id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پروتکل روانشناسی اجتماع درمان مدار برای معتادان به مواد مخدر

  این فایل در مورد پروتکل روانشناسی اجتماع درمان مدار برای معتادان به مواد مخدر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل روانشناسی اجتماع درمان مدار برای معتادان به مواد مخدر
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

  این فایل در مورد پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

  این فایل در مورد پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  دانلود پروتکل روانشناسی آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی

  این فایل در مورد دانلود پروتکل روانشناسی آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  دانلود پروتکل روانشناسی آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل روانشناسی آموزش مثبت نگری

  این فایل در مورد پروتکل روانشناسی آموزش مثبت نگری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل روانشناسی آموزش مثبت نگری
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل ریاضی برای کودکان MASC

  این فایل در مورد پروتکل ریاضی برای کودکان MASC و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل ریاضی برای کودکان MASC
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

  این فایل در مورد پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل آموزش تاب آوری هندرسون و میلستسن

  این فایل در مورد پروتکل آموزش تاب آوری هندرسون و میلستسن و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل آموزش تاب آوری هندرسون و میلستسن
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه

  این فایل در مورد پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل خلاصه جلسات آموزشی روان درمانی حمایتی

  این فایل در مورد پروتکل خلاصه جلسات آموزشی روان درمانی حمایتی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل خلاصه جلسات آموزشی روان درمانی حمایتی
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R)

  این فایل در مورد پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R)
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT)

  این فایل در مورد پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT)
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل درمانی مدیریت خشم

  این فایل در مورد پروتکل درمانی مدیریت خشم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل درمانی مدیریت خشم
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل معنا درمانی فرانکل

  این فایل در مورد پروتکل معنا درمانی فرانکل و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل معنا درمانی فرانکل
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل آزمون انشاء

  این فایل در مورد پروتکل آزمون انشاء و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل آزمون انشاء
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

  این فایل در مورد پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی

  این فایل در مورد پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

  این فایل در مورد پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروتکل جلسات درمان فراشناخت

  این فایل در مورد پروتکل جلسات درمان فراشناخت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پروتکل جلسات درمان فراشناخت
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پکیج آموزش ذهن آگاهی

  این فایل در مورد پکیج آموزش ذهن آگاهی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:پروتکل های روانشناسی
  پکیج آموزش ذهن آگاهی
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.