id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پاورپوینت استفاده از اف آر پی frp در تقویت سازه - همراه با هدیه

  این فایل در مورد پاورپوینت استفاده از اف آر پی frp در تقویت سازه - همراه با هدیه و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/5261/پاورپوینت-استفاده-از-اف-آر-پی-frp-در-تقویت-سازه--همراه-با-هدیه/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت استفاده از اف آر پی frp در تقویت سازه - همراه با هدیه
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/5261/پاورپوینت-استفاده-از-اف-آر-پی-frp-در-تقویت-سازه--همراه-با-هدیه/329
  وب سایت

  پاورپوینت بررسی معماری اقلیم سرد و کوهستانی - همراه با هدیه ویژه

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی معماری اقلیم سرد و کوهستانی - همراه با هدیه ویژه و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/5263/پاورپوینت-بررسی-معماری-اقلیم-سرد-و-کوهستانی--همراه-با-هدیه-ویژه/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت بررسی معماری اقلیم سرد و کوهستانی - همراه با هدیه ویژه
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/5263/پاورپوینت-بررسی-معماری-اقلیم-سرد-و-کوهستانی--همراه-با-هدیه-ویژه/329
  وب سایت

  پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب - همراه با هدیه ویژه

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب - همراه با هدیه ویژه و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/5264/پاورپوینت-بررسی-معماری-اقلیم-گرم-و-مرطوب--همراه-با-هدیه-ویژه/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب - همراه با هدیه ویژه
  قیمت محصول
  7,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/5264/پاورپوینت-بررسی-معماری-اقلیم-گرم-و-مرطوب--همراه-با-هدیه-ویژه/329
  وب سایت

  بررسی معماری کاخ ها و بناها در دوره اشکانیان (پارتیان)

  این فایل در مورد بررسی معماری کاخ ها و بناها در دوره اشکانیان (پارتیان) و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/5717/بررسی-معماری-کاخ-ها-و-بناها-در-دوره-اشکانیان-(پارتیان)/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی معماری کاخ ها و بناها در دوره اشکانیان (پارتیان)
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/5717/بررسی-معماری-کاخ-ها-و-بناها-در-دوره-اشکانیان-(پارتیان)/329
  وب سایت

  دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

  این فایل در مورد دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/5720/دستورالعمل-بهسازی-لرزه-ای-ساختمان-های-موجود/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/5720/دستورالعمل-بهسازی-لرزه-ای-ساختمان-های-موجود/329
  وب سایت

  پاورپوینت آماده بررسی انواع آجرها و بلوك ها و کاربرد آنها در معماری

  این فایل در مورد پاورپوینت آماده بررسی انواع آجرها و بلوك ها و کاربرد آنها در معماری و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8136/پاورپوینت-آماده-بررسی-انواع-آجرها-و-بلوك-ها-و-کاربرد-آنها-در-معماری/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت آماده بررسی انواع آجرها و بلوك ها و کاربرد آنها در معماری
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8136/پاورپوینت-آماده-بررسی-انواع-آجرها-و-بلوك-ها-و-کاربرد-آنها-در-معماری/329
  وب سایت

  پاورپوینت شیوه های صحیح الگو برداری از هندسه طبیعت در معماری

  این فایل در مورد پاورپوینت شیوه های صحیح الگو برداری از هندسه طبیعت در معماری و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8395/پاورپوینت-شیوه-های-صحیح-الگو-برداری-از-هندسه-طبیعت-در-معماری/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت شیوه های صحیح الگو برداری از هندسه طبیعت در معماری
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8395/پاورپوینت-شیوه-های-صحیح-الگو-برداری-از-هندسه-طبیعت-در-معماری/329
  وب سایت

  پاورپوینت تناسبات معماری بیونیک

  این فایل در مورد پاورپوینت تناسبات معماری بیونیک و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8501/پاورپوینت-تناسبات-معماری-بیونیک/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت تناسبات معماری بیونیک
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8501/پاورپوینت-تناسبات-معماری-بیونیک/329
  وب سایت

  پاورپوینت آماده بررسی بزرگان و آثار برجسته معماری دوره رنسانس

  این فایل در مورد پاورپوینت آماده بررسی بزرگان و آثار برجسته معماری دوره رنسانس و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8704/پاورپوینت-آماده-بررسی-بزرگان-و-آثار-برجسته-معماری-دوره-رنسانس/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت آماده بررسی بزرگان و آثار برجسته معماری دوره رنسانس
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8704/پاورپوینت-آماده-بررسی-بزرگان-و-آثار-برجسته-معماری-دوره-رنسانس/329
  وب سایت

  پاورپوینت آماده معرفی وتحلیل انواع سازمان های فضایی درمجموعه های معماری

  این فایل در مورد پاورپوینت آماده معرفی وتحلیل انواع سازمان های فضایی درمجموعه های معماری و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8715/پاورپوینت-آماده-معرفی-وتحلیل-انواع-سازمان-های-فضایی-درمجموعه-های-معماری/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت آماده معرفی وتحلیل انواع سازمان های فضایی درمجموعه های معماری
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8715/پاورپوینت-آماده-معرفی-وتحلیل-انواع-سازمان-های-فضایی-درمجموعه-های-معماری/329
  وب سایت

  پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای شاه عبدوالعظیم (شهر ری)

  این فایل در مورد پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای شاه عبدوالعظیم (شهر ری) و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8720/پاورپوینت-آماده-بررسی-معماری-و-بنای-شاه-عبدوالعظیم-(شهر-ری)/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای شاه عبدوالعظیم (شهر ری)
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8720/پاورپوینت-آماده-بررسی-معماری-و-بنای-شاه-عبدوالعظیم-(شهر-ری)/329
  وب سایت

  بررسی مراحل ساخت فنداسيون ساختمانهاي اسكلت فلزي

  این فایل در مورد بررسی مراحل ساخت فنداسيون ساختمانهاي اسكلت فلزي و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8849/بررسی-مراحل-ساخت-فنداسيون-ساختمانهاي-اسكلت-فلزي/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی مراحل ساخت فنداسيون ساختمانهاي اسكلت فلزي
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8849/بررسی-مراحل-ساخت-فنداسيون-ساختمانهاي-اسكلت-فلزي/329
  وب سایت

  بررسی بنا و فضاهای مختلف مدرسه ایران زمین

  این فایل در مورد بررسی بنا و فضاهای مختلف مدرسه ایران زمین و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8860/بررسی-بنا-و-فضاهای-مختلف-مدرسه-ایران-زمین/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی بنا و فضاهای مختلف مدرسه ایران زمین
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8860/بررسی-بنا-و-فضاهای-مختلف-مدرسه-ایران-زمین/329
  وب سایت

  بررسی پل ها و انواع آن

  این فایل در مورد بررسی پل ها و انواع آن و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8869/بررسی-پل-ها-و-انواع-آن/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی پل ها و انواع آن
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8869/بررسی-پل-ها-و-انواع-آن/329
  وب سایت

  بررسی نقشه برداري و دوربين GPS

  این فایل در مورد بررسی نقشه برداري و دوربين GPS و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8874/بررسی-نقشه-برداري-و-دوربين-gps/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی نقشه برداري و دوربين GPS
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8874/بررسی-نقشه-برداري-و-دوربين-gps/329
  وب سایت

  بررسی انواع قالب های مورد استفاده در ساختمان سازی

  این فایل در مورد بررسی انواع قالب های مورد استفاده در ساختمان سازی و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8879/بررسی-انواع-قالب-های-مورد-استفاده-در-ساختمان-سازی/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی انواع قالب های مورد استفاده در ساختمان سازی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8879/بررسی-انواع-قالب-های-مورد-استفاده-در-ساختمان-سازی/329
  وب سایت

  بررسی معماري تماشاخانه و شيوة اجرا در تئاتر يونان باستان

  این فایل در مورد بررسی معماري تماشاخانه و شيوة اجرا در تئاتر يونان باستان و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8887/بررسی-معماري-تماشاخانه-و-شيوة-اجرا-در-تئاتر-يونان-باستان/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی معماري تماشاخانه و شيوة اجرا در تئاتر يونان باستان
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8887/بررسی-معماري-تماشاخانه-و-شيوة-اجرا-در-تئاتر-يونان-باستان/329
  وب سایت

  بررسی و آشنایی با ساختمان كانادايي

  این فایل در مورد بررسی و آشنایی با ساختمان كانادايي و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8892/بررسی-و-آشنایی-با-ساختمان-كانادايي/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی و آشنایی با ساختمان كانادايي
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8892/بررسی-و-آشنایی-با-ساختمان-كانادايي/329
  وب سایت

  بررسی عناصر شهری یونان و شهرسازی رومی

  این فایل در مورد بررسی عناصر شهری یونان و شهرسازی رومی و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8894/بررسی-عناصر-شهری-یونان-و-شهرسازی-رومی/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی عناصر شهری یونان و شهرسازی رومی
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8894/بررسی-عناصر-شهری-یونان-و-شهرسازی-رومی/329
  وب سایت

  بررسی انواع پلها و نيروهاي مختلف بر پلها

  این فایل در مورد بررسی انواع پلها و نيروهاي مختلف بر پلها و هم اکنون در فروشگاه http://onsell.ir/product/8900/بررسی-انواع-پلها-و-نيروهاي-مختلف-بر-پلها/329 موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی انواع پلها و نيروهاي مختلف بر پلها
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  http://onsell.ir/product/8900/بررسی-انواع-پلها-و-نيروهاي-مختلف-بر-پلها/329
  وب سایت
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.