id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  حفاظت کاتدیک در خطوط انتقال نفت و گاز

  این فایل در مورد حفاظت کاتدیک در خطوط انتقال نفت و گاز و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  حفاظت کاتدیک در خطوط انتقال نفت و گاز
  قیمت محصول
  50,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  جذب متان، اتان و ترکیبات دوگانۀ آنها با 41-MCM

  این فایل در مورد جذب متان، اتان و ترکیبات دوگانۀ آنها با 41-MCM و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  جذب متان، اتان و ترکیبات دوگانۀ آنها با 41-MCM
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  مطالعه و بررسي امكان بكارگيري فرايند انعقاد در بهبود پساب تصفيه خانه فاضلاب

  این فایل در مورد مطالعه و بررسي امكان بكارگيري فرايند انعقاد در بهبود پساب تصفيه خانه فاضلاب و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  مطالعه و بررسي امكان بكارگيري فرايند انعقاد در بهبود پساب تصفيه خانه فاضلاب
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  گزارش کارآموزی ملزومات گاز رسانی به منازل

  این فایل در مورد گزارش کارآموزی ملزومات گاز رسانی به منازل و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  گزارش کارآموزی ملزومات گاز رسانی به منازل
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  ارزيابي مقاومت جوي روکشهاي پايه/شفاف خودرويي

  این فایل در مورد ارزيابي مقاومت جوي روکشهاي پايه/شفاف خودرويي و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  ارزيابي مقاومت جوي روکشهاي پايه/شفاف خودرويي
  قیمت محصول
  31,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  جزوه سیالات

  این فایل در مورد جزوه سیالات و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  جزوه سیالات
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  کازبرد ریاضیات در مهندسی شیمی

  این فایل در مورد کازبرد ریاضیات در مهندسی شیمی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  کازبرد ریاضیات در مهندسی شیمی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  جداسازي هيدروكربن هاي استفاده شده در پليمر غشاها

  این فایل در مورد جداسازي هيدروكربن هاي استفاده شده در پليمر غشاها و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  جداسازي هيدروكربن هاي استفاده شده در پليمر غشاها
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  سودآور کردن فن آوری نانو برای دفع فلزات سنگین در آب آشامیدنی

  این فایل در مورد سودآور کردن فن آوری نانو برای دفع فلزات سنگین در آب آشامیدنی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  سودآور کردن فن آوری نانو برای دفع فلزات سنگین در آب آشامیدنی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  مزایای استفاده از پوشش داخلی برای لوله های انتقال نفت و گاز

  این فایل در مورد مزایای استفاده از پوشش داخلی برای لوله های انتقال نفت و گاز و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  مزایای استفاده از پوشش داخلی برای لوله های انتقال نفت و گاز
  قیمت محصول
  37,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  الكتروليز نمكهاي گداخته در تهيه ليتيم

  این فایل در مورد الكتروليز نمكهاي گداخته در تهيه ليتيم و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  الكتروليز نمكهاي گداخته در تهيه ليتيم
  قیمت محصول
  21,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  استاندارد سازی

  این فایل در مورد استاندارد سازی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  استاندارد سازی
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  پروژه فلر (flare)

  این فایل در مورد پروژه فلر (flare) و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  پروژه فلر (flare)
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  سیمانکاری در حفاریهای چاههای نفت و گاز

  این فایل در مورد سیمانکاری در حفاریهای چاههای نفت و گاز و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  سیمانکاری در حفاریهای چاههای نفت و گاز
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی

  این فایل در مورد تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  تحقیق بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی
  قیمت محصول
  20,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  اندازه گیری فرآیند

  این فایل در مورد اندازه گیری فرآیند و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  اندازه گیری فرآیند
  قیمت محصول
  37,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  بررسی مولفه های تاثیرگذار بر تولید نانوذرات فلزی به روش کندوسوز لیزری

  این فایل در مورد بررسی مولفه های تاثیرگذار بر تولید نانوذرات فلزی به روش کندوسوز لیزری و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  بررسی مولفه های تاثیرگذار بر تولید نانوذرات فلزی به روش کندوسوز لیزری
  قیمت محصول
  39,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  نانو ذرات فلزي براي ضدعفوني ميكروبي اوليگوديناميك

  این فایل در مورد نانو ذرات فلزي براي ضدعفوني ميكروبي اوليگوديناميك و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  نانو ذرات فلزي براي ضدعفوني ميكروبي اوليگوديناميك
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  برنامه ريزي- بازاريابي و اصول طراحي پروژه هاي گازرساني

  این فایل در مورد برنامه ريزي- بازاريابي و اصول طراحي پروژه هاي گازرساني و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  برنامه ريزي- بازاريابي و اصول طراحي پروژه هاي گازرساني
  قیمت محصول
  20,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل

  بررسي و آناليز رفتار نانولوله هاي کربني

  این فایل در مورد بررسي و آناليز رفتار نانولوله هاي کربني و هم اکنون در فروشگاه نگین فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:مهندسی شیمی
  بررسي و آناليز رفتار نانولوله هاي کربني
  قیمت محصول
  37,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نگین فایل
  وب سایت
  نگین فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.