id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  استراتژی قیمت گذاری در طرح های آب

  این فایل در مورد استراتژی قیمت گذاری در طرح های آب و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  استراتژی قیمت گذاری در طرح های آب
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  نگاهی به چالش های قیمت گذاری در بخش راه

  این فایل در مورد نگاهی به چالش های قیمت گذاری در بخش راه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  نگاهی به چالش های قیمت گذاری در بخش راه
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق نگاه به چالش ها، نقاط قوت و ضعف فهارس بهای پایه و ضرورت بهینه کردن فهارس بها برای اصلاح

  این فایل در مورد تحقیق نگاه به چالش ها، نقاط قوت و ضعف فهارس بهای پایه و ضرورت بهینه کردن فهارس بها برای اصلاح و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  تحقیق نگاه به چالش ها، نقاط قوت و ضعف فهارس بهای پایه و ضرورت بهینه کردن فهارس بها برای اصلاح
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  نقد و بررسی چالش های موجود در بخشنامه تعدیل قراردادهای نظام فنی و اجرایی کشور

  این فایل در مورد نقد و بررسی چالش های موجود در بخشنامه تعدیل قراردادهای نظام فنی و اجرایی کشور و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  نقد و بررسی چالش های موجود در بخشنامه تعدیل قراردادهای نظام فنی و اجرایی کشور
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسی میزان فسادپذیری انواع سیستم های قیمت گذاری و الزامات قانونی حاکم

  این فایل در مورد تحقیق بررسی میزان فسادپذیری انواع سیستم های قیمت گذاری و الزامات قانونی حاکم و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  تحقیق بررسی میزان فسادپذیری انواع سیستم های قیمت گذاری و الزامات قانونی حاکم
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسی و ارزیابی نظام قیمت گذاری برای پروژه های دوعاملی و سه عاملی

  این فایل در مورد تحقیق بررسی و ارزیابی نظام قیمت گذاری برای پروژه های دوعاملی و سه عاملی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  تحقیق بررسی و ارزیابی نظام قیمت گذاری برای پروژه های دوعاملی و سه عاملی
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسی و تحلیل بخشنامه تجزیه بها

  این فایل در مورد تحقیق بررسی و تحلیل بخشنامه تجزیه بها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  تحقیق بررسی و تحلیل بخشنامه تجزیه بها
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق پیشنهادی برای تهیه فهرست بهای خاص (غیرپایه) در بازنگری قراردادهای بهره برداری، تعمیر و ...

  این فایل در مورد تحقیق پیشنهادی برای تهیه فهرست بهای خاص (غیرپایه) در بازنگری قراردادهای بهره برداری، تعمیر و ... و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  تحقیق پیشنهادی برای تهیه فهرست بهای خاص (غیرپایه) در بازنگری قراردادهای بهره برداری، تعمیر و ...
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق تاریخچه قیمت گذاری طرح های عمرانی در ایران

  این فایل در مورد تحقیق تاریخچه قیمت گذاری طرح های عمرانی در ایران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  تحقیق تاریخچه قیمت گذاری طرح های عمرانی در ایران
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تجدید نظر و تکمیل فهرست بهای واحد پیمانکاری

  این فایل در مورد تجدید نظر و تکمیل فهرست بهای واحد پیمانکاری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  تجدید نظر و تکمیل فهرست بهای واحد پیمانکاری
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تدوین فهرست بهای خاص در انعقاد قراردادهای ساخت پروژه های تونل به روش مکانیزه

  این فایل در مورد تدوین فهرست بهای خاص در انعقاد قراردادهای ساخت پروژه های تونل به روش مکانیزه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  تدوین فهرست بهای خاص در انعقاد قراردادهای ساخت پروژه های تونل به روش مکانیزه
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  چالش ها، نقاط قوت و ضعف فهارس بهای پایه و روش قیمت گذاری پروژه

  این فایل در مورد چالش ها، نقاط قوت و ضعف فهارس بهای پایه و روش قیمت گذاری پروژه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  چالش ها، نقاط قوت و ضعف فهارس بهای پایه و روش قیمت گذاری پروژه
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی

  این فایل در مورد تحقیق چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  تحقیق چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش Converted Lump Sum اجرای پروژه ها به صورت EPC، مزایا و چالش ها

  این فایل در مورد روش Converted Lump Sum اجرای پروژه ها به صورت EPC، مزایا و چالش ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  روش Converted Lump Sum اجرای پروژه ها به صورت EPC، مزایا و چالش ها
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش قیمت گذاری بر مبنای حداکثر قیمت تضمینی

  این فایل در مورد روش قیمت گذاری بر مبنای حداکثر قیمت تضمینی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  روش قیمت گذاری بر مبنای حداکثر قیمت تضمینی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  شرایط تنفیذ و شروع پیمان

  این فایل در مورد شرایط تنفیذ و شروع پیمان و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  شرایط تنفیذ و شروع پیمان
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  سیستم های اجرای پروژه ها و نحوه قیمت گذاری پیمان ها

  این فایل در مورد سیستم های اجرای پروژه ها و نحوه قیمت گذاری پیمان ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  سیستم های اجرای پروژه ها و نحوه قیمت گذاری پیمان ها
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی قیمت تمام نشده یا قیمت تمام شده کارهای تمام نشده

  این فایل در مورد جزوه آموزشی قیمت تمام نشده یا قیمت تمام شده کارهای تمام نشده و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  جزوه آموزشی قیمت تمام نشده یا قیمت تمام شده کارهای تمام نشده
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی قیمت گذاری پروژه در شرایط عدم تعادل بازار

  این فایل در مورد جزوه آموزشی قیمت گذاری پروژه در شرایط عدم تعادل بازار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  جزوه آموزشی قیمت گذاری پروژه در شرایط عدم تعادل بازار
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی قیمت گذاری پروژه ها (Project Pricing System)

  این فایل در مورد جزوه آموزشی قیمت گذاری پروژه ها (Project Pricing System) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت قراردادها
  جزوه آموزشی قیمت گذاری پروژه ها (Project Pricing System)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.