id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پاورپوینت استفاده از اف آر پی frp در تقویت سازه - همراه با هدیه

  این فایل در مورد پاورپوینت استفاده از اف آر پی frp در تقویت سازه - همراه با هدیه و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت استفاده از اف آر پی frp در تقویت سازه - همراه با هدیه
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پاورپوینت بررسی معماری اقلیم سرد و کوهستانی - همراه با هدیه ویژه

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی معماری اقلیم سرد و کوهستانی - همراه با هدیه ویژه و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت بررسی معماری اقلیم سرد و کوهستانی - همراه با هدیه ویژه
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب - همراه با هدیه ویژه

  این فایل در مورد پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب - همراه با هدیه ویژه و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب - همراه با هدیه ویژه
  قیمت محصول
  7,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی معماری کاخ ها و بناها در دوره اشکانیان (پارتیان)

  این فایل در مورد بررسی معماری کاخ ها و بناها در دوره اشکانیان (پارتیان) و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی معماری کاخ ها و بناها در دوره اشکانیان (پارتیان)
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

  این فایل در مورد دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پاورپوینت آماده بررسی انواع آجرها و بلوك ها و کاربرد آنها در معماری

  این فایل در مورد پاورپوینت آماده بررسی انواع آجرها و بلوك ها و کاربرد آنها در معماری و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت آماده بررسی انواع آجرها و بلوك ها و کاربرد آنها در معماری
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پاورپوینت شیوه های صحیح الگو برداری از هندسه طبیعت در معماری

  این فایل در مورد پاورپوینت شیوه های صحیح الگو برداری از هندسه طبیعت در معماری و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت شیوه های صحیح الگو برداری از هندسه طبیعت در معماری
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پاورپوینت تناسبات معماری بیونیک

  این فایل در مورد پاورپوینت تناسبات معماری بیونیک و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت تناسبات معماری بیونیک
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پاورپوینت آماده بررسی بزرگان و آثار برجسته معماری دوره رنسانس

  این فایل در مورد پاورپوینت آماده بررسی بزرگان و آثار برجسته معماری دوره رنسانس و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت آماده بررسی بزرگان و آثار برجسته معماری دوره رنسانس
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پاورپوینت آماده معرفی وتحلیل انواع سازمان های فضایی درمجموعه های معماری

  این فایل در مورد پاورپوینت آماده معرفی وتحلیل انواع سازمان های فضایی درمجموعه های معماری و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت آماده معرفی وتحلیل انواع سازمان های فضایی درمجموعه های معماری
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای شاه عبدوالعظیم (شهر ری)

  این فایل در مورد پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای شاه عبدوالعظیم (شهر ری) و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای شاه عبدوالعظیم (شهر ری)
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی مراحل ساخت فنداسيون ساختمانهاي اسكلت فلزي

  این فایل در مورد بررسی مراحل ساخت فنداسيون ساختمانهاي اسكلت فلزي و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی مراحل ساخت فنداسيون ساختمانهاي اسكلت فلزي
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی بنا و فضاهای مختلف مدرسه ایران زمین

  این فایل در مورد بررسی بنا و فضاهای مختلف مدرسه ایران زمین و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی بنا و فضاهای مختلف مدرسه ایران زمین
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی خسارات شريانهاي حياتي و شبکه توزیع و خطوط راه آهن ناشي از زلزله

  این فایل در مورد بررسی خسارات شريانهاي حياتي و شبکه توزیع و خطوط راه آهن ناشي از زلزله و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:عمران
  بررسی خسارات شريانهاي حياتي و شبکه توزیع و خطوط راه آهن ناشي از زلزله
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی پل ها و انواع آن

  این فایل در مورد بررسی پل ها و انواع آن و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی پل ها و انواع آن
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی نقشه برداري و دوربين GPS

  این فایل در مورد بررسی نقشه برداري و دوربين GPS و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی نقشه برداري و دوربين GPS
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی انواع قالب های مورد استفاده در ساختمان سازی

  این فایل در مورد بررسی انواع قالب های مورد استفاده در ساختمان سازی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی انواع قالب های مورد استفاده در ساختمان سازی
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  شيوه اجراي بادبند كنشي (ميلگرد) در سوله ها و سازه ها

  این فایل در مورد شيوه اجراي بادبند كنشي (ميلگرد) در سوله ها و سازه ها و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:عمران
  شيوه اجراي بادبند كنشي (ميلگرد) در سوله ها و سازه ها
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی معماري تماشاخانه و شيوة اجرا در تئاتر يونان باستان

  این فایل در مورد بررسی معماري تماشاخانه و شيوة اجرا در تئاتر يونان باستان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی معماري تماشاخانه و شيوة اجرا در تئاتر يونان باستان
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی و آشنایی با ساختمان كانادايي

  این فایل در مورد بررسی و آشنایی با ساختمان كانادايي و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:معماری
  بررسی و آشنایی با ساختمان كانادايي
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.