id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  گزارش کارآموزی- آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی- آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  گزارش کارآموزی- آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش كارورزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو

  این فایل در مورد گزارش كارورزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  گزارش كارورزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش كارآموزی رشته حسابداری در بانك ملت

  این فایل در مورد گزارش كارآموزی رشته حسابداری در بانك ملت و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  گزارش كارآموزی رشته حسابداری در بانك ملت
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کارآموزی در شركت سرمایه گذاری توسعه معادن

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی در شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  گزارش کارآموزی در شركت سرمایه گذاری توسعه معادن
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کارآموزی در معدن نخلک

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی در معدن نخلک و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  گزارش کارآموزی در معدن نخلک
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش كارورزی رشته بهداشت حرفه ای با عنوان بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا

  این فایل در مورد گزارش كارورزی رشته بهداشت حرفه ای با عنوان بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  گزارش كارورزی رشته بهداشت حرفه ای با عنوان بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا
  قیمت محصول
  28,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش كارآموزی رشته بهداشت حرفه ای بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در كارخانه آبشار هنر ماکو

  این فایل در مورد گزارش كارآموزی رشته بهداشت حرفه ای بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در كارخانه آبشار هنر ماکو و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  گزارش كارآموزی رشته بهداشت حرفه ای بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در كارخانه آبشار هنر ماکو
  قیمت محصول
  29,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش كارآموزی رشته حسابداری در شرکت تجهیزات پزشكی آرایه طب سپاهان

  این فایل در مورد گزارش كارآموزی رشته حسابداری در شرکت تجهیزات پزشكی آرایه طب سپاهان و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  گزارش كارآموزی رشته حسابداری در شرکت تجهیزات پزشكی آرایه طب سپاهان
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  کارآموزی در اداره مالیات

  این فایل در مورد کارآموزی در اداره مالیات و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  کارآموزی در اداره مالیات
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش كارآموزی در روابط عمومی بانك ملت

  این فایل در مورد گزارش كارآموزی در روابط عمومی بانك ملت و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  گزارش كارآموزی در روابط عمومی بانك ملت
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش كارآموزی: بررسی عملكرد سیستم حسابداری شركت آب و فاضلاب

  این فایل در مورد گزارش كارآموزی: بررسی عملكرد سیستم حسابداری شركت آب و فاضلاب و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  گزارش كارآموزی: بررسی عملكرد سیستم حسابداری شركت آب و فاضلاب
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کاروزی در بانک کشاورزی

  این فایل در مورد گزارش کاروزی در بانک کشاورزی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  گزارش کاروزی در بانک کشاورزی
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  كارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشكان

  این فایل در مورد كارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشكان و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  كارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشكان
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش كارآموزی در راه آهن (تعمیرات و نگهداری)

  این فایل در مورد گزارش كارآموزی در راه آهن (تعمیرات و نگهداری) و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  گزارش كارآموزی در راه آهن (تعمیرات و نگهداری)
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کارآموزی شرکت برق

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی شرکت برق و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  گزارش کارآموزی شرکت برق
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  گزارش کارآموزی:پروژه آب و فاضلاب، مهندسی عمران

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی:پروژه آب و فاضلاب، مهندسی عمران و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  گزارش کارآموزی:پروژه آب و فاضلاب، مهندسی عمران
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  دانلود گزارش كارآموزی كارخانه زمزم گرگان

  این فایل در مورد دانلود گزارش كارآموزی كارخانه زمزم گرگان و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  دانلود گزارش كارآموزی كارخانه زمزم گرگان
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  طراحی فعالیت یادگیری برای ارزشیابی از آموخته ها

  این فایل در مورد طراحی فعالیت یادگیری برای ارزشیابی از آموخته ها و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  طراحی فعالیت یادگیری برای ارزشیابی از آموخته ها
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت تفکر

  این فایل در مورد طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت تفکر و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت تفکر
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو

  نمونه طراحی فعالیت برای بهبود عملکرد عاطفی

  این فایل در مورد نمونه طراحی فعالیت برای بهبود عملکرد عاطفی و هم اکنون در فروشگاه سل یو موجود می باشد.
  دسته بندی:گزارش کارآموزی و کارورزی
  نمونه طراحی فعالیت برای بهبود عملکرد عاطفی
  قیمت محصول
  7,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سل یو
  وب سایت
  سل یو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.