id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  تحقیق بررسی اثر شوری آب بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های ریزدانه

  این فایل در مورد تحقیق بررسی اثر شوری آب بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های ریزدانه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  تحقیق بررسی اثر شوری آب بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های ریزدانه
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسی فنی و اقتصادی احداث خاک ریزها با خاک مسأله دار

  این فایل در مورد تحقیق بررسی فنی و اقتصادی احداث خاک ریزها با خاک مسأله دار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  تحقیق بررسی فنی و اقتصادی احداث خاک ریزها با خاک مسأله دار
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  خاک های سولفات دار حل شونده در بستر سازه های آبی

  این فایل در مورد خاک های سولفات دار حل شونده در بستر سازه های آبی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  خاک های سولفات دار حل شونده در بستر سازه های آبی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  دیوار خاک مسلح ژئوگریدی با نمای برگشتی (مش)

  این فایل در مورد دیوار خاک مسلح ژئوگریدی با نمای برگشتی (مش) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  دیوار خاک مسلح ژئوگریدی با نمای برگشتی (مش)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مسائل و مشکلات خاک های حاوی مواد معدنی قابل حل در سازه های آبی کشور

  این فایل در مورد مسائل و مشکلات خاک های حاوی مواد معدنی قابل حل در سازه های آبی کشور و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  مسائل و مشکلات خاک های حاوی مواد معدنی قابل حل در سازه های آبی کشور
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  راهسازی

  این فایل در مورد راهسازی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  راهسازی
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مهندسی زلزله

  این فایل در مورد مهندسی زلزله و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  مهندسی زلزله
  قیمت محصول
  38,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  خاك و مكانيك خاك

  این فایل در مورد خاك و مكانيك خاك و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  خاك و مكانيك خاك
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پروژه ضايعات خاك 28 صفحه

  این فایل در مورد پروژه ضايعات خاك 28 صفحه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  پروژه ضايعات خاك 28 صفحه
  قیمت محصول
  14,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق خاک 26 صفحه

  این فایل در مورد تحقیق خاک 26 صفحه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  تحقیق خاک 26 صفحه
  قیمت محصول
  21,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  آز مكانيك خاك

  این فایل در مورد آز مكانيك خاك و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  آز مكانيك خاك
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک داس، ویرایش 2013

  این فایل در مورد کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک داس، ویرایش 2013 و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک داس، ویرایش 2013
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق ارزیابی پارامتر برای مجموعه ای از تیرهای قرارگرفته بر روی خاک ضعیف تقویت شده با ستون سنگی

  این فایل در مورد تحقیق ارزیابی پارامتر برای مجموعه ای از تیرهای قرارگرفته بر روی خاک ضعیف تقویت شده با ستون سنگی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  تحقیق ارزیابی پارامتر برای مجموعه ای از تیرهای قرارگرفته بر روی خاک ضعیف تقویت شده با ستون سنگی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمانی در شهر تبریز

  این فایل در مورد گزارش مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمانی در شهر تبریز و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  گزارش مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمانی در شهر تبریز
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت فرسایش و انواع آن

  این فایل در مورد پاورپوینت فرسایش و انواع آن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  پاورپوینت فرسایش و انواع آن
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مکانیک خاک پیشرفته

  این فایل در مورد پاورپوینت مکانیک خاک پیشرفته و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  پاورپوینت مکانیک خاک پیشرفته
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مروری بر مطالعات زمین شنایی مهندسی و ژئوتکنیک جهت آب بندی سازه های آبی (سد و تونل)

  این فایل در مورد پاورپوینت مروری بر مطالعات زمین شنایی مهندسی و ژئوتکنیک جهت آب بندی سازه های آبی (سد و تونل) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  پاورپوینت مروری بر مطالعات زمین شنایی مهندسی و ژئوتکنیک جهت آب بندی سازه های آبی (سد و تونل)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی کامل دینامیک خاک (Soil Dynamic) گرایش زلزله کارشناسی ارشد

  این فایل در مورد جزوه آموزشی کامل دینامیک خاک (Soil Dynamic) گرایش زلزله کارشناسی ارشد و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  جزوه آموزشی کامل دینامیک خاک (Soil Dynamic) گرایش زلزله کارشناسی ارشد
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق پايداري شيب ها و انواع روش هاي پايداري شيب

  این فایل در مورد تحقیق پايداري شيب ها و انواع روش هاي پايداري شيب و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  تحقیق پايداري شيب ها و انواع روش هاي پايداري شيب
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسی پایداری شیروانی خاکی با برنامه نویسی در Fortran و مقایسه آن با نتایج GeoStudio

  این فایل در مورد تحقیق بررسی پایداری شیروانی خاکی با برنامه نویسی در Fortran و مقایسه آن با نتایج GeoStudio و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مکانیک خاک
  تحقیق بررسی پایداری شیروانی خاکی با برنامه نویسی در Fortran و مقایسه آن با نتایج GeoStudio
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.