id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  جهان آينده و مشخصات سازمان های پیشگام

  این فایل در مورد جهان آينده و مشخصات سازمان های پیشگام و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/8092/جهان-آينده-و-مشخصات-سازمان-های-پیشگام/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت صنعتی
  جهان آينده و مشخصات سازمان های پیشگام
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/8092/جهان-آينده-و-مشخصات-سازمان-های-پیشگام/1090
  وب سایت

  تحقيق ارتقاء فناوري و نوآوري در كارخانه پارس خودرو

  این فایل در مورد تحقيق ارتقاء فناوري و نوآوري در كارخانه پارس خودرو و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/9719/تحقيق-ارتقاء-فناوري-و-نوآوري-در-كارخانه-پارس-خودرو/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت صنعتی
  تحقيق ارتقاء فناوري و نوآوري در كارخانه پارس خودرو
  قیمت محصول
  44,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/9719/تحقيق-ارتقاء-فناوري-و-نوآوري-در-كارخانه-پارس-خودرو/1090
  وب سایت

  تحقیق اصول سرپرستی در واحدهای صنعتی

  این فایل در مورد تحقیق اصول سرپرستی در واحدهای صنعتی و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/13834/تحقیق-اصول-سرپرستی-در-واحدهای-صنعتی/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت صنعتی
  تحقیق اصول سرپرستی در واحدهای صنعتی
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/13834/تحقیق-اصول-سرپرستی-در-واحدهای-صنعتی/1090
  وب سایت

  تحقیق بهينه سازي طراحی ساختاری و معرفي انواع مختلف روش هاي آن

  این فایل در مورد تحقیق بهينه سازي طراحی ساختاری و معرفي انواع مختلف روش هاي آن و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/13922/تحقیق-بهينه-سازي-طراحی-ساختاری-و-معرفي-انواع-مختلف-روش-هاي-آن/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت صنعتی
  تحقیق بهينه سازي طراحی ساختاری و معرفي انواع مختلف روش هاي آن
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/13922/تحقیق-بهينه-سازي-طراحی-ساختاری-و-معرفي-انواع-مختلف-روش-هاي-آن/1090
  وب سایت

  تحقیق شش سیگما

  این فایل در مورد تحقیق شش سیگما و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/14417/تحقیق-شش-سیگما/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت صنعتی
  تحقیق شش سیگما
  قیمت محصول
  22,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/14417/تحقیق-شش-سیگما/1090
  وب سایت

  تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها

  این فایل در مورد تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/15430/تحقیق-ايجاد-تغييرات-در-ahp-با-سلسله-مراتب-غير-خطي-و-وجود-روابط-رياضي-مابين-معيارها-و-زير-معيارها/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت صنعتی
  تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها
  قیمت محصول
  12,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/15430/تحقیق-ايجاد-تغييرات-در-ahp-با-سلسله-مراتب-غير-خطي-و-وجود-روابط-رياضي-مابين-معيارها-و-زير-معيارها/1090
  وب سایت

  تحقیق عوامل مؤثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی در بین دانشجویان دانشگاه

  این فایل در مورد تحقیق عوامل مؤثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی در بین دانشجویان دانشگاه و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/16515/تحقیق-عوامل-مؤثر-در-انتخاب-رشته-مدیریت-صنعتی-در-بین-دانشجویان-دانشگاه/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت صنعتی
  تحقیق عوامل مؤثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی در بین دانشجویان دانشگاه
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/16515/تحقیق-عوامل-مؤثر-در-انتخاب-رشته-مدیریت-صنعتی-در-بین-دانشجویان-دانشگاه/1090
  وب سایت

  تحقیق ظهور پارك هاي فناوري در خاورميانه

  این فایل در مورد تحقیق ظهور پارك هاي فناوري در خاورميانه و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/17359/تحقیق-ظهور-پارك-هاي-فناوري-در-خاورميانه/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت صنعتی
  تحقیق ظهور پارك هاي فناوري در خاورميانه
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/17359/تحقیق-ظهور-پارك-هاي-فناوري-در-خاورميانه/1090
  وب سایت

  تحقیق زمان سنجی در طراحی و راه اندازی کارخانه

  این فایل در مورد تحقیق زمان سنجی در طراحی و راه اندازی کارخانه و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/17510/تحقیق-زمان-سنجی-در-طراحی-و-راه-اندازی-کارخانه/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت صنعتی
  تحقیق زمان سنجی در طراحی و راه اندازی کارخانه
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/17510/تحقیق-زمان-سنجی-در-طراحی-و-راه-اندازی-کارخانه/1090
  وب سایت

  ادبیات و تاریخچه (مباني نظري و سير تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات (به همراه منابع تحقیق)

  این فایل در مورد ادبیات و تاریخچه (مباني نظري و سير تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات (به همراه منابع تحقیق) و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/23872/ادبیات-و-تاریخچه-(مباني-نظري-و-سير-تطور)-اتوماسیون-و-نگهداری-تعمیرات-(به-همراه-منابع-تحقیق)/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت صنعتی
  ادبیات و تاریخچه (مباني نظري و سير تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات (به همراه منابع تحقیق)
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/23872/ادبیات-و-تاریخچه-(مباني-نظري-و-سير-تطور)-اتوماسیون-و-نگهداری-تعمیرات-(به-همراه-منابع-تحقیق)/1090
  وب سایت

  تحقیق ارزیابی طرح های صنعتی- مطالعات فنی، اقتصادی و مالی

  این فایل در مورد تحقیق ارزیابی طرح های صنعتی- مطالعات فنی، اقتصادی و مالی و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/28637/تحقیق-ارزیابی-طرح-های-صنعتی-مطالعات-فنی-اقتصادی-و-مالی/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت صنعتی
  تحقیق ارزیابی طرح های صنعتی- مطالعات فنی، اقتصادی و مالی
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/28637/تحقیق-ارزیابی-طرح-های-صنعتی-مطالعات-فنی-اقتصادی-و-مالی/1090
  وب سایت

  جزوه مدیریت عملیات، دکتر مهدی شیخ زاده دانشگاه شریف

  این فایل در مورد جزوه مدیریت عملیات، دکتر مهدی شیخ زاده دانشگاه شریف و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/28716/جزوه-مدیریت-عملیات-دکتر-مهدی-شیخ-زاده-دانشگاه-شریف/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت صنعتی
  جزوه مدیریت عملیات، دکتر مهدی شیخ زاده دانشگاه شریف
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/28716/جزوه-مدیریت-عملیات-دکتر-مهدی-شیخ-زاده-دانشگاه-شریف/1090
  وب سایت

  پاورپوینت طراحی و توسعه محصول

  این فایل در مورد پاورپوینت طراحی و توسعه محصول و هم اکنون در فروشگاه https://nikanlink.com/product/30899/پاورپوینت-طراحی-و-توسعه-محصول/1090 موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت صنعتی
  پاورپوینت طراحی و توسعه محصول
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  https://nikanlink.com/product/30899/پاورپوینت-طراحی-و-توسعه-محصول/1090
  وب سایت
   دسته بندی مطالب
   پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
   ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
   تلگرام:plusfair
   تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.