id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی جاذبه هاي اكوتوريستي استان خوزستان

  این فایل در مورد بررسی جاذبه هاي اكوتوريستي استان خوزستان و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/5712/بررسی-جاذبه-هاي-اكوتوريستي-استان-خوزستان/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  بررسی جاذبه هاي اكوتوريستي استان خوزستان
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/5712/بررسی-جاذبه-هاي-اكوتوريستي-استان-خوزستان/329
  وب سایت

  صنعت توریسم در اصفهان

  این فایل در مورد صنعت توریسم در اصفهان و هم اکنون در فروشگاه http://negin.sellu.ir/product-60763-صنعت-توريسم-در-اصفهان.aspx موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  صنعت توریسم در اصفهان
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://negin.sellu.ir/product-60763-صنعت-توريسم-در-اصفهان.aspx
  وب سایت

  جهانگردی در جهان

  این فایل در مورد جهانگردی در جهان و هم اکنون در فروشگاه http://negin.sellu.ir/product-62059-جهانگردي-در-جهان.aspx موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  جهانگردی در جهان
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://negin.sellu.ir/product-62059-جهانگردي-در-جهان.aspx
  وب سایت

  مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش

  این فایل در مورد مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش و هم اکنون در فروشگاه http://negin.sellu.ir/product-62185-مطالعه-و-بررسي-نگرشها-انتظارات-و-توقعات-ساكنان-کيش.aspx موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://negin.sellu.ir/product-62185-مطالعه-و-بررسي-نگرشها-انتظارات-و-توقعات-ساكنان-کيش.aspx
  وب سایت

  توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی

  این فایل در مورد توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی و هم اکنون در فروشگاه http://negin.sellu.ir/product-92987-torist-va-amniat-meli.aspx موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://negin.sellu.ir/product-92987-torist-va-amniat-meli.aspx
  وب سایت

  تحقیق در مورد تمدن و هنر هندی

  این فایل در مورد تحقیق در مورد تمدن و هنر هندی و هم اکنون در فروشگاه http://negin.sellu.ir/product-93263-تمدن-و-هنر-هندي.aspx موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  تحقیق در مورد تمدن و هنر هندی
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://negin.sellu.ir/product-93263-تمدن-و-هنر-هندي.aspx
  وب سایت

  بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت

  این فایل در مورد بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت و هم اکنون در فروشگاه http://negin.sellu.ir/product-104791-بررسي-نحوه-گذراندن-اوقات-فراغت.aspx موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://negin.sellu.ir/product-104791-بررسي-نحوه-گذراندن-اوقات-فراغت.aspx
  وب سایت

  روش تحقیق صنعت جهانگردی

  این فایل در مورد روش تحقیق صنعت جهانگردی و هم اکنون در فروشگاه http://negin.sellu.ir/product-106862-صنعت-جهانگردي.aspx موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  روش تحقیق صنعت جهانگردی
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://negin.sellu.ir/product-106862-صنعت-جهانگردي.aspx
  وب سایت

  دانلود زمینه های مختلفی از آثار هنری و میراث فرهنگی 28 ص

  این فایل در مورد دانلود زمینه های مختلفی از آثار هنری و میراث فرهنگی 28 ص و هم اکنون در فروشگاه http://negin.sellu.ir/product-107388-دانلود-تحقيق.aspx موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  دانلود زمینه های مختلفی از آثار هنری و میراث فرهنگی 28 ص
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://negin.sellu.ir/product-107388-دانلود-تحقيق.aspx
  وب سایت

  دانلود تعریف اكوتوریسم 23 ص

  این فایل در مورد دانلود تعریف اكوتوریسم 23 ص و هم اکنون در فروشگاه http://negin.sellu.ir/product-108270-دانلود-تعريف-اكوتوريسم.aspx موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  دانلود تعریف اكوتوریسم 23 ص
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://negin.sellu.ir/product-108270-دانلود-تعريف-اكوتوريسم.aspx
  وب سایت

  دانلود تحقیق سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان 62 ص

  این فایل در مورد دانلود تحقیق سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان 62 ص و هم اکنون در فروشگاه http://negin.sellu.ir/product-108431-سيستم-گرمايش-ذوب-برف-بر-اساس-پمپ-حرارتي.aspx موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  دانلود تحقیق سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان 62 ص
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://negin.sellu.ir/product-108431-سيستم-گرمايش-ذوب-برف-بر-اساس-پمپ-حرارتي.aspx
  وب سایت

  دانلود تحقیق شكاف حقه گل 16 ص

  این فایل در مورد دانلود تحقیق شكاف حقه گل 16 ص و هم اکنون در فروشگاه http://negin.sellu.ir/product-108449-شكاف-حقه-گل.aspx موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  دانلود تحقیق شكاف حقه گل 16 ص
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://negin.sellu.ir/product-108449-شكاف-حقه-گل.aspx
  وب سایت

  دانلود تحقیق كاربری فضای تفریحی و باز 26 ص

  این فایل در مورد دانلود تحقیق كاربری فضای تفریحی و باز 26 ص و هم اکنون در فروشگاه http://negin.sellu.ir/product-108549-كاربري-فضاي-تفريحي-باز.aspx موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  دانلود تحقیق كاربری فضای تفریحی و باز 26 ص
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://negin.sellu.ir/product-108549-كاربري-فضاي-تفريحي-باز.aspx
  وب سایت

  دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی 10 ص

  این فایل در مورد دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی 10 ص و هم اکنون در فروشگاه http://negin.sellu.ir/product-108621-مبناي-مسوليت-متصديان-حمل-نقل-هوايي.aspx موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی 10 ص
  قیمت محصول
  0
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://negin.sellu.ir/product-108621-مبناي-مسوليت-متصديان-حمل-نقل-هوايي.aspx
  وب سایت

  روش ارزیابی متوازن در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی

  این فایل در مورد روش ارزیابی متوازن در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  روش ارزیابی متوازن در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی
  قیمت محصول
  14,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  گزارش كارآموزی سازمان میراث فرهنگی،واحد زبان و گویش

  این فایل در مورد گزارش كارآموزی سازمان میراث فرهنگی،واحد زبان و گویش و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  گزارش كارآموزی سازمان میراث فرهنگی،واحد زبان و گویش
  قیمت محصول
  10,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  گردشگری به عنوان یک سیستم: نمونه مشهد

  این فایل در مورد گردشگری به عنوان یک سیستم: نمونه مشهد و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  گردشگری به عنوان یک سیستم: نمونه مشهد
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت و جهانگردی با عنوان مدیریت بخش عمومی (اداره جهانگردی)

  این فایل در مورد پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت و جهانگردی با عنوان مدیریت بخش عمومی (اداره جهانگردی) و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت و جهانگردی با عنوان مدیریت بخش عمومی (اداره جهانگردی)
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  انگیزه‌ها و اولویت‌های تحصیلی گروه‌های دانشجویی ملل آسیایی كه در رشته‌های هتل داری و مدیریت توریسم تحصیل می‌كنند

  این فایل در مورد انگیزه‌ها و اولویت‌های تحصیلی گروه‌های دانشجویی ملل آسیایی كه در رشته‌های هتل داری و مدیریت توریسم تحصیل می‌كنند و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  انگیزه‌ها و اولویت‌های تحصیلی گروه‌های دانشجویی ملل آسیایی كه در رشته‌های هتل داری و مدیریت توریسم تحصیل می‌كنند
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  دین سالاری؛ كانون اندیشه و تمدن در ایلام باستان

  این فایل در مورد دین سالاری؛ كانون اندیشه و تمدن در ایلام باستان و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:گردشگری و توریسم
  دین سالاری؛ كانون اندیشه و تمدن در ایلام باستان
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.