id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده CNG

  این فایل در مورد ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده CNG و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده CNG
  قیمت محصول
  155,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  تاثیر سورفاكتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز- مایع

  این فایل در مورد تاثیر سورفاكتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز- مایع و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  تاثیر سورفاكتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز- مایع
  قیمت محصول
  57,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  تاثیر افزایش نانو ذرات CeO2 و Ce2O3 بر عدد ستان بیودیزل در جهت کاهش مصرف سوخت

  این فایل در مورد تاثیر افزایش نانو ذرات CeO2 و Ce2O3 بر عدد ستان بیودیزل در جهت کاهش مصرف سوخت و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  تاثیر افزایش نانو ذرات CeO2 و Ce2O3 بر عدد ستان بیودیزل در جهت کاهش مصرف سوخت
  قیمت محصول
  12,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  طراحی سیکلوترون برای پروتون تراپی

  این فایل در مورد طراحی سیکلوترون برای پروتون تراپی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  طراحی سیکلوترون برای پروتون تراپی
  قیمت محصول
  67,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی با عنوان تكنولوژی و كاربرد درزگیرهای پلی اورتان

  این فایل در مورد پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی با عنوان تكنولوژی و كاربرد درزگیرهای پلی اورتان و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی با عنوان تكنولوژی و كاربرد درزگیرهای پلی اورتان
  قیمت محصول
  127,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان

  این فایل در مورد ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان
  قیمت محصول
  39,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  جنبشهای رادیکال آزاد پلی مر سازی C8H8 در رئاکتردیسک چرخشی

  این فایل در مورد جنبشهای رادیکال آزاد پلی مر سازی C8H8 در رئاکتردیسک چرخشی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  جنبشهای رادیکال آزاد پلی مر سازی C8H8 در رئاکتردیسک چرخشی
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام(الگو و رهیافت SVAR)

  این فایل در مورد اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام(الگو و رهیافت SVAR) و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام(الگو و رهیافت SVAR)
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بررسی اثر سیلابزنی میكروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری

  این فایل در مورد بررسی اثر سیلابزنی میكروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  بررسی اثر سیلابزنی میكروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بررسی اثر مواد فعال سطحی بر ازدیاد برداشت نفت

  این فایل در مورد بررسی اثر مواد فعال سطحی بر ازدیاد برداشت نفت و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  بررسی اثر مواد فعال سطحی بر ازدیاد برداشت نفت
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید

  این فایل در مورد بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  تاثیر موم‌زدایی ابتدایی بر میزان افزایش حجم واقعی برج استخراج RDC

  این فایل در مورد تاثیر موم‌زدایی ابتدایی بر میزان افزایش حجم واقعی برج استخراج RDC و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  تاثیر موم‌زدایی ابتدایی بر میزان افزایش حجم واقعی برج استخراج RDC
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  تعیین حداقل فشار امتزاجی با استفاده از روش تحلیلی

  این فایل در مورد تعیین حداقل فشار امتزاجی با استفاده از روش تحلیلی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  تعیین حداقل فشار امتزاجی با استفاده از روش تحلیلی
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  مقاله رشته مهندسی نفت با عنوان استخراج نفت به روش SAGD

  این فایل در مورد مقاله رشته مهندسی نفت با عنوان استخراج نفت به روش SAGD و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  مقاله رشته مهندسی نفت با عنوان استخراج نفت به روش SAGD
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نفت و شیمی با عنوان ایستگاه های سوخت گیری

  این فایل در مورد پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نفت و شیمی با عنوان ایستگاه های سوخت گیری و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نفت و شیمی با عنوان ایستگاه های سوخت گیری
  قیمت محصول
  75,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  تعیین شبه توابع تراوایی نسبی و فشار موئینه در مخازن ترکدار با استفاده از شبیه سازهای مخازن نفتی

  این فایل در مورد تعیین شبه توابع تراوایی نسبی و فشار موئینه در مخازن ترکدار با استفاده از شبیه سازهای مخازن نفتی و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  تعیین شبه توابع تراوایی نسبی و فشار موئینه در مخازن ترکدار با استفاده از شبیه سازهای مخازن نفتی
  قیمت محصول
  79,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  بهینه سازی پارامترهای موثر در بهره برداری به روش فرازآوری با گاز در یکی از میادین نفتی خلیج فارس

  این فایل در مورد بهینه سازی پارامترهای موثر در بهره برداری به روش فرازآوری با گاز در یکی از میادین نفتی خلیج فارس و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  بهینه سازی پارامترهای موثر در بهره برداری به روش فرازآوری با گاز در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
  قیمت محصول
  125,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  ارزیابی عملکرد روشهای شبه توابع دینامیک در درشت نمایی مخازن کربناته با استفاده از مدل تخلخل دوگانه

  این فایل در مورد ارزیابی عملکرد روشهای شبه توابع دینامیک در درشت نمایی مخازن کربناته با استفاده از مدل تخلخل دوگانه و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  ارزیابی عملکرد روشهای شبه توابع دینامیک در درشت نمایی مخازن کربناته با استفاده از مدل تخلخل دوگانه
  قیمت محصول
  99,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  ازدیاد برداشت نفت با تزریق گاز و نقش گسل در آن

  این فایل در مورد ازدیاد برداشت نفت با تزریق گاز و نقش گسل در آن و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  ازدیاد برداشت نفت با تزریق گاز و نقش گسل در آن
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا

  پاورپوینت ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده

  این فایل در مورد پاورپوینت ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده و هم اکنون در فروشگاه فایلینا موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی نفت و شیمی
  پاورپوینت ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  فایلینا
  وب سایت
  فایلینا
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.