id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی افتان

  این فایل در مورد تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی افتان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی افتان
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت زراعت نیشکر

  این فایل در مورد پاورپوینت زراعت نیشکر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  پاورپوینت زراعت نیشکر
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت زراعت ذرت- شامل مشخصات گیاه شناسی و مراحل کاشت-داشت و برداشت

  این فایل در مورد پاورپوینت زراعت ذرت- شامل مشخصات گیاه شناسی و مراحل کاشت-داشت و برداشت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  پاورپوینت زراعت ذرت- شامل مشخصات گیاه شناسی و مراحل کاشت-داشت و برداشت
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت بیماری بلاست برنج (Rice Blast)-علائم و پیشگیری

  این فایل در مورد پاورپوینت بیماری بلاست برنج (Rice Blast)-علائم و پیشگیری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  پاورپوینت بیماری بلاست برنج (Rice Blast)-علائم و پیشگیری
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق و گزارش درباره بلاست برنج (Rice blast)

  این فایل در مورد تحقیق و گزارش درباره بلاست برنج (Rice blast) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  تحقیق و گزارش درباره بلاست برنج (Rice blast)
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل سنجش فعالیت آنزیم های گیاهی

  این فایل در مورد پروتکل سنجش فعالیت آنزیم های گیاهی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  پروتکل سنجش فعالیت آنزیم های گیاهی
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  شرایط بهینه کشت آرابیدوپسیس (Arabidopsis) در خاک

  این فایل در مورد شرایط بهینه کشت آرابیدوپسیس (Arabidopsis) در خاک و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  شرایط بهینه کشت آرابیدوپسیس (Arabidopsis) در خاک
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ارائه سمینار تنظیم سطوح ABA و GA طی نمو و جوانه زنی بذر آرابیدوپسیس

  این فایل در مورد ارائه سمینار تنظیم سطوح ABA و GA طی نمو و جوانه زنی بذر آرابیدوپسیس و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  ارائه سمینار تنظیم سطوح ABA و GA طی نمو و جوانه زنی بذر آرابیدوپسیس
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  سمینار انگلیسی در غالب PDF درباره کاربرد مارکرها در گیاهان دارویی

  این فایل در مورد سمینار انگلیسی در غالب PDF درباره کاربرد مارکرها در گیاهان دارویی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  سمینار انگلیسی در غالب PDF درباره کاربرد مارکرها در گیاهان دارویی
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق درباره باغبانی

  این فایل در مورد تحقیق درباره باغبانی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  تحقیق درباره باغبانی
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق درباره بافت اسکلرانشیم

  این فایل در مورد تحقیق درباره بافت اسکلرانشیم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  تحقیق درباره بافت اسکلرانشیم
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق درباره تاريخچه گاوداري در جهان

  این فایل در مورد تحقیق درباره تاريخچه گاوداري در جهان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  تحقیق درباره تاريخچه گاوداري در جهان
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق درباره چغندرقند

  این فایل در مورد تحقیق درباره چغندرقند و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  تحقیق درباره چغندرقند
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق درباره جوجه كشي

  این فایل در مورد تحقیق درباره جوجه كشي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  تحقیق درباره جوجه كشي
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق درباره تولید محصولات کشاورزی

  این فایل در مورد تحقیق درباره تولید محصولات کشاورزی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  تحقیق درباره تولید محصولات کشاورزی
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مجموع مقالات بیوگاز

  این فایل در مورد مجموع مقالات بیوگاز و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  مجموع مقالات بیوگاز
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت انواع نژادهای گوسفند

  این فایل در مورد پاورپوینت انواع نژادهای گوسفند و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  پاورپوینت انواع نژادهای گوسفند
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت انواع ماشین آلات و روش های خاک ورزی و کاشت

  این فایل در مورد پاورپوینت انواع ماشین آلات و روش های خاک ورزی و کاشت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  پاورپوینت انواع ماشین آلات و روش های خاک ورزی و کاشت
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پژوهش آموزش کشت جو

  این فایل در مورد پژوهش آموزش کشت جو و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  پژوهش آموزش کشت جو
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی تنظیم جیره جوجه های گوشتی در فاصله ۳-۶ هفتگی با استفاده از برنامه ریزی خطی متقارن

  این فایل در مورد بررسی تنظیم جیره جوجه های گوشتی در فاصله ۳-۶ هفتگی با استفاده از برنامه ریزی خطی متقارن و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی
  بررسی تنظیم جیره جوجه های گوشتی در فاصله ۳-۶ هفتگی با استفاده از برنامه ریزی خطی متقارن
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.