id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  مقاله تعيين گروههای سنگی پتروفيزيکی با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی و روش تحلیل خوشه ای

  این فایل در مورد مقاله تعيين گروههای سنگی پتروفيزيکی با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی و روش تحلیل خوشه ای و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  مقاله تعيين گروههای سنگی پتروفيزيکی با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی و روش تحلیل خوشه ای
  قیمت محصول
  20,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  مقاله تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی با استفاده از تکنیک آنالیز خوشه ای

  این فایل در مورد مقاله تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی با استفاده از تکنیک آنالیز خوشه ای و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  مقاله تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی با استفاده از تکنیک آنالیز خوشه ای
  قیمت محصول
  12,100
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  مقاله تعيين گروههای سنگی پتروفيزيکی با استفاده از مفهوم واحدهای جريانی

  این فایل در مورد مقاله تعيين گروههای سنگی پتروفيزيکی با استفاده از مفهوم واحدهای جريانی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  مقاله تعيين گروههای سنگی پتروفيزيکی با استفاده از مفهوم واحدهای جريانی
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پاورپوینت نیروگاه های بادی همراه با تصاویر آموزشی

  این فایل در مورد پاورپوینت نیروگاه های بادی همراه با تصاویر آموزشی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  پاورپوینت نیروگاه های بادی همراه با تصاویر آموزشی
  قیمت محصول
  15,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  زلزله چیست

  این فایل در مورد زلزله چیست و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  زلزله چیست
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله اهمیت مربوط به انواع توزیع براساس آنالیزهای عنصر مطلق برای برقرار ساختن فوندانسیون

  این فایل در مورد ترجمه مقاله اهمیت مربوط به انواع توزیع براساس آنالیزهای عنصر مطلق برای برقرار ساختن فوندانسیون و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  ترجمه مقاله اهمیت مربوط به انواع توزیع براساس آنالیزهای عنصر مطلق برای برقرار ساختن فوندانسیون
  قیمت محصول
  13,200
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  مدیریت نفت مصرفی

  این فایل در مورد مدیریت نفت مصرفی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  مدیریت نفت مصرفی
  قیمت محصول
  18,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ترجمه مقاله رفتار زینتر و توسعۀ میکروساختار بوکسیت هندی

  این فایل در مورد ترجمه مقاله رفتار زینتر و توسعۀ میکروساختار بوکسیت هندی و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  ترجمه مقاله رفتار زینتر و توسعۀ میکروساختار بوکسیت هندی
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  گزارش كارآموزی در شركت تجهیزات توربو كمپرسور نفت

  این فایل در مورد گزارش كارآموزی در شركت تجهیزات توربو كمپرسور نفت و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  گزارش كارآموزی در شركت تجهیزات توربو كمپرسور نفت
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  تحقیق تشكیل نفت

  این فایل در مورد تحقیق تشكیل نفت و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  تحقیق تشكیل نفت
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران

  این فایل در مورد برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران
  قیمت محصول
  20,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ

  این فایل در مورد ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  همه چیز در مورد فسیل

  این فایل در مورد همه چیز در مورد فسیل و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  همه چیز در مورد فسیل
  قیمت محصول
  8,800
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  تحقیق در مورد سنگها و کانیها

  این فایل در مورد تحقیق در مورد سنگها و کانیها و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  تحقیق در مورد سنگها و کانیها
  قیمت محصول
  15,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی 170 ص

  این فایل در مورد بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی 170 ص و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی 170 ص
  قیمت محصول
  20,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  تحقیق (کانی ها)

  این فایل در مورد تحقیق (کانی ها) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  تحقیق (کانی ها)
  قیمت محصول
  9,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  زلزله در ایران (تحقیق)

  این فایل در مورد زلزله در ایران (تحقیق) و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  زلزله در ایران (تحقیق)
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  روش تامسون درشیرن سازی گاز

  این فایل در مورد روش تامسون درشیرن سازی گاز و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  روش تامسون درشیرن سازی گاز
  قیمت محصول
  16,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  پایان نامه ی ارزش گذاری اقتصادی تفرجگاه خارک

  این فایل در مورد پایان نامه ی ارزش گذاری اقتصادی تفرجگاه خارک و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  پایان نامه ی ارزش گذاری اقتصادی تفرجگاه خارک
  قیمت محصول
  15,400
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو

  سنگها و کانی های صنعتی و کاربرد آنها

  این فایل در مورد سنگها و کانی های صنعتی و کاربرد آنها و هم اکنون در فروشگاه سیدو موجود می باشد.
  دسته بندی:زمین شناسی و نفت
  سنگها و کانی های صنعتی و کاربرد آنها
  قیمت محصول
  14,300
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  سیدو
  وب سایت
  سیدو
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.