id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  جزوه شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی

  این فایل در مورد جزوه شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  جزوه شرح مراحل ساخت یک نمونه دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت آشنایی با اصول و فرآیند وجین

  این فایل در مورد پاورپوینت آشنایی با اصول و فرآیند وجین و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  پاورپوینت آشنایی با اصول و فرآیند وجین
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت مواد غذايی مورد ضرورت برای تاک ها

  این فایل در مورد پاورپوینت مواد غذايی مورد ضرورت برای تاک ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  پاورپوینت مواد غذايی مورد ضرورت برای تاک ها
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت رفتارشناسی سگ

  این فایل در مورد پاورپوینت رفتارشناسی سگ و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  پاورپوینت رفتارشناسی سگ
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت رفتارشناسی اسب

  این فایل در مورد پاورپوینت رفتارشناسی اسب و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  پاورپوینت رفتارشناسی اسب
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت پرورش طیور گوشتی

  این فایل در مورد پاورپوینت پرورش طیور گوشتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  پاورپوینت پرورش طیور گوشتی
  قیمت محصول
  20,250
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت برنامه هاي واكسيناسيون گاوهاي شيري و گوشتي

  این فایل در مورد پاورپوینت برنامه هاي واكسيناسيون گاوهاي شيري و گوشتي و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  پاورپوینت برنامه هاي واكسيناسيون گاوهاي شيري و گوشتي
  قیمت محصول
  18,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت اقتصاد گوسفنداری

  این فایل در مورد پاورپوینت اقتصاد گوسفنداری و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  پاورپوینت اقتصاد گوسفنداری
  قیمت محصول
  17,750
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت استفاده از ارزيابي مدفوع براي كمك به تغذيه گاوهاي شيرده

  این فایل در مورد پاورپوینت استفاده از ارزيابي مدفوع براي كمك به تغذيه گاوهاي شيرده و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  پاورپوینت استفاده از ارزيابي مدفوع براي كمك به تغذيه گاوهاي شيرده
  قیمت محصول
  17,750
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت استاندارد روش اندازه ‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

  این فایل در مورد پاورپوینت استاندارد روش اندازه ‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  پاورپوینت استاندارد روش اندازه ‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت تیره Fabaceae

  این فایل در مورد پاورپوینت تیره Fabaceae و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  پاورپوینت تیره Fabaceae
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت شناسنامه و نمودار مراحل انجام كار معاونت بهبود توليدات گياهي مديريت باغباني

  این فایل در مورد پاورپوینت شناسنامه و نمودار مراحل انجام كار معاونت بهبود توليدات گياهي مديريت باغباني و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  پاورپوینت شناسنامه و نمودار مراحل انجام كار معاونت بهبود توليدات گياهي مديريت باغباني
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت عمليات تحت فشار

  این فایل در مورد پاورپوینت عمليات تحت فشار و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  پاورپوینت عمليات تحت فشار
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت مطالعه حرکت بیماری در جمعیت گیاهی

  این فایل در مورد پاورپوینت مطالعه حرکت بیماری در جمعیت گیاهی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  پاورپوینت مطالعه حرکت بیماری در جمعیت گیاهی
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق پرورش شتر مرغ اهلی

  این فایل در مورد تحقیق پرورش شتر مرغ اهلی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  تحقیق پرورش شتر مرغ اهلی
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت تراریوم

  این فایل در مورد پاورپوینت تراریوم و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  پاورپوینت تراریوم
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق مباني اصلاح نژاد آبزيان

  این فایل در مورد تحقیق مباني اصلاح نژاد آبزيان و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  تحقیق مباني اصلاح نژاد آبزيان
  قیمت محصول
  19,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق مقدمه ای بر پرورش بوقلمون

  این فایل در مورد تحقیق مقدمه ای بر پرورش بوقلمون و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  تحقیق مقدمه ای بر پرورش بوقلمون
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق آیا بین سن اسب و علوفه مصرفی آن، رابطه ای وجود دارد؟

  این فایل در مورد تحقیق آیا بین سن اسب و علوفه مصرفی آن، رابطه ای وجود دارد؟ و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  تحقیق آیا بین سن اسب و علوفه مصرفی آن، رابطه ای وجود دارد؟
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق كاربرد فسفر در كشاورزي (خوراك دام و طيور)

  این فایل در مورد تحقیق كاربرد فسفر در كشاورزي (خوراك دام و طيور) و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی کشاورزی دام و طیور
  تحقیق كاربرد فسفر در كشاورزي (خوراك دام و طيور)
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.