id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1397

  این فایل در مورد فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1397 و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1397
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1397

  این فایل در مورد فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1397 و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1397
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1396

  این فایل در مورد فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1396 و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1396
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1396

  این فایل در مورد فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1396 و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1396
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1395

  این فایل در مورد فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1395 و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1395
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1395

  این فایل در مورد فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1395 و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1395
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  فایل اکسل آنالیز فهرست بهای راه و باند 1396

  این فایل در مورد فایل اکسل آنالیز فهرست بهای راه و باند 1396 و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  فایل اکسل آنالیز فهرست بهای راه و باند 1396
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق روش های حفاری در خاک نرم با مطالعه متروی تهران

  این فایل در مورد تحقیق روش های حفاری در خاک نرم با مطالعه متروی تهران و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  تحقیق روش های حفاری در خاک نرم با مطالعه متروی تهران
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت بررسی استفاده از انرژي هاي خورشيدي در صنعت ساختمان

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی استفاده از انرژي هاي خورشيدي در صنعت ساختمان و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  پاورپوینت بررسی استفاده از انرژي هاي خورشيدي در صنعت ساختمان
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پروژه شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري

  این فایل در مورد پروژه شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  پروژه شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري
  قیمت محصول
  26,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق بتن

  این فایل در مورد تحقیق بتن و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  تحقیق بتن
  قیمت محصول
  26,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق مقاوم سازي تير مركب بتن- فولاد با استفاده از CFRP

  این فایل در مورد تحقیق مقاوم سازي تير مركب بتن- فولاد با استفاده از CFRP و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  تحقیق مقاوم سازي تير مركب بتن- فولاد با استفاده از CFRP
  قیمت محصول
  17,750
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق انعقاد و لخته سازي

  این فایل در مورد تحقیق انعقاد و لخته سازي و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  تحقیق انعقاد و لخته سازي
  قیمت محصول
  21,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  گزارش کارآموزي در ساختمان سه طبقه فولادی

  این فایل در مورد گزارش کارآموزي در ساختمان سه طبقه فولادی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  گزارش کارآموزي در ساختمان سه طبقه فولادی
  قیمت محصول
  28,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  مجموعه گزارش های كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن

  این فایل در مورد مجموعه گزارش های كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  مجموعه گزارش های كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن
  قیمت محصول
  29,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق کانی های ثانوی

  این فایل در مورد تحقیق کانی های ثانوی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  تحقیق کانی های ثانوی
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت بررسی آسانسور و اجزای آن

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی آسانسور و اجزای آن و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  پاورپوینت بررسی آسانسور و اجزای آن
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق پايداري شيب ها و انواع روش هاي پايداري شيب

  این فایل در مورد تحقیق پايداري شيب ها و انواع روش هاي پايداري شيب و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  تحقیق پايداري شيب ها و انواع روش هاي پايداري شيب
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق گودبرداري و پي كني

  این فایل در مورد تحقیق گودبرداري و پي كني و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  تحقیق گودبرداري و پي كني
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق زمین شناسی

  این فایل در مورد تحقیق زمین شناسی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی عمران
  تحقیق زمین شناسی
  قیمت محصول
  19,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.