id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  بررسی اثرات زندان بر سلامت روان زندانيان سلامت روان در زندان هاى ايران

  این فایل در مورد بررسی اثرات زندان بر سلامت روان زندانيان سلامت روان در زندان هاى ايران و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  بررسی اثرات زندان بر سلامت روان زندانيان سلامت روان در زندان هاى ايران
  قیمت محصول
  2,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی برقراري ارتباط دوستي با نوجوانان

  این فایل در مورد بررسی برقراري ارتباط دوستي با نوجوانان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  بررسی برقراري ارتباط دوستي با نوجوانان
  قیمت محصول
  2,500
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی راهکارهای مقابله و پيشگيري و درمان اضطراب

  این فایل در مورد بررسی راهکارهای مقابله و پيشگيري و درمان اضطراب و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  بررسی راهکارهای مقابله و پيشگيري و درمان اضطراب
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی علل و عوامل و راه های مبارزه با افسردگی

  این فایل در مورد بررسی علل و عوامل و راه های مبارزه با افسردگی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  بررسی علل و عوامل و راه های مبارزه با افسردگی
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی علل و عوامل و درمان انواع پرخاشگری و خشم

  این فایل در مورد بررسی علل و عوامل و درمان انواع پرخاشگری و خشم و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  بررسی علل و عوامل و درمان انواع پرخاشگری و خشم
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی نقش و تاثير ورزش بر کاهش افسردگي

  این فایل در مورد بررسی نقش و تاثير ورزش بر کاهش افسردگي و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  بررسی نقش و تاثير ورزش بر کاهش افسردگي
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف در خصوص ترس و اضطراب در نوجوانان

  این فایل در مورد بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف در خصوص ترس و اضطراب در نوجوانان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف در خصوص ترس و اضطراب در نوجوانان
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی علل و عوامل شيوع افسردگی در بین نوجوانان

  این فایل در مورد بررسی علل و عوامل شيوع افسردگی در بین نوجوانان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  بررسی علل و عوامل شيوع افسردگی در بین نوجوانان
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران‎

  این فایل در مورد تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران‎ و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران‎
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان ۱۸-۳۰ ساله

  این فایل در مورد بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان ۱۸-۳۰ ساله و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان ۱۸-۳۰ ساله
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تعیین و شناسایی تفاوت در میزان سازگاری زناشویی ، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی

  این فایل در مورد تعیین و شناسایی تفاوت در میزان سازگاری زناشویی ، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  تعیین و شناسایی تفاوت در میزان سازگاری زناشویی ، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین

  این فایل در مورد بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین
  قیمت محصول
  21,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیق رضایت شغلی

  این فایل در مورد تحقیق رضایت شغلی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  تحقیق رضایت شغلی
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر

  این فایل در مورد بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر
  قیمت محصول
  26,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  بررسی تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان

  این فایل در مورد بررسی تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  بررسی تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان
  قیمت محصول
  37,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیق مکانیسم های دفاعی – روانی

  این فایل در مورد تحقیق مکانیسم های دفاعی – روانی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  تحقیق مکانیسم های دفاعی – روانی
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پایان نامه بررسی سبک فرزند پروری و هوش فرزندان

  این فایل در مورد پایان نامه بررسی سبک فرزند پروری و هوش فرزندان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  پایان نامه بررسی سبک فرزند پروری و هوش فرزندان
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت مندی زناشویی

  این فایل در مورد پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت مندی زناشویی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت مندی زناشویی
  قیمت محصول
  15,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پایان نامه رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

  این فایل در مورد پایان نامه رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  پایان نامه رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  پایان نامه بررسی یادگیری مهارت های هندسی به کمک نرم افزارهای هندسه ی پویا در دوره راهنمایی تحصیلی

  این فایل در مورد پایان نامه بررسی یادگیری مهارت های هندسی به کمک نرم افزارهای هندسه ی پویا در دوره راهنمایی تحصیلی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روان شناسی
  پایان نامه بررسی یادگیری مهارت های هندسی به کمک نرم افزارهای هندسه ی پویا در دوره راهنمایی تحصیلی
  قیمت محصول
  34,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.