id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بازاريابي و فروش و عناصر شبكه توزيع براي فروش

  این فایل در مورد بازاريابي و فروش و عناصر شبكه توزيع براي فروش و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  بازاريابي و فروش و عناصر شبكه توزيع براي فروش
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی مديريت اطلاعات گزينش نيروي انساني در مراحل گزينش و مصاحبه و استخدام

  این فایل در مورد بررسی مديريت اطلاعات گزينش نيروي انساني در مراحل گزينش و مصاحبه و استخدام و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  بررسی مديريت اطلاعات گزينش نيروي انساني در مراحل گزينش و مصاحبه و استخدام
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی ماهيت و رسالت هاي آموزش عالي و چالش هاي مديريت آموزش عالي

  این فایل در مورد بررسی ماهيت و رسالت هاي آموزش عالي و چالش هاي مديريت آموزش عالي و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  بررسی ماهيت و رسالت هاي آموزش عالي و چالش هاي مديريت آموزش عالي
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  مديريت دولتي و تاثیر آن بر عملکرد نامناسب کارکنان

  این فایل در مورد مديريت دولتي و تاثیر آن بر عملکرد نامناسب کارکنان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  مديريت دولتي و تاثیر آن بر عملکرد نامناسب کارکنان
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی نحوه تغییر پایتخت حکومتها و وسعت و سوی آنها

  این فایل در مورد بررسی نحوه تغییر پایتخت حکومتها و وسعت و سوی آنها و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  بررسی نحوه تغییر پایتخت حکومتها و وسعت و سوی آنها
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی ويژگيهاي یک نظام نظارتي و بازرسي كارآمد

  این فایل در مورد بررسی ويژگيهاي یک نظام نظارتي و بازرسي كارآمد و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  بررسی ويژگيهاي یک نظام نظارتي و بازرسي كارآمد
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  برقراری ارتباط با مشتریان در بازاریابی الکترونیک

  این فایل در مورد برقراری ارتباط با مشتریان در بازاریابی الکترونیک و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  برقراری ارتباط با مشتریان در بازاریابی الکترونیک
  قیمت محصول
  1,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  مديريت استراتژيك و ضرورت و موانع بكارگيري آن را در سازمان‌ها

  این فایل در مورد مديريت استراتژيك و ضرورت و موانع بكارگيري آن را در سازمان‌ها و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  مديريت استراتژيك و ضرورت و موانع بكارگيري آن را در سازمان‌ها
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تجهيزات ذخيره و بازاريابي بار كوچك كارگر براي محموله و محموله براي كارگر

  این فایل در مورد تجهيزات ذخيره و بازاريابي بار كوچك كارگر براي محموله و محموله براي كارگر و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  تجهيزات ذخيره و بازاريابي بار كوچك كارگر براي محموله و محموله براي كارگر
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پيشبرد اهداف آموزش عالي

  این فایل در مورد صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پيشبرد اهداف آموزش عالي و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پيشبرد اهداف آموزش عالي
  قیمت محصول
  2,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی اهمیت صورتحساب سود و زيان همراه با مثال

  این فایل در مورد بررسی اهمیت صورتحساب سود و زيان همراه با مثال و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  بررسی اهمیت صورتحساب سود و زيان همراه با مثال
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  جایگاه تبلیغات و اهمیت پژوهش و دانش در تبلیغات

  این فایل در مورد جایگاه تبلیغات و اهمیت پژوهش و دانش در تبلیغات و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  جایگاه تبلیغات و اهمیت پژوهش و دانش در تبلیغات
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی سرويس پيام كوتاه (SMS) و جایگاه آن در تبليغات تجاري در ايران

  این فایل در مورد بررسی سرويس پيام كوتاه (SMS) و جایگاه آن در تبليغات تجاري در ايران و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  بررسی سرويس پيام كوتاه (SMS) و جایگاه آن در تبليغات تجاري در ايران
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی و بهينه سازي در مديريت آزمايشگاه و بررسي علل عدم تحقق TQM

  این فایل در مورد بررسی و بهينه سازي در مديريت آزمايشگاه و بررسي علل عدم تحقق TQM و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  بررسی و بهينه سازي در مديريت آزمايشگاه و بررسي علل عدم تحقق TQM
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی مدیریت زمان و Time Management برای ارائه پاورپوینتی

  این فایل در مورد بررسی مدیریت زمان و Time Management برای ارائه پاورپوینتی و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  بررسی مدیریت زمان و Time Management برای ارائه پاورپوینتی
  قیمت محصول
  5,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک گروه صنعتي نيرو محرکه

  این فایل در مورد بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک گروه صنعتي نيرو محرکه و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک گروه صنعتي نيرو محرکه
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد

  این فایل در مورد مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد
  قیمت محصول
  4,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان

  این فایل در مورد بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي از نظر ميزان یادگیری

  این فایل در مورد مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي از نظر ميزان یادگیری و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي از نظر ميزان یادگیری
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحليل رابطةعوامل شغلي باتعهد سازماني بر اساس مدل ويژگي هاي شغلي

  این فایل در مورد تحليل رابطةعوامل شغلي باتعهد سازماني بر اساس مدل ويژگي هاي شغلي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت
  تحليل رابطةعوامل شغلي باتعهد سازماني بر اساس مدل ويژگي هاي شغلي
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.