id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  کاربرد ارزيابي ريسک در مديريت ايمني سدها

  این فایل در مورد کاربرد ارزيابي ريسک در مديريت ايمني سدها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  کاربرد ارزيابي ريسک در مديريت ايمني سدها
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  نظام نامه ایمنی در پروژه های توسعه صنعتی

  این فایل در مورد نظام نامه ایمنی در پروژه های توسعه صنعتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  نظام نامه ایمنی در پروژه های توسعه صنعتی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  ایمنی آسانسورها و پله های برقی در برابر آتش سوزی

  این فایل در مورد ایمنی آسانسورها و پله های برقی در برابر آتش سوزی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  ایمنی آسانسورها و پله های برقی در برابر آتش سوزی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مدیریت بر فرآیند حوادث

  این فایل در مورد پاورپوینت مدیریت بر فرآیند حوادث و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  پاورپوینت مدیریت بر فرآیند حوادث
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش کارآموزی در ایران خودرو

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی در ایران خودرو و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  گزارش کارآموزی در ایران خودرو
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق آثار زيست محيطي خودروهاي از رده خاج شده

  این فایل در مورد تحقیق آثار زيست محيطي خودروهاي از رده خاج شده و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  تحقیق آثار زيست محيطي خودروهاي از رده خاج شده
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسی عوامل انسانی در محیط های کاری صنایع هوانوردی

  این فایل در مورد تحقیق بررسی عوامل انسانی در محیط های کاری صنایع هوانوردی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  تحقیق بررسی عوامل انسانی در محیط های کاری صنایع هوانوردی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت نظام نامه ایمنی در پروژه های صنعتی

  این فایل در مورد پاورپوینت نظام نامه ایمنی در پروژه های صنعتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  پاورپوینت نظام نامه ایمنی در پروژه های صنعتی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق ایمنی در فعالیت های راه سازی و راه داری

  این فایل در مورد تحقیق ایمنی در فعالیت های راه سازی و راه داری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  تحقیق ایمنی در فعالیت های راه سازی و راه داری
  قیمت محصول
  47,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

  این فایل در مورد مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت کارگاه آموزشی HAZOP Study

  این فایل در مورد پاورپوینت کارگاه آموزشی HAZOP Study و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  پاورپوینت کارگاه آموزشی HAZOP Study
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی اصول طراحی سیستم های اطفای حریق (Fire fighting Systems Design Fundamentals)

  این فایل در مورد جزوه آموزشی اصول طراحی سیستم های اطفای حریق (Fire fighting Systems Design Fundamentals) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  جزوه آموزشی اصول طراحی سیستم های اطفای حریق (Fire fighting Systems Design Fundamentals)
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق آئين‌ حفاظت‌ و ايمني ماشين‌هاي‌ عمومي‌ تراش‌ چوب‌

  این فایل در مورد تحقیق آئين‌ حفاظت‌ و ايمني ماشين‌هاي‌ عمومي‌ تراش‌ چوب‌ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  تحقیق آئين‌ حفاظت‌ و ايمني ماشين‌هاي‌ عمومي‌ تراش‌ چوب‌
  قیمت محصول
  31,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق عوامل شيميايي زيان‌آور در محيط كار

  این فایل در مورد تحقیق عوامل شيميايي زيان‌آور در محيط كار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  تحقیق عوامل شيميايي زيان‌آور در محيط كار
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق ايمني سرويس های مهندسی

  این فایل در مورد تحقیق ايمني سرويس های مهندسی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  تحقیق ايمني سرويس های مهندسی
  قیمت محصول
  38,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بهداشت روانی و شغلی در محیط کار

  این فایل در مورد تحقیق بهداشت روانی و شغلی در محیط کار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  تحقیق بهداشت روانی و شغلی در محیط کار
  قیمت محصول
  38,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  متن فارسی دستورالعمل هاي سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي ILO- OSH 2001)

  این فایل در مورد متن فارسی دستورالعمل هاي سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي ILO- OSH 2001) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  متن فارسی دستورالعمل هاي سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي ILO- OSH 2001)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار

  این فایل در مورد پاورپوینت تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  پاورپوینت تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بهره وری ایمنی صنعتی

  این فایل در مورد تحقیق بهره وری ایمنی صنعتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  تحقیق بهره وری ایمنی صنعتی
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بهداشت و ایمنی شغلی

  این فایل در مورد تحقیق بهداشت و ایمنی شغلی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت ایمنی و بهداشت
  تحقیق بهداشت و ایمنی شغلی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.