id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  دانلود تحقیق کارآفرینی تولید قارچ صدف

  این فایل در مورد دانلود تحقیق کارآفرینی تولید قارچ صدف و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  دانلود تحقیق کارآفرینی تولید قارچ صدف
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  دانلود طرح توجيهی خیار درختی

  این فایل در مورد دانلود طرح توجيهی خیار درختی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  دانلود طرح توجيهی خیار درختی
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی انواع آفات در درختان میوه

  این فایل در مورد بررسی انواع آفات در درختان میوه و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  بررسی انواع آفات در درختان میوه
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  دسته بندی انواع گیاهان

  این فایل در مورد دسته بندی انواع گیاهان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  دسته بندی انواع گیاهان
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی انواع فرآیندهای تکثیر غیر جنسی گیاهان

  این فایل در مورد بررسی انواع فرآیندهای تکثیر غیر جنسی گیاهان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  بررسی انواع فرآیندهای تکثیر غیر جنسی گیاهان
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی انواع گیاهانی که از آنها برای ساختن رنگ استفاده می شود

  این فایل در مورد بررسی انواع گیاهانی که از آنها برای ساختن رنگ استفاده می شود و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  بررسی انواع گیاهانی که از آنها برای ساختن رنگ استفاده می شود
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پاورپوینت آماده بررسی كودهای مورد استفاده در کشت و زراعت ديم

  این فایل در مورد پاورپوینت آماده بررسی كودهای مورد استفاده در کشت و زراعت ديم و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  پاورپوینت آماده بررسی كودهای مورد استفاده در کشت و زراعت ديم
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پاورپوینت آماده بررسی گیاه شناسی و زراعـت و خواص دارویی گيـاه يـونجه

  این فایل در مورد پاورپوینت آماده بررسی گیاه شناسی و زراعـت و خواص دارویی گيـاه يـونجه و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  پاورپوینت آماده بررسی گیاه شناسی و زراعـت و خواص دارویی گيـاه يـونجه
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پاورپوینت آماده بررسی ویژگی های انواع گیاهان خانواده شب بو و کاکتوس ها

  این فایل در مورد پاورپوینت آماده بررسی ویژگی های انواع گیاهان خانواده شب بو و کاکتوس ها و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  پاورپوینت آماده بررسی ویژگی های انواع گیاهان خانواده شب بو و کاکتوس ها
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پاورپوینت آماده بررسی گیاهشناسی و پیکربندی و شکل ظاهری گلسنگ

  این فایل در مورد پاورپوینت آماده بررسی گیاهشناسی و پیکربندی و شکل ظاهری گلسنگ و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  پاورپوینت آماده بررسی گیاهشناسی و پیکربندی و شکل ظاهری گلسنگ
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیق درباره مديريت کودي در گلزا

  این فایل در مورد تحقیق درباره مديريت کودي در گلزا و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  تحقیق درباره مديريت کودي در گلزا
  قیمت محصول
  1,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی گیاه دیفن باخیا و عوارض و درمان دیفن باخیا

  این فایل در مورد بررسی گیاه دیفن باخیا و عوارض و درمان دیفن باخیا و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  بررسی گیاه دیفن باخیا و عوارض و درمان دیفن باخیا
  قیمت محصول
  1,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی مهمترين ارقام پسته

  این فایل در مورد بررسی مهمترين ارقام پسته و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  بررسی مهمترين ارقام پسته
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی بيماري موزائيك در سيب

  این فایل در مورد بررسی بيماري موزائيك در سيب و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  بررسی بيماري موزائيك در سيب
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی بیماری پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl و مبارزه با آن

  این فایل در مورد بررسی بیماری پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl و مبارزه با آن و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  بررسی بیماری پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl و مبارزه با آن
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی کاشت و پرورش خیار در گلخانه

  این فایل در مورد بررسی کاشت و پرورش خیار در گلخانه و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  بررسی کاشت و پرورش خیار در گلخانه
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

  این فایل در مورد بررسی کاشت و تکثیر گیاهان زینتی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  بررسی کاشت و تکثیر گیاهان زینتی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی گیاه شناسی گیاه گوجه فرنگي

  این فایل در مورد بررسی گیاه شناسی گیاه گوجه فرنگي و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  بررسی گیاه شناسی گیاه گوجه فرنگي
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تعيين حد بحراني پتاسيم براي محصول گندم

  این فایل در مورد تعيين حد بحراني پتاسيم براي محصول گندم و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  تعيين حد بحراني پتاسيم براي محصول گندم
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی جامعه شناسی کشاورزی

  این فایل در مورد بررسی جامعه شناسی کشاورزی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:کشاورزی و زراعت
  بررسی جامعه شناسی کشاورزی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.