id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  مكتب فرانکفورت و خرده فرهنگ ها و تقسیم بندی فرهنگ ها و جایگاه مطالعات فرهنگی

  این فایل در مورد مكتب فرانکفورت و خرده فرهنگ ها و تقسیم بندی فرهنگ ها و جایگاه مطالعات فرهنگی و هم اکنون در فروشگاه آنسل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  مكتب فرانکفورت و خرده فرهنگ ها و تقسیم بندی فرهنگ ها و جایگاه مطالعات فرهنگی
  قیمت محصول
  3,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  آنسل
  وب سایت
  آنسل

  تحقیق رسانه ها

  این فایل در مورد تحقیق رسانه ها و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق رسانه ها
  قیمت محصول
  24,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق جستاری کوتاه در روابط عمومی

  این فایل در مورد تحقیق جستاری کوتاه در روابط عمومی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق جستاری کوتاه در روابط عمومی
  قیمت محصول
  35,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق تلویزیون و سایر رسانه های خبری

  این فایل در مورد تحقیق تلویزیون و سایر رسانه های خبری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق تلویزیون و سایر رسانه های خبری
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ ای

  این فایل در مورد تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ ای و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ ای
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق بررسی و تحليل محتواي مقالات سياسي دو روزنامه کيهان و سلام

  این فایل در مورد تحقیق بررسی و تحليل محتواي مقالات سياسي دو روزنامه کيهان و سلام و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق بررسی و تحليل محتواي مقالات سياسي دو روزنامه کيهان و سلام
  قیمت محصول
  43,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي فرهنگی و اجتماعی

  این فایل در مورد تحقیق علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي فرهنگی و اجتماعی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي فرهنگی و اجتماعی
  قیمت محصول
  29,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق نظريه هاي ارتباط جمعی

  این فایل در مورد تحقیق نظريه هاي ارتباط جمعی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق نظريه هاي ارتباط جمعی
  قیمت محصول
  28,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق آسیب‌ شناسی روزنامه‌ نویسی و خبرنویسی در ایران

  این فایل در مورد تحقیق آسیب‌ شناسی روزنامه‌ نویسی و خبرنویسی در ایران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق آسیب‌ شناسی روزنامه‌ نویسی و خبرنویسی در ایران
  قیمت محصول
  28,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق آداب معاشرت

  این فایل در مورد تحقیق آداب معاشرت و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق آداب معاشرت
  قیمت محصول
  24,900
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی

  این فایل در مورد پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  پاورپوینت اخلاق در رسانه های ورزشی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت برندسازی شخصی در ورزش، بایدها و نبایدها

  این فایل در مورد پاورپوینت برندسازی شخصی در ورزش، بایدها و نبایدها و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  پاورپوینت برندسازی شخصی در ورزش، بایدها و نبایدها
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت نظریه میدانی کرت لوین

  این فایل در مورد پاورپوینت نظریه میدانی کرت لوین و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  پاورپوینت نظریه میدانی کرت لوین
  قیمت محصول
  14,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت نظام s5 و محیط کارخانه قبل از انجام 5s

  این فایل در مورد پاورپوینت نظام s5 و محیط کارخانه قبل از انجام 5s و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  پاورپوینت نظام s5 و محیط کارخانه قبل از انجام 5s
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت رزومه

  این فایل در مورد پاورپوینت رزومه و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  پاورپوینت رزومه
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت فاضلاب های صنعتی و تصفیه فاضلاب

  این فایل در مورد پاورپوینت فاضلاب های صنعتی و تصفیه فاضلاب و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  پاورپوینت فاضلاب های صنعتی و تصفیه فاضلاب
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت فرآیند اثبات عام

  این فایل در مورد پاورپوینت فرآیند اثبات عام و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  پاورپوینت فرآیند اثبات عام
  قیمت محصول
  19,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  پاورپوینت كدگذاري حوادث و سوانح

  این فایل در مورد پاورپوینت كدگذاري حوادث و سوانح و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  پاورپوینت كدگذاري حوادث و سوانح
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق آموزش پيش‌ دبستاني کشور اندونزی

  این فایل در مورد تحقیق آموزش پيش‌ دبستاني کشور اندونزی و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق آموزش پيش‌ دبستاني کشور اندونزی
  قیمت محصول
  17,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل

  تحقیق اثربخشي برنامه های آموزشي (مدل كرك پاتريك)

  این فایل در مورد تحقیق اثربخشي برنامه های آموزشي (مدل كرك پاتريك) و هم اکنون در فروشگاه نیکان فایل موجود می باشد.
  دسته بندی:روابط عمومی
  تحقیق اثربخشي برنامه های آموزشي (مدل كرك پاتريك)
  قیمت محصول
  28,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان فایل
  وب سایت
  نیکان فایل
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.