id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  آشنایی با فیلترهای دیجیتال و معرفی فیلتر وفقی، ریاضیات، انواع الگوریتم ها و کاربردهای آن

  این فایل در مورد آشنایی با فیلترهای دیجیتال و معرفی فیلتر وفقی، ریاضیات، انواع الگوریتم ها و کاربردهای آن و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  آشنایی با فیلترهای دیجیتال و معرفی فیلتر وفقی، ریاضیات، انواع الگوریتم ها و کاربردهای آن
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیق با موضوع حل انتگرال دوهامل در نرم افزار متلب

  این فایل در مورد تحقیق با موضوع حل انتگرال دوهامل در نرم افزار متلب و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  تحقیق با موضوع حل انتگرال دوهامل در نرم افزار متلب
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روابط مثلثاتی

  این فایل در مورد روابط مثلثاتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  روابط مثلثاتی
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  فرمول های مهم و کاربردی ریاضی

  این فایل در مورد فرمول های مهم و کاربردی ریاضی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  فرمول های مهم و کاربردی ریاضی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه و تمرين هاي سري فوريه

  این فایل در مورد جزوه و تمرين هاي سري فوريه و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  جزوه و تمرين هاي سري فوريه
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها

  این فایل در مورد ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها
  قیمت محصول
  44,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق کاربرد ریاضی در هنر هندسه در معماری

  این فایل در مورد تحقیق کاربرد ریاضی در هنر هندسه در معماری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  تحقیق کاربرد ریاضی در هنر هندسه در معماری
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقيق پيرامون مثلثات

  این فایل در مورد تحقيق پيرامون مثلثات و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  تحقيق پيرامون مثلثات
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  نقد و بررسی انواع الگوهای تدریس ریاضیات

  این فایل در مورد نقد و بررسی انواع الگوهای تدریس ریاضیات و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  نقد و بررسی انواع الگوهای تدریس ریاضیات
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  دانلود کد روش نیوتون- رافسون (روش مماسی) برای حل انواع معادلات غیر خطی در متلب

  این فایل در مورد دانلود کد روش نیوتون- رافسون (روش مماسی) برای حل انواع معادلات غیر خطی در متلب و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  دانلود کد روش نیوتون- رافسون (روش مماسی) برای حل انواع معادلات غیر خطی در متلب
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی روابط نسبت های مثلثاتی

  این فایل در مورد جزوه آموزشی روابط نسبت های مثلثاتی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  جزوه آموزشی روابط نسبت های مثلثاتی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق k- ایده آل های چپ فازی شهودی از نیم حلقه ها

  این فایل در مورد تحقیق k- ایده آل های چپ فازی شهودی از نیم حلقه ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  تحقیق k- ایده آل های چپ فازی شهودی از نیم حلقه ها
  قیمت محصول
  12,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق درجه آزادی (درس آمار و کاربرد آن در مدیریت)

  این فایل در مورد تحقیق درجه آزادی (درس آمار و کاربرد آن در مدیریت) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  تحقیق درجه آزادی (درس آمار و کاربرد آن در مدیریت)
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق تابع متغیر مختلط 1

  این فایل در مورد تحقیق تابع متغیر مختلط 1 و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  تحقیق تابع متغیر مختلط 1
  قیمت محصول
  32,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاور پوینت روش های تدریس ریاضی

  این فایل در مورد پاور پوینت روش های تدریس ریاضی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  پاور پوینت روش های تدریس ریاضی
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت روش های انتگرال‌گیری عددی همراه با کدهای R

  این فایل در مورد پاورپوینت روش های انتگرال‌گیری عددی همراه با کدهای R و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  پاورپوینت روش های انتگرال‌گیری عددی همراه با کدهای R
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق تاریخچه ریاضیات

  این فایل در مورد تحقیق تاریخچه ریاضیات و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  تحقیق تاریخچه ریاضیات
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق مبنا

  این فایل در مورد تحقیق مبنا و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  تحقیق مبنا
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق فلسفه ریاضیات

  این فایل در مورد تحقیق فلسفه ریاضیات و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  تحقیق فلسفه ریاضیات
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق ریاضیات و کاربرد آن

  این فایل در مورد تحقیق ریاضیات و کاربرد آن و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:ریاضیات
  تحقیق ریاضیات و کاربرد آن
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.