id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بازاريابي بانكي در ايران و ويژگيهاي خدمات بانكي

  این فایل در مورد بازاريابي بانكي در ايران و ويژگيهاي خدمات بانكي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  بازاريابي بانكي در ايران و ويژگيهاي خدمات بانكي
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مشتري گرايي، راهي به سوي موفقيت در عمليات بانكداري

  این فایل در مورد مشتري گرايي، راهي به سوي موفقيت در عمليات بانكداري و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  مشتري گرايي، راهي به سوي موفقيت در عمليات بانكداري
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  كيفيت ارائه خدمات به مشتريان، جديدترين قلمرو بازاريابي

  این فایل در مورد كيفيت ارائه خدمات به مشتريان، جديدترين قلمرو بازاريابي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  كيفيت ارائه خدمات به مشتريان، جديدترين قلمرو بازاريابي
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

  این فایل در مورد اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

  این فایل در مورد تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

  این فایل در مورد بررسی اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  بررسی اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کامل سازمان تجارت جهاني

  این فایل در مورد کامل سازمان تجارت جهاني و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  کامل سازمان تجارت جهاني
  قیمت محصول
  22,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کامل بيمه

  این فایل در مورد کامل بيمه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  کامل بيمه
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه

  این فایل در مورد تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma

  این فایل در مورد معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  معرفي يك تابع مطلوبيت براي دستيابي به كيفيت Six sigma
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي

  این فایل در مورد پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تخمين مدل و استنتاج آماري بررسي ايستايي (ساكن بودن) سري هاي زماني

  این فایل در مورد تخمين مدل و استنتاج آماري بررسي ايستايي (ساكن بودن) سري هاي زماني و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  تخمين مدل و استنتاج آماري بررسي ايستايي (ساكن بودن) سري هاي زماني
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کامل واژه اصلاحات اقتصادی

  این فایل در مورد کامل واژه اصلاحات اقتصادی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  کامل واژه اصلاحات اقتصادی
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پروژه نوآوري هاي ابزاري در سیستم بانکداری

  این فایل در مورد پروژه نوآوري هاي ابزاري در سیستم بانکداری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  پروژه نوآوري هاي ابزاري در سیستم بانکداری
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کامل عملكرد اعتباري بانكها و تسهیلات اعطایی دارایعملكرد اعتباري بانكها و تسهیلات اعطایی

  این فایل در مورد کامل عملكرد اعتباري بانكها و تسهیلات اعطایی دارایعملكرد اعتباري بانكها و تسهیلات اعطایی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  کامل عملكرد اعتباري بانكها و تسهیلات اعطایی دارایعملكرد اعتباري بانكها و تسهیلات اعطایی
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کامل مقیاس یا اندازه گیری

  این فایل در مورد کامل مقیاس یا اندازه گیری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  کامل مقیاس یا اندازه گیری
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کامل تكنيكهاي تحليلي

  این فایل در مورد کامل تكنيكهاي تحليلي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  کامل تكنيكهاي تحليلي
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  کامل انواع انبارهاي كارخانه هاي صنعتي

  این فایل در مورد کامل انواع انبارهاي كارخانه هاي صنعتي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  کامل انواع انبارهاي كارخانه هاي صنعتي
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي جهان جهت جذب سرمايه هاي مردمي و رشد اقتصادي

  این فایل در مورد بررسی انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي جهان جهت جذب سرمايه هاي مردمي و رشد اقتصادي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  بررسی انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي جهان جهت جذب سرمايه هاي مردمي و رشد اقتصادي
  قیمت محصول
  34,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی کامل بورس

  این فایل در مورد بررسی کامل بورس و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مقاله و تحقیق
  بررسی کامل بورس
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.