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  پردازش موازی و ابزار Globus
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  روشی برای مقایسه معماری های نرم افزار

  این فایل در مورد روشی برای مقایسه معماری های نرم افزار و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  روشی برای مقایسه معماری های نرم افزار
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  اتوماتای یادگیر تصادفی و الگوریتمهای یادگیر

  این فایل در مورد اتوماتای یادگیر تصادفی و الگوریتمهای یادگیر و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  اتوماتای یادگیر تصادفی و الگوریتمهای یادگیر
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  مدل سازی و حل مساله زمانبندی کار کارگاهی با زمانهای آماده‌سازی وابسته به توالی

  این فایل در مورد مدل سازی و حل مساله زمانبندی کار کارگاهی با زمانهای آماده‌سازی وابسته به توالی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  مدل سازی و حل مساله زمانبندی کار کارگاهی با زمانهای آماده‌سازی وابسته به توالی
  قیمت محصول
  165,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن برای حل مسایل زمانبندی

  این فایل در مورد مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن برای حل مسایل زمانبندی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن برای حل مسایل زمانبندی
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری

  این فایل در مورد بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری
  قیمت محصول
  69,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پاورپوینت بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری با تاکید بر الگوریتمهای جستجو

  این فایل در مورد پاورپوینت بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری با تاکید بر الگوریتمهای جستجو و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  پاورپوینت بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری با تاکید بر الگوریتمهای جستجو
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  مسیریابی در شبکه های WSN

  این فایل در مورد مسیریابی در شبکه های WSN و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نرم افزار
  مسیریابی در شبکه های WSN
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.