id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  چالش هاي خصوصي سازي و واگذاري مالكيت سدهاي ايران

  این فایل در مورد چالش هاي خصوصي سازي و واگذاري مالكيت سدهاي ايران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  چالش هاي خصوصي سازي و واگذاري مالكيت سدهاي ايران
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  خصوصي سازي مديريت بهره برداري و نگهداري، زيرساخت هاي قانوني و راهكارها

  این فایل در مورد خصوصي سازي مديريت بهره برداري و نگهداري، زيرساخت هاي قانوني و راهكارها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  خصوصي سازي مديريت بهره برداري و نگهداري، زيرساخت هاي قانوني و راهكارها
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تجاری سازی فن آوری نانو

  این فایل در مورد تجاری سازی فن آوری نانو و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  تجاری سازی فن آوری نانو
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  کارگاه تدوین برنامه راهبردی تجارت خارجی استان ها

  این فایل در مورد کارگاه تدوین برنامه راهبردی تجارت خارجی استان ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  کارگاه تدوین برنامه راهبردی تجارت خارجی استان ها
  قیمت محصول
  21,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت اتاق بازرگانی بین الملل

  این فایل در مورد پاورپوینت اتاق بازرگانی بین الملل و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  پاورپوینت اتاق بازرگانی بین الملل
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت نقش دولت در توسعه اقتصادی

  این فایل در مورد پاورپوینت نقش دولت در توسعه اقتصادی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  پاورپوینت نقش دولت در توسعه اقتصادی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت چارچوب هوش تجاری و مدیریت کارایی گارتنر

  این فایل در مورد پاورپوینت چارچوب هوش تجاری و مدیریت کارایی گارتنر و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  پاورپوینت چارچوب هوش تجاری و مدیریت کارایی گارتنر
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت بازار فارکس

  این فایل در مورد پاورپوینت بازار فارکس و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  پاورپوینت بازار فارکس
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مدیریت صادرات و بازاریابی بین الملل، روش ها و راه کارها

  این فایل در مورد پاورپوینت مدیریت صادرات و بازاریابی بین الملل، روش ها و راه کارها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  پاورپوینت مدیریت صادرات و بازاریابی بین الملل، روش ها و راه کارها
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت با موضوع مشتریان الکترونیکی

  این فایل در مورد پاورپوینت با موضوع مشتریان الکترونیکی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  پاورپوینت با موضوع مشتریان الکترونیکی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت كسب و كار الكترونيكي در بازرگانی بين الملل

  این فایل در مورد پاورپوینت كسب و كار الكترونيكي در بازرگانی بين الملل و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  پاورپوینت كسب و كار الكترونيكي در بازرگانی بين الملل
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت کسب و کار الکترونیک

  این فایل در مورد پاورپوینت کسب و کار الکترونیک و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  پاورپوینت کسب و کار الکترونیک
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت با موضوع دیکشنری مدیریت بازرگانی

  این فایل در مورد پاورپوینت با موضوع دیکشنری مدیریت بازرگانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  پاورپوینت با موضوع دیکشنری مدیریت بازرگانی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوينت اصطلاحات بین‌ المللی بازرگانی (Incoterms)

  این فایل در مورد پاورپوينت اصطلاحات بین‌ المللی بازرگانی (Incoterms) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  پاورپوينت اصطلاحات بین‌ المللی بازرگانی (Incoterms)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوينت بحث:مزیت رقابتی در تجارت الکترونیک

  این فایل در مورد پاورپوينت بحث:مزیت رقابتی در تجارت الکترونیک و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  پاورپوينت بحث:مزیت رقابتی در تجارت الکترونیک
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت نگاهی به آمار تجارت ایران با تمرکز بر بخش نفت

  این فایل در مورد پاورپوینت نگاهی به آمار تجارت ایران با تمرکز بر بخش نفت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  پاورپوینت نگاهی به آمار تجارت ایران با تمرکز بر بخش نفت
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت با موضوع ایجاد، نگهداری و ارتقای برند

  این فایل در مورد پاورپوینت با موضوع ایجاد، نگهداری و ارتقای برند و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  پاورپوینت با موضوع ایجاد، نگهداری و ارتقای برند
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت فضای کسب و کار

  این فایل در مورد پاورپوینت فضای کسب و کار و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  پاورپوینت فضای کسب و کار
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تجارت الکترونیکی

  این فایل در مورد تجارت الکترونیکی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:مدیریت بازرگانی
  تجارت الکترونیکی
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.