id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس

  این فایل در مورد دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  نحوه عملکرد ادوات ذخيره کننده اطلاعات ديجيتالي

  این فایل در مورد نحوه عملکرد ادوات ذخيره کننده اطلاعات ديجيتالي و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  نحوه عملکرد ادوات ذخيره کننده اطلاعات ديجيتالي
  قیمت محصول
  13,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  اثر هارمونیک ها و پدیده تشدید (رزونانس)

  این فایل در مورد اثر هارمونیک ها و پدیده تشدید (رزونانس) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  اثر هارمونیک ها و پدیده تشدید (رزونانس)
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  اولويت دهي زمينه هاي بكارگيري فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران

  این فایل در مورد اولويت دهي زمينه هاي بكارگيري فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  اولويت دهي زمينه هاي بكارگيري فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران
  قیمت محصول
  7,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  تحقیق درمورد فیزیک هسته ای

  این فایل در مورد تحقیق درمورد فیزیک هسته ای و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  تحقیق درمورد فیزیک هسته ای
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بررسي انرژي اتمي در جهان امروز

  این فایل در مورد بررسي انرژي اتمي در جهان امروز و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  بررسي انرژي اتمي در جهان امروز
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  فیزیک دریا

  این فایل در مورد فیزیک دریا و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  فیزیک دریا
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  بسته آموزشی شامل جزوه + فیلم های آموزشی کار در فیزیک (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)

  این فایل در مورد بسته آموزشی شامل جزوه + فیلم های آموزشی کار در فیزیک (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  بسته آموزشی شامل جزوه + فیلم های آموزشی کار در فیزیک (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  جزوه+فیلم آموزشیانرژی مکانیکی در حضور و عدم حضور نیروهای مقاوم(فصل دوم فیزیک10-فصل چهارم فیزیک2)

  این فایل در مورد جزوه+فیلم آموزشیانرژی مکانیکی در حضور و عدم حضور نیروهای مقاوم(فصل دوم فیزیک10-فصل چهارم فیزیک2) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  جزوه+فیلم آموزشیانرژی مکانیکی در حضور و عدم حضور نیروهای مقاوم(فصل دوم فیزیک10-فصل چهارم فیزیک2)
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پکیج کامل جزوه + ویدئوهای پرسش ها و مسائل فصل پنجم فیزیک 2 نظام قدیم ( ویژگی های ماده)

  این فایل در مورد پکیج کامل جزوه + ویدئوهای پرسش ها و مسائل فصل پنجم فیزیک 2 نظام قدیم ( ویژگی های ماده) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  پکیج کامل جزوه + ویدئوهای پرسش ها و مسائل فصل پنجم فیزیک 2 نظام قدیم ( ویژگی های ماده)
  قیمت محصول
  9,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فصل دوم فیزیک 3 ریاضی و فصل اول فیزیک 3 تجربی (الکتریسیته ساکن)

  این فایل در مورد پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فصل دوم فیزیک 3 ریاضی و فصل اول فیزیک 3 تجربی (الکتریسیته ساکن) و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فصل دوم فیزیک 3 ریاضی و فصل اول فیزیک 3 تجربی (الکتریسیته ساکن)
  قیمت محصول
  11,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  طراحي پرس 300 تن هيدروليك رشته مهندسي مكانيك

  این فایل در مورد طراحي پرس 300 تن هيدروليك رشته مهندسي مكانيك و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  طراحي پرس 300 تن هيدروليك رشته مهندسي مكانيك
  قیمت محصول
  6,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  مطالعه و بررسي كنترل و كيفيت انواع توليدات شركت نما نور

  این فایل در مورد مطالعه و بررسي كنترل و كيفيت انواع توليدات شركت نما نور و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  مطالعه و بررسي كنترل و كيفيت انواع توليدات شركت نما نور
  قیمت محصول
  8,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  حل المسائل فیزیک هالیدی جلدسوم ویرایش پنجم

  این فایل در مورد حل المسائل فیزیک هالیدی جلدسوم ویرایش پنجم و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  حل المسائل فیزیک هالیدی جلدسوم ویرایش پنجم
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  امواج ضربه ای نرمال

  این فایل در مورد امواج ضربه ای نرمال و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  امواج ضربه ای نرمال
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  انرژی جزر و مد و امواج دریا

  این فایل در مورد انرژی جزر و مد و امواج دریا و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  انرژی جزر و مد و امواج دریا
  قیمت محصول
  10,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه

  پاورپوینت مطالعه و بررسی اصلاح سطح نانو ذرات

  این فایل در مورد پاورپوینت مطالعه و بررسی اصلاح سطح نانو ذرات و هم اکنون در فروشگاه پوشه موجود می باشد.
  دسته بندی:رشته فیزیک
  پاورپوینت مطالعه و بررسی اصلاح سطح نانو ذرات
  قیمت محصول
  18,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  پوشه
  وب سایت
  پوشه
   دسته بندی مطالب
   پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
   ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
   تلگرام:plusfair
   تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.