id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  جزوه کارگاه آموزشی مروری بر طرح و اجرای ایستگاه های مترو همراه با مطالعه موردی ایستگاه تجریش

  این فایل در مورد جزوه کارگاه آموزشی مروری بر طرح و اجرای ایستگاه های مترو همراه با مطالعه موردی ایستگاه تجریش و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  جزوه کارگاه آموزشی مروری بر طرح و اجرای ایستگاه های مترو همراه با مطالعه موردی ایستگاه تجریش
  قیمت محصول
  50,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت مدیریت پروژه های بزرگ مطالعه موردی: مدیریت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد

  این فایل در مورد پاورپوینت مدیریت پروژه های بزرگ مطالعه موردی: مدیریت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  پاورپوینت مدیریت پروژه های بزرگ مطالعه موردی: مدیریت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM

  این فایل در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  طراحی روسازی خط مترو با پابندهای ویژه،

  این فایل در مورد طراحی روسازی خط مترو با پابندهای ویژه، و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  طراحی روسازی خط مترو با پابندهای ویژه،
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  دياگرام گردش مراحل كار در طراحي ايستگاه هاي مترو

  این فایل در مورد دياگرام گردش مراحل كار در طراحي ايستگاه هاي مترو و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  دياگرام گردش مراحل كار در طراحي ايستگاه هاي مترو
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  فرم عناوین سرفصل گزارش های طرح های مطالعاتی مترو (Project Outline)

  این فایل در مورد فرم عناوین سرفصل گزارش های طرح های مطالعاتی مترو (Project Outline) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  فرم عناوین سرفصل گزارش های طرح های مطالعاتی مترو (Project Outline)
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  نمونه برنامه مدیریت منابع انساني برای پروژه قطار شهری

  این فایل در مورد نمونه برنامه مدیریت منابع انساني برای پروژه قطار شهری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  نمونه برنامه مدیریت منابع انساني برای پروژه قطار شهری
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  نمونه شرح متدولوژي مديريت ريسك پروژه قطار شهری

  این فایل در مورد نمونه شرح متدولوژي مديريت ريسك پروژه قطار شهری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  نمونه شرح متدولوژي مديريت ريسك پروژه قطار شهری
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  نمونه ماتریس ارتباطات چارت سازمانی شرکت پیمانکار در پروژه قطار شهری

  این فایل در مورد نمونه ماتریس ارتباطات چارت سازمانی شرکت پیمانکار در پروژه قطار شهری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  نمونه ماتریس ارتباطات چارت سازمانی شرکت پیمانکار در پروژه قطار شهری
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  شرح وظایف و شرایط احراز ارکان پروژه قطار شهری

  این فایل در مورد شرح وظایف و شرایط احراز ارکان پروژه قطار شهری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  شرح وظایف و شرایط احراز ارکان پروژه قطار شهری
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  نمونه ساختار سازماني پروژه طرح و ساخت مترو در بخش سيويل،

  این فایل در مورد نمونه ساختار سازماني پروژه طرح و ساخت مترو در بخش سيويل، و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  نمونه ساختار سازماني پروژه طرح و ساخت مترو در بخش سيويل،
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  نمونه محاسبات مربوط به ناوگان ريلي تونل مترو (حفاري مكانيزه)

  این فایل در مورد نمونه محاسبات مربوط به ناوگان ريلي تونل مترو (حفاري مكانيزه) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  نمونه محاسبات مربوط به ناوگان ريلي تونل مترو (حفاري مكانيزه)
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  برنامه تفصیلی مديريت سلامت، ‌ايمني و محيط زيست (HSE) یک پروژه عمرانی

  این فایل در مورد برنامه تفصیلی مديريت سلامت، ‌ايمني و محيط زيست (HSE) یک پروژه عمرانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  برنامه تفصیلی مديريت سلامت، ‌ايمني و محيط زيست (HSE) یک پروژه عمرانی
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  برنامه مدیریت کیفیت (QC Plan) یک پروژه قطار شهری

  این فایل در مورد برنامه مدیریت کیفیت (QC Plan) یک پروژه قطار شهری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  برنامه مدیریت کیفیت (QC Plan) یک پروژه قطار شهری
  قیمت محصول
  50,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  برنامه مدیریت منابع انساني یک پروژه عمرانی

  این فایل در مورد برنامه مدیریت منابع انساني یک پروژه عمرانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  برنامه مدیریت منابع انساني یک پروژه عمرانی
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  برنامه مدیریت یکپارچگی یک پروژه عمرانی

  این فایل در مورد برنامه مدیریت یکپارچگی یک پروژه عمرانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  برنامه مدیریت یکپارچگی یک پروژه عمرانی
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی منطق تخصيص اوزان و محاسبه درصدهاي پيشرفت در ایستگاه های مترو

  این فایل در مورد جزوه آموزشی منطق تخصيص اوزان و محاسبه درصدهاي پيشرفت در ایستگاه های مترو و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  جزوه آموزشی منطق تخصيص اوزان و محاسبه درصدهاي پيشرفت در ایستگاه های مترو
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  دستورالعمل مكاتبات پروژه، فرمت و روند گردش اطلاعات فنی در یک پروژه عمرانی

  این فایل در مورد دستورالعمل مكاتبات پروژه، فرمت و روند گردش اطلاعات فنی در یک پروژه عمرانی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  دستورالعمل مكاتبات پروژه، فرمت و روند گردش اطلاعات فنی در یک پروژه عمرانی
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش اجرای ایستگاه های مناقصه خط 2 قطار شهری مشهد

  این فایل در مورد روش اجرای ایستگاه های مناقصه خط 2 قطار شهری مشهد و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  روش اجرای ایستگاه های مناقصه خط 2 قطار شهری مشهد
  قیمت محصول
  50,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش اجرای تونل مناقصه قطار شهری

  این فایل در مورد روش اجرای تونل مناقصه قطار شهری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:قطار شهری (مترو)
  روش اجرای تونل مناقصه قطار شهری
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.