id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  مدیریت پروژه های بزرگ

  این فایل در مورد مدیریت پروژه های بزرگ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  مدیریت پروژه های بزرگ
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت داستان سرایی، مهارت برجسته مدیران موفق

  این فایل در مورد پاورپوینت داستان سرایی، مهارت برجسته مدیران موفق و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  پاورپوینت داستان سرایی، مهارت برجسته مدیران موفق
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  کاربرد مجموعه آفیس در تهیه گزارشات پروژه

  این فایل در مورد کاربرد مجموعه آفیس در تهیه گزارشات پروژه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  کاربرد مجموعه آفیس در تهیه گزارشات پروژه
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مدیریت برنامه ریزی و كنترل‌ پروژه‌

  این فایل در مورد مدیریت برنامه ریزی و كنترل‌ پروژه‌ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  مدیریت برنامه ریزی و كنترل‌ پروژه‌
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مهندس برنامه‌ریز نگهداری و تعمیرات

  این فایل در مورد مهندس برنامه‌ریز نگهداری و تعمیرات و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  مهندس برنامه‌ریز نگهداری و تعمیرات
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management

  این فایل در مورد مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت دوره آموزشی آشنایی با مدیریت فرآیند

  این فایل در مورد پاورپوینت دوره آموزشی آشنایی با مدیریت فرآیند و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  پاورپوینت دوره آموزشی آشنایی با مدیریت فرآیند
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش های انجام پروژه

  این فایل در مورد روش های انجام پروژه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  روش های انجام پروژه
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  ارزیابی سلامت پروژه های ساخت

  این فایل در مورد ارزیابی سلامت پروژه های ساخت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  ارزیابی سلامت پروژه های ساخت
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پیاده سازي فرآیند مدیریت ذي نفعان در پروژه

  این فایل در مورد پیاده سازي فرآیند مدیریت ذي نفعان در پروژه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  پیاده سازي فرآیند مدیریت ذي نفعان در پروژه
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  PMBOK 5th Edition، تحول و یا فقط ویرایش جدید

  این فایل در مورد PMBOK 5th Edition، تحول و یا فقط ویرایش جدید و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  PMBOK 5th Edition، تحول و یا فقط ویرایش جدید
  قیمت محصول
  19,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مهم ترین چالش های پیش رو در پروژه ها

  این فایل در مورد مهم ترین چالش های پیش رو در پروژه ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  مهم ترین چالش های پیش رو در پروژه ها
  قیمت محصول
  25,600
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش های انجام پروژه

  این فایل در مورد روش های انجام پروژه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  روش های انجام پروژه
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت کارگاه آموزشي 6 روزه نظام جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد جهاني PMBOK

  این فایل در مورد پاورپوینت کارگاه آموزشي 6 روزه نظام جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد جهاني PMBOK و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  پاورپوینت کارگاه آموزشي 6 روزه نظام جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد جهاني PMBOK
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  آشنایی با سیستم آراستگی محیط کار

  این فایل در مورد آشنایی با سیستم آراستگی محیط کار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  آشنایی با سیستم آراستگی محیط کار
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3

  این فایل در مورد پاورپوینت ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3 و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  پاورپوینت ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مدیریت پروژه

  این فایل در مورد مدیریت پروژه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  مدیریت پروژه
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  نظـام فراگيـر پيشنهادهـا

  این فایل در مورد نظـام فراگيـر پيشنهادهـا و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  نظـام فراگيـر پيشنهادهـا
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت برنامه ریزی پروژه

  این فایل در مورد پاورپوینت برنامه ریزی پروژه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  پاورپوینت برنامه ریزی پروژه
  قیمت محصول
  16,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت روش هاي پيش بيني منابع و مصارف

  این فایل در مورد پاورپوینت روش هاي پيش بيني منابع و مصارف و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت پروژه
  پاورپوینت روش هاي پيش بيني منابع و مصارف
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.