id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28

  این فایل در مورد پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری

  این فایل در مورد پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک

  این فایل در مورد پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسشنامه هوش هیجانی شوت

  این فایل در مورد پرسشنامه هوش هیجانی شوت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسشنامه هوش هیجانی شوت
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

  این فایل در مورد پرسشنامه گرایش به بوروکراسی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسشنامه گرایش به بوروکراسی
  قیمت محصول
  14,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسشنامه عملکرد شرکتهای بیمه ای

  این فایل در مورد پرسشنامه عملکرد شرکتهای بیمه ای و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسشنامه عملکرد شرکتهای بیمه ای
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

  این فایل در مورد پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسشنامه ارزش های شخصی

  این فایل در مورد پرسشنامه ارزش های شخصی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسشنامه ارزش های شخصی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسشنامه عملکرد مدیران

  این فایل در مورد پرسشنامه عملکرد مدیران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسشنامه عملکرد مدیران
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسشنامه توانایی فراشناخت

  این فایل در مورد پرسشنامه توانایی فراشناخت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسشنامه توانایی فراشناخت
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسشنامه عملکرد دبیران تربیت بدنی

  این فایل در مورد پرسشنامه عملکرد دبیران تربیت بدنی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسشنامه عملکرد دبیران تربیت بدنی
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسشنامه استاندارد آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا

  این فایل در مورد پرسشنامه استاندارد آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسشنامه استاندارد آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

  این فایل در مورد پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسش نامه سنجش رضايت مشتريان شركت های بيمه

  این فایل در مورد پرسش نامه سنجش رضايت مشتريان شركت های بيمه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسش نامه سنجش رضايت مشتريان شركت های بيمه
  قیمت محصول
  14,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسش نامه اعتیاد به کار

  این فایل در مورد پرسش نامه اعتیاد به کار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسش نامه اعتیاد به کار
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسش نامه اتوماسیون اداری و بهره وری

  این فایل در مورد پرسش نامه اتوماسیون اداری و بهره وری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسش نامه اتوماسیون اداری و بهره وری
  قیمت محصول
  14,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسش نامه جامعه پذیری سازمانی

  این فایل در مورد پرسش نامه جامعه پذیری سازمانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسش نامه جامعه پذیری سازمانی
  قیمت محصول
  14,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسشنامه سلامت اجتماعی

  این فایل در مورد پرسشنامه سلامت اجتماعی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسشنامه سلامت اجتماعی
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسش نامه بازخورد خوردن

  این فایل در مورد پرسش نامه بازخورد خوردن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسش نامه بازخورد خوردن
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پرسش نامه توانمندي هاي رياضي چهارم دبستان

  این فایل در مورد پرسش نامه توانمندي هاي رياضي چهارم دبستان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:پرسش نامه
  پرسش نامه توانمندي هاي رياضي چهارم دبستان
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.