id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پاورپوینت فرآیندهای جوش کاری

  این فایل در مورد پاورپوینت فرآیندهای جوش کاری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  پاورپوینت فرآیندهای جوش کاری
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  کالیبراسیون

  این فایل در مورد کالیبراسیون و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  کالیبراسیون
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

  این فایل در مورد پاورپوینت عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  پاورپوینت عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  فنون مذاکره

  این فایل در مورد فنون مذاکره و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  فنون مذاکره
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت حوادث ناشی از کار

  این فایل در مورد پاورپوینت حوادث ناشی از کار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  پاورپوینت حوادث ناشی از کار
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی

  این فایل در مورد ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت ایمنی و حفاظت در مقابل برق گرفتگی

  این فایل در مورد پاورپوینت ایمنی و حفاظت در مقابل برق گرفتگی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  پاورپوینت ایمنی و حفاظت در مقابل برق گرفتگی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

  این فایل در مورد عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت نگهداری و تعمیر (نت)

  این فایل در مورد پاورپوینت نگهداری و تعمیر (نت) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  پاورپوینت نگهداری و تعمیر (نت)
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  نظام کیفیت

  این فایل در مورد نظام کیفیت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  نظام کیفیت
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  PM وTPM در تعمیرات و نگهداری

  این فایل در مورد PM وTPM در تعمیرات و نگهداری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  PM وTPM در تعمیرات و نگهداری
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت فعالیت‌ های اساسی TPM

  این فایل در مورد پاورپوینت فعالیت‌ های اساسی TPM و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  پاورپوینت فعالیت‌ های اساسی TPM
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار

  این فایل در مورد تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مدیریت کیفیت در سازمانهای مجازی

  این فایل در مورد مدیریت کیفیت در سازمانهای مجازی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  مدیریت کیفیت در سازمانهای مجازی
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مستندسازی سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008

  این فایل در مورد مستندسازی سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008 و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  مستندسازی سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت EFQM

  این فایل در مورد پاورپوینت EFQM و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  پاورپوینت EFQM
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مروری بر استاندارد ISO/TS 16949:2002، نیازمندی های سیستم های مدیریت كیفیت در صنایع خودرو

  این فایل در مورد پاورپوینت مروری بر استاندارد ISO/TS 16949:2002، نیازمندی های سیستم های مدیریت كیفیت در صنایع خودرو و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  پاورپوینت مروری بر استاندارد ISO/TS 16949:2002، نیازمندی های سیستم های مدیریت كیفیت در صنایع خودرو
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  دوره آموزشی آشنایی با مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2000

  این فایل در مورد دوره آموزشی آشنایی با مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2000 و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  دوره آموزشی آشنایی با مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2000
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری

  این فایل در مورد تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت 8 Disipline

  این فایل در مورد پاورپوینت 8 Disipline و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی صنایع
  پاورپوینت 8 Disipline
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.