id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان دوم دبیرستان

  این فایل در مورد جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان دوم دبیرستان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان دوم دبیرستان
  قیمت محصول
  6,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان دهم دبیرستان

  این فایل در مورد جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان دهم دبیرستان و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان دهم دبیرستان
  قیمت محصول
  6,700
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس دوم زبان دهم

  این فایل در مورد پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس دوم زبان دهم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس دوم زبان دهم
  قیمت محصول
  8,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس سوم زبان دهم

  این فایل در مورد پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس سوم زبان دهم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس سوم زبان دهم
  قیمت محصول
  8,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس چهارم زبان دهم

  این فایل در مورد پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس چهارم زبان دهم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس چهارم زبان دهم
  قیمت محصول
  8,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  ویدئوی آموزش خواندن و نوشتن حروف الفبای انگلیسی (حروف بزرگ و کوچک)

  این فایل در مورد ویدئوی آموزش خواندن و نوشتن حروف الفبای انگلیسی (حروف بزرگ و کوچک) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  ویدئوی آموزش خواندن و نوشتن حروف الفبای انگلیسی (حروف بزرگ و کوچک)
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  فیلم آموزش کامل درس اول زبان انگلیسی هفتم (My name: اسم من)

  این فایل در مورد فیلم آموزش کامل درس اول زبان انگلیسی هفتم (My name: اسم من) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  فیلم آموزش کامل درس اول زبان انگلیسی هفتم (My name: اسم من)
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  فیلم آموزش کامل درس دوم زبان انگلیسی هفتم (My classmates: همکلاسی های من)

  این فایل در مورد فیلم آموزش کامل درس دوم زبان انگلیسی هفتم (My classmates: همکلاسی های من) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  فیلم آموزش کامل درس دوم زبان انگلیسی هفتم (My classmates: همکلاسی های من)
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  فیلم آموزش کامل درس سوم زبان انگلیسی هفتم (My age: سن من)

  این فایل در مورد فیلم آموزش کامل درس سوم زبان انگلیسی هفتم (My age: سن من) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  فیلم آموزش کامل درس سوم زبان انگلیسی هفتم (My age: سن من)
  قیمت محصول
  4,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  فیلم آموزش کامل درس چهارم زبان انگلیسی هفتم (My family: خانواده من)

  این فایل در مورد فیلم آموزش کامل درس چهارم زبان انگلیسی هفتم (My family: خانواده من) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  فیلم آموزش کامل درس چهارم زبان انگلیسی هفتم (My family: خانواده من)
  قیمت محصول
  5,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هفتم (My appearance: ظاهر من)

  این فایل در مورد فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هفتم (My appearance: ظاهر من) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هفتم (My appearance: ظاهر من)
  قیمت محصول
  5,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  فیلم آموزش کامل درس ششم زبان انگلیسی هفتم (My house: خانه من)

  این فایل در مورد فیلم آموزش کامل درس ششم زبان انگلیسی هفتم (My house: خانه من) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  فیلم آموزش کامل درس ششم زبان انگلیسی هفتم (My house: خانه من)
  قیمت محصول
  5,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  فیلم آموزش کامل درس هفتم زبان انگلیسی هفتم (My address: آدرس من)

  این فایل در مورد فیلم آموزش کامل درس هفتم زبان انگلیسی هفتم (My address: آدرس من) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  فیلم آموزش کامل درس هفتم زبان انگلیسی هفتم (My address: آدرس من)
  قیمت محصول
  5,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  فیلم آموزش کامل درس هشتم زبان انگلیسی هفتم (My favorite food: غذای مورد علاقه من)

  این فایل در مورد فیلم آموزش کامل درس هشتم زبان انگلیسی هفتم (My favorite food: غذای مورد علاقه من) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  فیلم آموزش کامل درس هشتم زبان انگلیسی هفتم (My favorite food: غذای مورد علاقه من)
  قیمت محصول
  5,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بسته کامل آموزش درس اول زبان انگلیسی 3 دبیرستان (با تلویزیون یا بدون تلویزیون: TV or no TV)

  این فایل در مورد بسته کامل آموزش درس اول زبان انگلیسی 3 دبیرستان (با تلویزیون یا بدون تلویزیون: TV or no TV) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  بسته کامل آموزش درس اول زبان انگلیسی 3 دبیرستان (با تلویزیون یا بدون تلویزیون: TV or no TV)
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بسته کامل آموزش درس دوم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (ارزش تحصیلات: THE VALUE OF EDUCATION)

  این فایل در مورد بسته کامل آموزش درس دوم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (ارزش تحصیلات: THE VALUE OF EDUCATION) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  بسته کامل آموزش درس دوم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (ارزش تحصیلات: THE VALUE OF EDUCATION)
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بسته کامل آموزش درس سوم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (حافظه: memory)

  این فایل در مورد بسته کامل آموزش درس سوم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (حافظه: memory) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  بسته کامل آموزش درس سوم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (حافظه: memory)
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بسته کامل آموزش درس چهارم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (بازی های المپیک: the olympic games)

  این فایل در مورد بسته کامل آموزش درس چهارم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (بازی های المپیک: the olympic games) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  بسته کامل آموزش درس چهارم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (بازی های المپیک: the olympic games)
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بسته کامل آموزش درس پنجم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (هر کلمه یک معما است: Every word is a puzzle)

  این فایل در مورد بسته کامل آموزش درس پنجم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (هر کلمه یک معما است: Every word is a puzzle) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  بسته کامل آموزش درس پنجم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (هر کلمه یک معما است: Every word is a puzzle)
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بسته کامل آموزش درس ششم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (کامپیوتر چیست؟ : What is a computer)

  این فایل در مورد بسته کامل آموزش درس ششم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (کامپیوتر چیست؟ : What is a computer) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:زبان خارجه
  بسته کامل آموزش درس ششم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (کامپیوتر چیست؟ : What is a computer)
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.