id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir

  پاورپوینت اصول مدیریت پروژه های حفاری

  این فایل در مورد پاورپوینت اصول مدیریت پروژه های حفاری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری مکانیزه (TBM)
  پاورپوینت اصول مدیریت پروژه های حفاری
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش‌های اجرای حفریات زیرزمینی

  این فایل در مورد روش‌های اجرای حفریات زیرزمینی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری
  روش‌های اجرای حفریات زیرزمینی
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق مراحل حفاری با دستگاه TBM

  این فایل در مورد تحقیق مراحل حفاری با دستگاه TBM و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری مکانیزه (TBM)
  تحقیق مراحل حفاری با دستگاه TBM
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  استفاده از روش حفاری Semi- Closed Mode در ماشین های EPB، مطالعه موردی اجرای تونل های خط 1 قطار شهری

  این فایل در مورد استفاده از روش حفاری Semi- Closed Mode در ماشین های EPB، مطالعه موردی اجرای تونل های خط 1 قطار شهری و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری مکانیزه (TBM)
  استفاده از روش حفاری Semi- Closed Mode در ماشین های EPB، مطالعه موردی اجرای تونل های خط 1 قطار شهری
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تحقیق پایپ جکینگ و میکروتونلینگ

  این فایل در مورد تحقیق پایپ جکینگ و میکروتونلینگ و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری
  تحقیق پایپ جکینگ و میکروتونلینگ
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  تونل سازی مکانیزه در شرایط سخت زمین شناسی، تونل خدماتی البرز

  این فایل در مورد تونل سازی مکانیزه در شرایط سخت زمین شناسی، تونل خدماتی البرز و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری مکانیزه (TBM)
  تونل سازی مکانیزه در شرایط سخت زمین شناسی، تونل خدماتی البرز
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه آموزشی حفاری همراه با بتن ریزی

  این فایل در مورد جزوه آموزشی حفاری همراه با بتن ریزی و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری
  جزوه آموزشی حفاری همراه با بتن ریزی
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  حفر تونل به وسیله ماشین های تمام مقطع

  این فایل در مورد حفر تونل به وسیله ماشین های تمام مقطع و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری مکانیزه (TBM)
  حفر تونل به وسیله ماشین های تمام مقطع
  قیمت محصول
  30,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  گزارش امکان سنجی ساخت دستگاه های TBM در ایران

  این فایل در مورد گزارش امکان سنجی ساخت دستگاه های TBM در ایران و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری مکانیزه (TBM)
  گزارش امکان سنجی ساخت دستگاه های TBM در ایران
  قیمت محصول
  40,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  حفاری بدون ترانشه- اصلاح و بهسازی شبکه فاضلاب بندرعباس به روش CIPP

  این فایل در مورد حفاری بدون ترانشه- اصلاح و بهسازی شبکه فاضلاب بندرعباس به روش CIPP و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری
  حفاری بدون ترانشه- اصلاح و بهسازی شبکه فاضلاب بندرعباس به روش CIPP
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  حفاری مکانیزه به وسیله سپر بسته در زمین های نرم

  این فایل در مورد حفاری مکانیزه به وسیله سپر بسته در زمین های نرم و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری مکانیزه (TBM)
  حفاری مکانیزه به وسیله سپر بسته در زمین های نرم
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  مديريت ريسك در تونلزني مكانيزه، مطالعه موردي خط 1 قطار شهري اهواز

  این فایل در مورد مديريت ريسك در تونلزني مكانيزه، مطالعه موردي خط 1 قطار شهري اهواز و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری مکانیزه (TBM)
  مديريت ريسك در تونلزني مكانيزه، مطالعه موردي خط 1 قطار شهري اهواز
  قیمت محصول
  23,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  حفاری مکانیزه در محیط‌های شهری، مطالعه موردی خط 2 قطار شهری مشهد

  این فایل در مورد حفاری مکانیزه در محیط‌های شهری، مطالعه موردی خط 2 قطار شهری مشهد و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری مکانیزه (TBM)
  حفاری مکانیزه در محیط‌های شهری، مطالعه موردی خط 2 قطار شهری مشهد
  قیمت محصول
  27,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  خاك برداري

  این فایل در مورد خاك برداري و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری
  خاك برداري
  قیمت محصول
  15,750
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش اجراي ترانشه ورودي TBM

  این فایل در مورد روش اجراي ترانشه ورودي TBM و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری مکانیزه (TBM)
  روش اجراي ترانشه ورودي TBM
  قیمت محصول
  45,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه احداث مترو با دستگاه TBM

  این فایل در مورد روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه احداث مترو با دستگاه TBM و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری مکانیزه (TBM)
  روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه احداث مترو با دستگاه TBM
  قیمت محصول
  60,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  پاورپوینت شمع درجا

  این فایل در مورد پاورپوینت شمع درجا و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری
  پاورپوینت شمع درجا
  قیمت محصول
  25,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه تونل سازی با TBM

  این فایل در مورد روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه تونل سازی با TBM و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری مکانیزه (TBM)
  روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه تونل سازی با TBM
  قیمت محصول
  50,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  فایل اکسل گزارش روزانه حفاري ژئوتکنیک

  این فایل در مورد فایل اکسل گزارش روزانه حفاري ژئوتکنیک و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری
  فایل اکسل گزارش روزانه حفاري ژئوتکنیک
  قیمت محصول
  20,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک

  جزوه اطلاعات فنی یک دستگاه تی.بی.ام (TBM)

  این فایل در مورد جزوه اطلاعات فنی یک دستگاه تی.بی.ام (TBM) و هم اکنون در فروشگاه نیکان لینک موجود می باشد.
  دسته بندی:حفاری مکانیزه (TBM)
  جزوه اطلاعات فنی یک دستگاه تی.بی.ام (TBM)
  قیمت محصول
  50,000
  مجوز فعالیت
  دارد
  فروشگاه
  نیکان لینک
  وب سایت
  نیکان لینک
  دسته بندی مطالب
  پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
  ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
  تلگرام:plusfair
  تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.