id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان

  این فایل در مورد بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش آموزان

  این فایل در مورد برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش آموزان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش آموزان
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تاثير رنگ بر حافظه كودكان

  این فایل در مورد تاثير رنگ بر حافظه كودكان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  تاثير رنگ بر حافظه كودكان
  قیمت محصول
  8,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي

  این فایل در مورد تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  تبیین رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي
  قیمت محصول
  9,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نمونه تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي

  این فایل در مورد نمونه تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  نمونه تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقاله بررسي علل فرار مغزها در دبيرستان

  این فایل در مورد مقاله بررسي علل فرار مغزها در دبيرستان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  مقاله بررسي علل فرار مغزها در دبيرستان
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار

  این فایل در مورد بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار
  قیمت محصول
  7,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

  این فایل در مورد مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده

  این فایل در مورد بررسی افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسی افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده
  قیمت محصول
  4,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك

  این فایل در مورد تحقیق بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  تحقیق بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان

  این فایل در مورد رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان
  قیمت محصول
  3,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در منزل هستند و كودكان مهد كودك

  این فایل در مورد بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در منزل هستند و كودكان مهد كودك و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در منزل هستند و كودكان مهد كودك
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان

  این فایل در مورد بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني

  این فایل در مورد بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي تيپ شخصيتي (درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر

  این فایل در مورد بررسي تيپ شخصيتي (درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسي تيپ شخصيتي (درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ري

  این فایل در مورد بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ري و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ري
  قیمت محصول
  4,550
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

  این فایل در مورد بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان شهر تهران

  این فایل در مورد بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان شهر تهران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان شهر تهران
  قیمت محصول
  11,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دخت

  این فایل در مورد بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دخت و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دخت
  قیمت محصول
  15,100
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي سلامت رواني در خانواده خلبانان نظامي

  این فایل در مورد بررسي سلامت رواني در خانواده خلبانان نظامي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مشاوره و روانشناسی
  بررسي سلامت رواني در خانواده خلبانان نظامي
  قیمت محصول
  29,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.